Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Medens vi endnu have - -

"Om Menneskene" - vedbliver han - "levede i Frygt for deres Liv og Eiendomme under Nero og under Nationalconventet, saa følger deraf: at de Aarsager, hvoraf slet Bestyrelse reiser sig, existerede 290 baade i det romerske Despotie, og I det franske Democratie. Hvad er da det, som, funden baade i Danmark og i de forenede Stater, men ikke funden i det romerske Kejserdømme, ej heller under Robes-pierres Vælde, gjør Regjeringer, der ere saa vidt forskjællige i Form, saa practisk gode? Det være hvad det være vil, men det er visselig ikke - - en democratisk representativ Forfatning; for de Danske have ingen saadan."