Arrebo, Anders Uddrag fra Dronning Anna Catharines Død

18. Jeg kand ey bedre raade dig,
O du forstocked' hierte,
Om du vilt vndgaa fare slig
Oc fly dend hiertens smerte
End, ad du skriger til Gud saa vræd,
Som Niniviter Arme,
Ad hand for JEsu blodig sued,
Vil sig nu dig forbarme.