Bang, Herman Værker i Mindeudgave

Herman Bang havde ønsket, at vi, dersom vi overlevede ham, skulde forestaa Udgivelsen af hans Skrifter.

Vi har søgt at handle i hans Aand og efter den Vurdering, han i Aarenes Løb fik af sin Literatur.

Af hans 11 større og mindre Romaner har vi udskudt én, Fædra, som han nødig saa indlemmet i en Folkeudgave. I Udvalget af hans Ungdomsfortællinger har vi fulgt hans egen Anvisning.

Af hans Journalistik har vi intet medtaget, thi han vidste, at Bladartikler, hvor kunstnerisk de end er udarbejdede, hører Døgnet til.

Sine Dramaer har han skrevet i sine Romaner og Noveller. De blege Smaastykker, han i sin første Ungdom skrev, og Dramatiseringen af Fædra (Ellen Urne) var for ham kun Experimenter.

Af hans Dramaturgi har vi i de samlede Skrifter indlemmet Masker og Mennesker, der for ham betød Summen af hans Teatererfaring, suppleret med enkelte særlig betydningsfulde og for ham ejendommelige Ungdoms-Essays.

Vi skulle tro, at Bang i det store og hele vilde godkende denne første samlede Udgave af hans Værker.

Marts 1912

Johan Knudsen. Peter Hansen