Blicher, Steen Steensen Uddrag fra Ak! hvor forandret! (DK)

Der var Slætgilde (Høehøstgilde) paa Tyreholm, den samme Dag, paa hvilken vi arriverede til Præstegaarden i Kringelborg, hvor min Ruricoli Fader boede. Hans Velærværdighed tog meget kjerligt imod os: »Velkommen Hans Mikkel!« raabte han til sin Søn, »hvad er det for en Svend, Du har med Dig?« Hans Mikkel sagde det. - Den gode Pastor rystede min Haand og sagde: »Velkommen skal De være, min Hr. Kjøbenhavner! hvad maae jeg først opvarte med? en Snaps? - Hej! Barbara! Brød og Brændeviin! - I kommer ret tilpas Børn! for der skal være Lystighed paa Tyreholm iaften - hæ! Hr. Kjøbenhavner! hvad kan vi bruge Dem til? kan De spille Polskpas?« - »Jo.« - »Det var prægtigt! Kan De skyde en Hare?« - »Det troer jeg ikke.« »Fy for en Ufærd! det var slemt - kan De ryge Tobak?« - »Ikke heller, Hr. Pastor!« - »Fy for al Landsens Ulykke! det var ilde; men De maae lære det - kan De drikke en Tærte?« - »Jeg kan spise en Tærte.« - »Haahaa! De forstaaer ikke engang denne Terminus technicus - kan De da taale en Thevandsknægt?« »Hm! - naar han ikke bliver alt for grov - jeg vil see paa ham« (endnu vidste jeg ikke hvad han meente). Den gode Mand loe, saa Sveden stod i Perler paa hans runde rødbrune Ansigt. »Jo jo! bie kun!« blev han leende ved, »naar han kommer til Tyreholm, vil Jomfrue Maren nok gjøre ham bekjendt med de jydske Theknægte; hun forstaaer at brygge!« I det samme kom en stor Jagthund ind. Han vendte sig hurtig fra mig til den, satte begge Næverne i Siden og raabte: »Al Landsens Parykker! hvor kommer du fra? Er du alene, Spion! eller er din Hosbond med? Har I været nede i Gaasemosen? hvad?« Medens han endnu examinerede Hunden, kom dens Ejermand - en Proprietær af Egnen - ind, og frembød sig selv, som Præstens Ledsager til Gildet. Begge de gode Herrer kom strax i en dyb Discours om Jagten; og mindes jeg, at Begge opholdt sig længe ved den Grundsætning: at Roeandrikkens Snildhed kommer Rævens temmelig nær, hvilken Paastand de oplyste med mangfoldige indlysende Exempler. Imidlertid rullede Vognen frem, og alle fem - Spion iberegnet - droge vi nu afsted til Tyreholm.