Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

Der laae, ubevidst, en Profetie deri; ikke blot Drengen, men hele den lille Familie forestod ved denne Reise en stor Forandring, i det mindste fremskyndtes en saadan. Hvor ofte kom ikke siden Maria til at sige: »Ja, vare vi ikke den Gang komne til Kilden, hvo veed, maaske havde Alt da været anderledes!« Maaskee? Men vi ere jo frie i vore Handlinger.