Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Ak! hvor forandret!

Der var Slætgilde (Høehøstgilde) paa Tyreholm, den samme Dag. paa hvilken vi arriverede til Præstegaarden i Kringelborg, hvor min Ruricoli Fader boede. Hans Velærværdighed tog meget kjerligt imod os: "Velkommen Hans Mikkel!" raabte han til sin Søn, "hvad er det for en Svend, Du har med Dig?" Hans Mikkel sagde det. - Den gode Pastor rystede min Haand og sagde: "Velkommen skal De være, min Hr. Kjøbenhavner! hvad maae jeg først opvarte med? en Snaps? - Hej! Barbara! Brød og Brændeviin! - I kommer ret tilpas Børn! for der skal være Lystighed paa Tyreholm iaften - hæ! Hr. Kjøbenhavner! hvad kan vi bruge Dem til? kan De spille Polskpas?" -"Jo." -"Det var prægtigt! Kan De skyde en Hare?" - "Det troer jeg ikke." "Fy for en Ufærd! det var slemt - kan De ryge Tobak?" - "Ikke heller, Hr. Pastor!" - "Fy for al Landsens Ulykke! det var ilde; men De maae lære det - kan De drikke en Tærte?" - "Jeg kan spise en Tærte." - "Haahaa! De forstaaer ikke engang denne Terminus technicus - kan De da taale en Thevandsknægt?" "Hm! - naar han ikke bliver alt for grov - jeg vil see paa ham" (endnu vidste jeg ikke hvad han meente). Den gode Mand loe, saa Sveden stod i Perler paa hans runde rødbrune Ansigt. "Jo jo! bie kun!" blev han leende ved, "naar han kommer til Tyreholm, vil Jomfrue Maren nok gjøre ham bekjendt 218 med de jydske Theknægte; hun forstaaer at brygge!" I det samme kom en stor Jagthund ind. Han vendte sig hurtig fra mig til den, satte begge Næverne i Siden og raabte: "Al Landsens Parykker! hvor kommer du fra? Er du alene, Spion! eller er din Hosbond med? Har I været nede i Gaasemosen? hvad?" Medens han endnu examinerede Hunden, kom dens Ejermand - en Proprietær af Egnen - ind, og frembød sig selv, som Præstens Ledsager til Gildet. Begge de gode Herrer kom strax i en dyb Discours om Jagten; og mindes jeg, at Begge opholdt sig længe ved den Grundsætning: at Roeandrikkens Snildhed kommer Rævens temmelig nær, hvilken Paastand de oplyste med mangfoldige indlysende Exempler. Imidlertid rullede Vognen frem, og alle fem - Spion iberegnet - droge vi nu afsted til Tyreholm.