Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Tyrannens Slaves Træl vil og tyrannisere,
Trykt vil han trykke, doppelt, trykke meere;
Hængt Mand vil have hele Verden hængt.
Man overalt sig kan til denne Sandhed stave:
Den strængeste Despot er just den største Slave .
Tyranniseer! tyranniseret vær!
Det kommer ud paa eet - saasnart man selv vil byde,
Maae man til Vederlag en anden lyde,
Og den, som lyder hist, vil omvendt byde her.
Jeg veed det med mig selv, med hvilken zevsisk Truen
Jeg ryster min forældede Paryk
Og slynger Tordenriset rundt i Stuen,*)
Naar Præsten over mig har giort sig alt for tyk.
Ham Provsten gav formodentlig en Snippe,
Irettesat af Bispen , der,
Høit over mig og Præst og Provst ophøiet, er
Den første Høg i dette Høge-Knippe.
Qvo jure nu den første Første blev?
Qvo jure den, som ei regieres meer, regierer?
Der staae vi! Tusind Lærde skrev
Derover sig og tusind Giæs ihiel
For og imod med lige Skiæl,
Og end, i Mangel af et Himmelbrev,
Man lige klog derover disputerer.