Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Man raadte os her at lade vore Pistoler, hvis de ikke allerede vare ladte, da Bønderne fast overalt vare i Oprør, stak Ild paa Herregaardene, og i deres Iver for Frieheden antastede alt hvad der forekom dem mistænkeligt. For faae Dage siden var en Reisende midt paa Landeveien bleven myrdet. Vi holdt Raad i denne Anledning, om vi skulle lade eller ikke? Efter meget For og Imod blev besluttet, ikke at lade - fornemmelig af følgende Aarsager: Bleve vi angrebne, løb vi med ladte Geværer Fare for alt for hastigen og ubesindigen at forsvare os, og derved maaske dræbe et Menneske - en Forestilling, som var os utaaleligere i vor nærværende Forfatning, end den: selv at dræbes. Enten vilde man angribe os, for at myrde, eller for at plyndre, eller for 309 at arrestere os. Kun i det første Tilfælde havde vi Ret til dræbende Forsvar; og da var det et Spørsmaal om vore to smaae Pistoler vilde redde os fra sikkert meget bedre udrustede Mordere. I begge de andre sandsynligste Tilfælde, vilde det enten være nok at viise Pistolerne, eller vi fik at skikke os deri. Uskyldighed troede vi og var sikkrere end alle Vaaben. Hvi skulde man ville myrde os? - Vi kiørte altsaa videre uden at røre Hylsterne, rolig ventende paa alle muelige Eventyrer.