Bording, Anders Uddrag fra Skall det Endelig nu wære

11.

Nu will Jeg mig hen begiffue
Till det Rancke Bierg hist staar
Huor Jeg will saa lenge bliffue
Till hun mig aff Siune gaar
Der Skall hun mig Siden spørge
Baade nat oc Dag at Sørge
der will Jeg med lengsels wæ
daglig effter hende see.