Aarestrup, Emil FORORD

FORORD

Om Udgaven i Almindelighed se Forord til første Bind.

Nærværende fjerde Bind indeholder alle daterede eller daterlige Digte skrevet fra Slutningen af 1837 (Tidspunktet for Udgivelsen af "Digte", 1838) til Aarestrups Død i 1856, alle udaterede Digte, hvis Tilblivelsestid ikke kan bestemmes, Digt-Fragmenter, Prosa, samt Aarestrups Optegnelser (enkelte Linier, Embryoner, Ordlister m. m.). To Digte, der hører sammen med Digtene i andet Bind, nemlig "Kong Fredrik gav sit vise Bud", der viser sig at kunne henføres til Januar 1835, og "Lokkerne", hvortil Manuskriptet er fremkommet, efter at Digtet var trykt i andet Bind, er trykt i dette Bind efter de fuldstændige Digte.

Teksterne findes for det allerstørste Antals Vedkommende i Ny kgl. S. 1809 fol. paa Det kgl. Bibliotek. Hvor Manuskriptet findes udenfor denne Samling, gives Oplysning herom i Noterne.

Manuskripterne er for alle fuldstændige Digtes Vedkommende skrevet med latinske Bogstaver, af Digt-Fragmenterne er nogle skrevet med gotiske Bogstaver, andre med latinske, Prosastykkerne er alle skrevet med gotiske Bogstaver og Optegnelserne er skrevet dels med gotiske, dels med latinske Bogstaver. Indenfor de enkelte Grupper er IV Manuskripter med gotiske Bogstaver, som tilblevne før 1824, ligesom ved Udgivelsen af Digtene i første Bind trykt før Manuskripter skrevet med latinske Bogstaver.

I Manuskripterne efter 1838 har der kunnet konstateres Rettelser af tre til fire fremmede Hænder, af hvilke den ene har en ikke ringe Lighed med Aarestrups egen. Dette Forhold har voldt visse Vanskeligheder ved Fastsættelsen af Manuskripternes autentiske Indhold.

Nærværende Bind, der bringer Afslutningen af Aarestrups originale Produktion, indeholder foruden de sædvanlige Noter en Bibliografi, der meddeler Fortegnelser over: Manuskriptsamlingerne, Udgaver af Aarestrups Digte, Antologier m. m., hvori der i Aarestrups Levetid er optaget Digte, Blade og Tidsskrifter, hvori der i Aarestrups Levetid er optaget Digte, og Bøger og Tidsskrifter, hvori der efter Aarestrups Død er offentliggjort ikke tidligere trykte Digte, samt en Fortegnelse over samtlige Digte, alfabetisk ordnet efter Overskrift og første Linie og indeholdende en Angivelse af, hvor hvert Digt tidligere har været trykt, og hvor det er trykt i nærværende Udgave.