Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

Men paa det at saadant mit Forhafvende icke skal være som et Huus uden Piller oc Støtter, da understaar jeg mig E. Kong. M. dette min S. Faders Opus posthumum i allerstørste Underdanighed at tilskrifve, skenke oc dedicere: hvortil mig disse Aarsager skynde oc frimodig giøre.