Baggesen, Jens Uddrag fra Riimbreve og poetiske Epistler. 1. Samling, 1784-1808. - 1890

Det maa ansees for utvivlsomt, at Bagg. baade ved den Plads, han har givet dette Digt i de "Skiemts. Riimbr." (imellem Digte fra 1795 og 96), og ved Tilføielsen "Til Jomfru Ø***" har havt til Hensigt at skjule Digtets sande Tilblivelsestid. Den Kvinde, som han her og flere Steder i det Følgende besynger under Navn af "Lilia", er nemlig Oehlenschlägers Søster Sophie; men Bagg.s Kjendskab til hende skriver sig først fra hans Hjemkomst til Kiøbenhavn i Midten af August Maaned 1806*), og da havde hun allerede i 4 Aar ikke længer været Ifr. Oehlenschläger, men Fru Ørsted. Brevet er altsaa skrevet imellem medio August 1806 og ult. November s. A., da de "Skiemts. Riimbr." udkom; og da to andre Riimbreve til hende fra samme Periode (nærv. Bd. S. 147 og 149) ikke bleve optagne i denne Samling, men først i de "Poet. Ep." 1814, * 338 er der Grund til at antage, at nærværende Brev er ældre end hine to, hvorfor der i nærv. Udgave er anviist det Plads umiddelbart foran disse.