Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

Belangende den Poetiske Stiil, oc Hedenske Guders oc Gudinders Nafn, som iblandt forefalder, da, maae skee, nogen herpaa sig kunde forarge i tvende maade. Først at sligt er vor Tiids Poeter forbødet af Øfrigheden; Hertil svaris: Icke paa den tiid, der den S. Mand dette skref, oc sig efter andre da der udi føjede. Dernest, at Meeningen blifver der ofver mørk for de Eenfoldige: Oc dertil svaris; At naar det forgaaende oc efterfølgende paa hvert Sted tillige, med Breddernes Kerne ofvervejes, saa er alting let oc velforstændeligt. Jeg vil den Fromme Læsere ej længer opholde, men hermed hafve hannem i den højeste Guds Beskermelse, oc mig i Læserens velbevaagne Gunst troligen befalet.