Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Tale paa Himmelbjerget den 1ste i Høstmaaneden Aar 1839

I vore gamle Dage - de vare baade gode og onde - da samledes vore Forfædre i Lejre, ved Viborg, paa Urnehoved. Der handledes om indvortes og udvortes Forhold; Samlingens Formaal var ene og allene statsretlig.