Blicher, Steen Steensen Udvalgte værker

E Bindstouw

Indledning

142

Kjæn Pæjster: Staeren sedder o Gowlen

144 146

Wolle Hannsen: De Kjasholms Brøer

Blicher har som kilde til denne fortælling muligvis haft folkevisen om Tule Vognsøn og Graa-Svend

148 150

Visti: Øwli (Ejler) og Else

De tre første strofer har navnet Øwli, de to sidste Ejler. Man har ingen forklaring på navneskiftet. Det kan have en æstetisk begrundelse: ung Ejler lyder bedre end ung Øvli; men det skyldes rimeligvis en ren skødesløshed hos Blicher

410

Pe Baahstrup: Mi Aallfaaers Aallfaaer

Det er en virkelig begivenhed, der her fortælles om. Jørgen Marsvin til Aunsbjerg lod 1654 gårdene i Båstrup rive ned og lagde jorderne sammen til en hovedgård: Marsvinslund

154

Kjæn Pæjster: E Hælhæjst

Emnet skyldes muligvis en tildragelse i Thorning sogn, hvor en skindød skal være vågnet op på selve begravelsesdagen

156 162

Jens Jensen: De forunelest Oer...

Historien tryktes første gang i Nordlyset 1827 under titlen: "De forunelest Oer i Jens Jensens Lyu ætter hans æjn Beskryuls". Teksten gik næsten uændret ind i E Bindstouw. Kun slutningen var ændret. Oprindelig hed det: "De wa de siist Slau, a uar i; faar degaang a sku te aa sedd ou Hæjsten sagned a mi jenn Bien. De haad Taalleriet skøt fræ mæ ve Sejste, aa a haar heller alle sit et siin". - Det var det sidste slag jeg var i; for dengang jeg skulle til at sidde af hesten savnede jeg mit ene ben. Det havde artilleriet skudt af mig ved Sehested, og jeg har heller aldrig set det siden.

trej Snees: en bonde over 60 år fik sin søn, "gammelmandssønnen", fritaget for militærtjeneste

Hantiring: "håndtering", bruges på jysk om meget forskelligt, her nærmest lig udseende

166 168

Mads aa Vrahnum: Hudden A fek Kjesten

Visen blev fremført første gang i 1832 ved en aftenunderholdning på Det kgl. Teater, læst af skuespiller Th. Overskou. På plakaten stod: "Tammes paa Prøvestien"; Blicher havde selv givet den overskriften "Slauet ve Kjøvvenhaun". Siden blev manuskriptet i stærkt omarbejdet form optaget i Samlede Digte II (1836) under titlen "Hudden a fek Kjesten", hvorefter det næsten uændret indgik i E Bindstouw

170 412 172 174 176

Wolle Vistisen: Svend Graah

Tre Konger i vort Land: I en 10-årig periode i det 12. århundrede stredes tre konger: Svend, Knud og Valdemar om magten i Danmark. Ved et gilde i Roskilde i 1157 blev Knud dræbt. De to andre fortsatte kampen med hinanden på Graa Hede (Grathe Hede) i efteråret 1157, hvor Valdemar sejrede. Svend blev på flugten dræbt af nogle jyske bønder. Der er ingen historisk hjemmel for voldtægten. Hvor han blev dræbt, byggedes der et kapel, Graa kapel, som vistnok blev nedrevet efter reformationen. I 1892 rejste Thor Lange her en granitsøjle med indskriften: "Minde om Slaget på G. Hede 23. Oktober 1157"

Groskovs Mark: Graaskov i Thorning sogn

Haww Søe: Have sø i den sydlige del af Thorning sogn

178

Wolle Vistisen: Den jenarmed Sældaat

Visen blev første gang trykt i Nordlyset 1829 med titlen "Den jydske Landsoldat". Anden gang i Samlede Digte II 1836, under titlen "Sæl-daaten". I 1832 fremsagde skuespiller C. N. Rosenkilde digtet ved en aftenunderholdning på Det kgl. Teater. Teksterne i de to nævnte udgaver og i E Bindstouw afviger meget lidt fra hinanden

180 182

Wolle Vistisen: Skryuls...

Trykt første gang i Nordlyset 1827 med titlen: "Uolie Vistisens Skryuls hjem fræ Kjøwnhaun te hans kiere Foræller". Dette tryk og E Bindstouws er nærmest identiske

184 186 188

Rasmus Owstrup; Messingjens

Ifølge overleveringen skal Blicher have hørt historien af en tækkemand i Thorning præstegård. Den Vattrup, der omtales, har man villet identificere med gårdejer Claus Nielsen Vattrup i Thorning sogn

190 192 414 194 196 198 200

Mads Uhr: E Staahkelsmand

Man vil bemærke, at stakkelsmanden (tateren) og hans familie ved brylluppet sidder for sig selv. Endskøndt Mads skyldte ham meget, kunne han ikke invitere ham på lige fod med de andre. Der var en uhyre afstand mellem natmandsfolk (de "uærlige") og almuen (de "ærlige"). Ved begravelsen blev stakkelsmanden "kylet" ned i det nordvestre hjørne af kirkegården.

en grumme stuer Mues: Knudmose ved Herning

202 204 206

Mari Kiøhroe: Faawal Marri

Tryktes første gang i Nordlyset 1828 med en fortale om digtning i dialekt. Her meddeler Blicher også, at hans forbillede for dette digt har været et digt af skotten Laidlaw (Walther Scotts sekretær). Anden gang trykt i Samlede Digte II 1836.

208 415