Blicher, Steen Steensen Uddrag fra E Bindstouw (DK) (paralleltekst med Rigsmålsgengivelse)

Dæhrætter tow Rasmus Owstrup fat, aa faataall den hæ Histaarri: