Baggesen, Jens Uddrag fra Hvis jeg er, og hvis jeg ikke er

Mit Svar er kort: Mit Opholdssted er her
(Hvor mindst maaskee det vides eller vidstes);
Hvad angaaer hvert af hine Folk især,
Hvis jeg er ei det første længer kiær,
Er hvert af dem omtrent mig lige nær;
Og altsaa veed jeg ikke, hvis jeg er,
Jeg veed kun, at jeg ikke er det sidstes.
131 Saa vidt aftvunget Svar. Af egen Drift
Jeg føier til en liden Efterskrift.