Aarestrup, Emil KJØBENHAVNSKE MINDER.

KJØBENHAVNSKE MINDER.

I

O I grønne Bastioner,
Hvor den unge Martsviol
Stod ved Siden af Kanoner
I den friske Morgensol!

II

Marmorkirke, taus og eensom,
Ufuldført, musgroet og huul,
I hvis Helgennische Drengen,
Halv med Gysen, leged Skjul!

III

Hallandsaas, hvor jeg med Hurra,
Royalistisk nok, sprang om,
Naar, med mange røde Fakler,
Kongen fra Comedle kom!

IV

Gammelholm, hvor jeg Bekjendtskab
Gjorde med den Bølge top,
Paa hvis Ryg den danske Flaade
Ligger for at raadne op.

V

O I blanke Spiir og Taarne,
Hvor, hølt over Gadens Støi,
Alle mine Ungdomsdrømme
Med de hvide Duer fløi!

39

VI

Snevre, stelle Trappegange,
Med den danske Digtekonst
Under Taget, og forneden
Kjeiderhalsens Pøbeldunst!

VII

O I matbelyste Hjørner,
Hvor min uerfarne Sjæl
Mangen Skjønhed under Kysen
Kikked ved en Lygtepæl!

VIII

O du gamle Kongens Have!
Med din Buegang saa bred,
Hvor, som Herkules med Løven,
Konsten med Naturen stred!

IX

Rundetaarn, hvorfra jeg skued
Byens Tage, Rødt og Graat -
Hvor kun Himlen var det Store,
Og alt Andet var saa smaat

X

Pfenighausen, Pfenighausen!
Fra din Samling en Bandit
Koronato, brun og fidtet,
Gav min Sjæl romantisk Snit.

XI

O Charlottenborg med Salen
Gibsopfyldt og pittoresk!
40 Din Laokoon mig hvidsked
Førstegang et Par Ord Græsk!

XII

O Theatrets lyse Runddeel
Med din Loge smal og heed!
Femaarsbarn sad jeg deroppe,
Kjeded mig, og - spytted ned.

XIII

Hospitalets sorte Gitter!
Ha, en Stank af Dyvelsdræk!
Laasen klirrer, Hængslet skriger,
Bærebøren kommer - væk!

XIV

Og dog kan jeg ei løsrives -
Lindetræ med Bænken lav!
Hvor min Fader i det Grønne
Døende mig Haanden gav!

XV

Janitscharmusik ved Vagten!
Ak, som denne Amme her
Tysser paa sin Glut med Ranglen,
Støied du for Folket der!

XVI

Høresalens sorte Tavle!
Circler, Vinkler, Kragetær,
Naar jeg stirred, blev til lutter
Englehoeder - et især!

41

XVII

Kaffehuse og Aviser,
Politik og Snuustobak,
Til Avisen nu som dengang
Hørte Kage, hørte Snak

XVIII

Nørrefælled, hvor du ryster!
Sælgekoner staae for Skud
Stort i Holger Danskes Briller
Tog sig Kongens Livcorps ud

XIX

Prægtig steg min hvide Drage
Høit mod Blæsten stod den fast
Gjødvad holder ikke bedre
Paa sit Blad, mod Vindens Kast

XX

Mig betager Hjertets Veemod
Spot og Spøg forslaae kun lidt
Gamle Minder, gamle Vunder
Springe op, og bløde tidt

XXI

Gjern du dette Blad, Veninde,
For Din Stambog blot bestemt
Ak i Kjøbenhavn har Alle,
Alle Venner snart mig glemt.