Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

Saa hafver min kiere S. Fader tilforne oc for mange Aar været omhyggelig med megen fliid, hver Part, serdelis af dette Skrift, at fuldfærdige. Oc efterdi, det falder nu i min deel, efter min allernaadigste Konges oc Herres naadigste meddeelte Privilegie, Villie oc Befalning, dette Heroiske Skaldre-verk underdanigst at oplegge oc publicere lade, da beder jeg tienstvilligen, at den gunstige Læser vil lade sig min korte Fortale vel befalde, sig til nogen liden Erindring om fiire Ting; nemlig, Hvo dette skrefvet hafver: Hvorom hand skrefvet hafver: Paa hvad maade hand skrefvet hafver: Oc til hvad ende det skrefvet er.