Aarestrup, Emil 16. Tekstforhold

16. Tekstforhold

Nærværende udgave er trykt efter Emil Aarestrups Samlede Skrifter (fork. SS), bd. 1-6, udg. af Hans Brix og Palle Raunkjær, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og C. A. Reitzel, Kbh. 1922-23. I SS er de digte, der blev trykt i Aarestrups levetid, sat efter originaltrykkene, kritisk sammenlignet med manuskriptet, hvis et sådant findes. De øvrige tekster er sat efter manuskriptet. Alle manuskripter befinder sig på Det kgl. Bibliotek i NkS 1809, fol., med undtagelse af »Ved Viol-Urnen« og »Øhlenschlägers Collegium« (Collinske Saml. nr. 12), »Sørgedragten« (sst. nr. 633) og »Kjære Ven! Jeg har faaet en Maneer ...« (Breve fra Aarestrup til Chr. Petersen) .

Modsat SS, der skelner mellem trykte og utrykte digte, benytter udvalget her sig af en opdeling mellem Digte 1838, og så »Andre digte«, dvs. de digte, der er trykt i spredte publikationer, samt de efterladte digte. Denne opdeling svarer til F. L. Liebenbergs i Emil Aarestrups Samlede Digte, Kbh. 1877, der bygger på Liebenbergs eget og Christian Winthers supplement til Digte 1838, Efterladte Digte, Kbh. 1863. Oluf Friis benytter samme opdeling i sit store udvalg, Digte, Kbh. 1918 og 1962. »Andre digte« er i denne udgave opført kronologisk, efterfulgt af de udaterede digte. I udgaven bringes desuden et tillæg med optegnelser.

Da en række af digtene ikke kan dateres med sikkerhed, følges den omtrentlige kronologi fra SS. De fire trykte digte, der er medtaget i dette udvalg (»Tilstaaelsen«, »Drankeren Barthold«, »Den Sovende«, »Bebreidelsen«), og som i SS pga. opdelingsprincippet er sat uden for kronologien, er her genindsat i den omtrentlige kronologi. Det skal bemærkes, at rækkefølgen af digtenes affattelsestidspunkter ikke altid svarer til trykketidspunkternes kronologi.

Liebenberg gav titler til en række digte, som var uden titel fra Aarestrups 287 hånd. I de fleste tilfælde er det digtets førstelinje, der er ophøjet til titel. Disse digte kan genkendes i tekstudvalget, indholdsfortegnelsen og noterne ved at være fulgt af tre punktummer. Titler, som er givet efterlods og ikke er lig med førstelinjen, står i parentes. At se bort fra titlen ville i disse tilfælde gøre det vanskeligt at finde en række digte, der for længst er kanoniserede under den tilkomne titel.

Tekstrettelser:

S.13, 1.22: Tjalf > Tjalfe

S. 56, 1. 3 fn.: Myren! > Myren!« [»Naturraisonnement« strofe 12]

S. 57, 1. 3: Ja - blev han ved - Vor Ven > »Ja« - blev han ved - »Vor Ven [sst., strofe 14]

S. 79, 1. 5 fn.: Som om han > Som nu. Han (rettelsen indført på grundlag af rettelseslisten i Digte (1838), s. 285; her rettes Som nu han > Som nu. Han)

S. 151, 1. 5 fn: Anders, raaber han, hei > »Anders,« raaber han, »hei« [»Idyll» vers 26]