Bagger, Carl Udvalgte Skrifter

DIGTE

175

Til Læseren.

Christian Winthers milde Haand . . . forbigaaer hver285Voxen: Chr. Winther udgav i 1834: »Halvhundred Fabler for Børn, tegnede og digtede af Otto Speckter, oversatte af Chr. Winther.« - Hertz og Andersen . . . til Neapel: I 1834 var baade Hertz og H. C. Andersen paa Rejse i Tyskland, Frankrig, Schweiz og Italien. - ret snart der komme Rigets Stænder: 15. Maj 1834 fastsattes den endelige Ordning for Stænderne. De sammenkaldtes første Gang 1835-36.

176

Mærk hint Springvand! Paa Gammeltorv fandtes (og findes) et saadant Springvand, i hvilket der ved højtidelige Lejligheder springer gyldne Æbler.

178

Sophia af Hardenberg. Digtet er første Gang trykt i Ove Thomsens »Nyt Aftenblad« Nr. 49 (9/12) 1826. Dernæst i »Flyvende Post« Nr. 33 (25/4) 1828. Was sie gethan o. s. v. Citatet er fra Goethes Westostlicher Divan. [Goethes Werke IV Bd. S. 40 i Samlingen Deutsche National!.]. Wamik og Asra er et persisk Kærlighedspar.

179

Hans Legesøster Sophia det var: det var ikke Eiler Hardenbergs Datter, men hans Broderdatter, Anna Korfitsdatter (Anna Hardenberg), som Fr. II stod i Forhold til [C. F. Bricka: »Fr. II.s Ungdomskærlighed.« Kbhvn. 1873.] - Graaulven i Ridderens simple Skjold: Den danske Linie af Slægten Hardenberg førte et Sølv-Ulvehoved i blaat Felt.

182

Ridder Strange.

1

te Gg. trykt i »Nyt Repertorium for Morskabslæsning« 21/9 1833.

Rahbek og Nyerup . . . No. CLVI: Hr. Medelvold og Sidselil.

185

Ei vidste han, at den Støien o. s. v.: Dette Vers, til hvilket der intet tilsvarende findes i Folkevisen, er et typisk Eksempel paa Carl Baggers Tilbøjelighed til at bryde en Stemning ved pludselig at slaa over i en helt anden Toneart. Om Digtet Forhold til Folkevisen se iøvrigt Indl. Side XIV. Zigeunersken:

187

Jeg spreder mine Æg paa den frosne Jord: Scenen 286 minder om det Optrin, i hvilket Mignon danser for Wilh. Meister. [Goethe: Wilh. Meisters Lehrjahre 2den Bog 8de Kpt.].

192

Promenaden om Natten.

Il faut rire o. s. v.: La Bruyère. Caractères Kap. 4. - Søren: skal være Søren Wedege Blicher, f. 1810, Stud. 1828, cand. theol. 1836, Kapellan i ø. Snede 1839, Sogne præst i Starup. Død 1897. Smlg. den Søren, til hvem Brevene i »Erindringer fra et Ungkarls-Liv« rettes. Var Ven med Carl Bagger og med Carl Ploug [Kolding Folkeblad 13/5 1897]. - Hesten: Paa Kongens Nytorv. - Hov'dvagtens Skive: den gamle Hovedvagtsbygning laa paa Kongens Nytorv.

193

Engang til Brædderne stod jo Din Hu? Carl Bagger nærede en Tid lang Ønsker om at gaa til Scenen.

194

snivet: snorket. - Du som et Hoved ei har: Vittigheden er brugt af Bagger selv om en Klassekammerat v. Schmettau [Schwanenflügel S. 25].

195

Een vel i Jylland, i Fyn vel den Anden: en Spaadom, der gik i Opfyldelse. Bortreisen. 1ste Gang trykt i Københavnsposten l4/6 1834'

. . .Mir Muhammed Husain: se Asiatic Researches. 1ste Vol. 4to. pp. 465. Digtet fortsattes med »Hjemkomsten«, denne Udg. S. 228.

Herregaarden.

1. Foraaret.

201

Ney og Murat: de tapre Krigere. Talleyrand: Diplomaten. de Thorvaldsenske her: i Frue Kirke i København.

202

En gammel Liigsten: Fandtes (og findes endnu) i Basnæs Have op ad en lille Jordforhøjning. Den er ikke oprindelig lagt over en Præst, men over en Raadmand Poul Hansen, død 1617, og hans 6 Hustruer (se videre om denne Sten: Olrik S. 73).

203

det var Christine: Tragedien »Dronning Christine af Sverrig og Monaldeschi« udkom 1833.

2.

Et Sendebrev.

204

From the wreck: »Stanzas to Augusta«, The Works of Lord Byron (v. E. H. Coleridge.) IV London S. 54.

287