Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Almindelig Værnepligt

"Hvad koster det?" Dette er et godt oeconomisk Spørgsmaal, som enhver Huusfader gjør, naar han vil kjøbe Noget. Er det ham for dyrt, saa lader han det være. Men naar vi nu have et Fædreland, skulle 353 vi da ængsteligen spørge: "Hvad koster det at beholde det?" - Sandeligen! det koster ikke nær saa meget, som at tabe det! Eller troe I, at en Erobrer vil formindske eders Skatter? eller spare eders Trælleblod i hans andre Krige? Forblindede Folk! ej engang Dit Mad og Dit Navn lader han Dig beholde. Her kunde maaskee en lille Tid blive et Jylland, et Fyen, et Sælland; men intet Danmark! Bonden kunde vel faae Lov til at tale sit jydsk, sit fynsk, sit sællandsk; men dansk det vilde i Tidens Løb vorde et dødt Sprog, som maaskee brugtes til en Afvexling i lærde Skoler: hvor Dine Ætlinge kunde faae Ørefigener for "Kong Christian stod ved højen Mast" og Niels Ebbesøns Vise.