Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

Det Gud os saaledis daglig i Macrocosmo (som vi kalde Verden) for øjen stiller, det befinder vi oc i Microcosmo som er 6 Mennisket. Thi Gud oc Naturen hafver icke alleniste ophøjet Mennisket ved adskillige udvortis ornamenter oc Skickeligheder, saa at Sauls Anseelse er yndelig, Absolons Deylighed forunderlig, Samsons Styrcke ubegribelig, men der findis derforuden hos et hvert Menniske en synderlig inclination, tilbøjelighed oc færdighed, den ingen ved Konst eller Studering kand sig til forhandle, med mindre Naturen oc hans Genius hannem der udi secunderer, hielper oc undsetter, saa at et hvert Menniske er it serdelis Vidnesbyrd om Skaberens grundløse Rigdom oc ubegribelig Almæctighed. Det vi med Under maa fornemme saa vel i Naadsens aandelige som i Sindsens naturlige Gafver.