Blicher, Steen Steensen Forord

Forord

Blicher-Selskabet (stiftet 1951) har bl.a. til formål at fremme udgivelse af værker af og om St. St. Blicher. Det var derfor en helt naturlig tanke i 200-året for digterens fødsel den 11. oktober 1782 at få tilvejebragt et repræsentativt udvalg af hans skrifter. Et sådant har ikke tidligere foreligget. Til opgavens løsning nedsattes en redaktionskomité, der i fællesskab fastlagde retningslinierne for stofudvælgelse etc., hvorefter den videre tilrettelæggelse: endeligt udvalg, affattelse af efterskrifter og noter, blev overladt til den enkelte redaktør.

Der findes mange udgaver af værker af Blicher, især udvalg af noveller og digte, men kun én udgave omfatter alt, hvad han har skrevet: Samlede Skrifter i 33 bind, udgivet 1920-34 af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Denne tekstkritiske og kommenterede udgave blev til under Jeppe Aakjærs auspicier og med Henrik Ussing, Georg Christensen og Johannes Nørvig som hovedudgivere.

Der er god grund til i en ny udgave af Blichers værker at medtage ikke-skønlitterære; Blicher var nok først og fremmest novellist og lyriker - og udgaven omfatter da også et stort udvalg af noveller og digte - men han har jo desuden inden for andre genrer: selvbiografi, jagtbeskrivelse, topografi, rejseskildring og i humanistiske, religiøse og politiske skrifter skabt værker af væsentlig betydning.

Udvalget er videnskabeligt underbygget, idet det hviler på Samlede Skrifter; ligesom i nævnte udgave er Blichers egen sprogform helt igennem respekteret. Men samtidig er udvalget populært tilrettelagt, idet efterskrifter og noter - som til dels er baseret på Samlede Skrifter - kun meddeler, hvad redaktionen har skønnet nødvendig, for at udgaven kunne blive forståelig for en nutidslæser.

Det her foreliggende udvalg får en særlig værdi ved at være gennemillustreret med gengivelser af malerier, tegninger og træsnit af betydelige kunstnere som: Christen Dalsgaard, Hans Smidth, Valdemar Andersen, Johannes Larsen og Povl Christensen.

8

En udgave som denne har ikke kunnet gennemføres uden økonomisk støtte fra fonde og pengeinstitutter. Blicher-Selskabets bestyrelse siger her tak til:

Augustinusfonden; Bikubefonden; Olga og Esper Boels Fond; Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen; Fonden til Fædrelandets Vel; Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond; Dronning Ingrid og Kong Frederiks Fond; Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond; Midtbank, Herning; Sparekassen SDS, Midtjylland.

FELIX NØRGAARD

formand for Blicher-Selskabet

9