Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Bettefanden

"De jawwer"* sagde han. "Di tow Herremænd kommer idaw, aa iawten ska di gies sammen, Præjst aa Dejn æ bestelt; men dæ mo ingen veedet, Jomfrowerne ikhejer, fa di lihg ska te ed."**