Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

Denne Materie hafver Gud med egen Finger skrefvet os saaledis for i Naturens Bog. At den er icke med Siu Indsegle tilslutted, som Lammens Bog i Aabenbaringen, men den er Blad fra Blad oplat, udsperret oc udspiilet for alles Øjne, thi Bladene ere ickun tre, dog store nok, nemlig, Himmelen, 13 Jorden oc Hafvet, som Guds Mand Mose dem benæfner i det hand de ti Guds Bud opregner. Samme højværdige Materie hafver min salig Fader udi sin U-fuldkommenhed saa viit meditando perseqveret oc eftertænkende opnaaed, at hand den HErre Guds underlige Gierning oc alle tings almæctige Skabning i Sex Dage forrettet, med et Heroiske Riim som den Materie best sømmede, priiset hafver. Men der hand omsider tænkte, at begifve sig til den sivende Dag om Sabbathen oc hviilen, da hafde Gud alt forsiunet noget bedre for hannem, at hand icke skulde arbeide paa den sivende Dag, men tilforne komme til Guds Roolighed oc til sin Kammer-hvile, saligen døe i HErren, oc saa hviile af alt sit Arbeide, fra Maanets tiid til sin Maanet, oc fra Sabbaths tiid til sin Sabbath at tilbede for HErrens Ansict, som Propheten Esaias taler.