Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

Jeg kand icke nok fuldberømme den salige Mand for hans Gudfryctige, oc udi alle Stænder Opbyggelige meditationer, for hans fyndige, ja runde oc riige, søde oc klare Stiil oc Tale; For hans konstige, grundige, yndelige oc velliudende Riim; For hans lofværdige Lærdom oc viitløftig Belæßning udi atskillige verdslige oc naturlige Historier, saa vel som udi den hellige Skrift; Ja end ogsaa for hans synderlig Forfarenhed, som hand foruden Studering eller Bog-læsning om adskillige ting udi Natuuren haft hafver. In summa, den salige Mand hafver icke alleeniste udi saadan sin Danske Poësi lignet, men end ocsaa anlangende Stiilens Grundighed oc Talens Sødhed, fast ofvergaaet andre Poeter, i Synderlighed udi det Tydske, saa vel som Danske Sprok. Saa jeg for min Person 19 tacker Gud oc glæder mig meget der ved, at I hafver faaet i Sinde dette ypperlige, ønskelige oc efter sit Begrif høj skatteerlige Skrift (for alle dennem som det forstaae) at lade komme for Liuset, eftersom Synd var, at sligt skulde ligge udi Mørk eller Maalm, saa det jo andre til Underviisning oc Opbyggelse skulde meddeelis, & &.