Aarestrup, Emil Emil Aarestrups samlede skrifter

FORORD

Om Udgaven i Almindelighed se Forord til første Bind.

Nærværende andet Bind indeholder alle Digte skrevet fra Begyndelsen af 1825 og indtil December 1837 (Tidspunktet for Udgivelsen af "Digte", 1838), paa nær de i Aarestrups Levetid offentliggjorte. Teksterne findes for det allerstørste Antals Vedkommende i Ny kgl. S. 1809 fol. paa Det kgl. Bibliotek. Kun et enkelt Manuskript og nogle Afskrifter findes udenfor denne Samling; herom gives Oplysning i Noterne til de paagældende Digte.

Manuskripterne er alle skrevet med latinske Bogstaver.

Ritornellerne, hvoraf ingen er dateret, trykkes alle, paa nær de i Aarestrups Levetid trykte, samlet i Slutningen af dette Bind, da det maa antages, at de alle er blevet til efter den samlede Fremkomst af Rückerts Ritorneller (1836), og da ingen af dem kan bevises at stamme fra en senere Tid end December 1837, medens den nøjagtige Til- blivelsestid for de enkelte Ritorneller ikke kan fastsættes. Ritornellerne trykkes i den Rækkefølge, hvori de findes paa de enkelte Manuskriptblade. Ordningen af disse Blades Rækkefølge er foretaget paa følgende Maade: hvor en Tidsfølge har kunnet fastsættes ved Hjælp af en Ritornel, der genfandtes i henholdsvis ældre og yngre Form paa de IV paagældende Blade, er dette Kriterium benyttet. For de Blades Vedkommende, hvor en saadan Vejledning ikke forefandtes, er følgende Fremgangsmaade fulgt: Samlinger af Ritorneller med ensartet Indhold maa anses for yngre end Samlinger med blandet Indhold og anbringes efter saadanne; for begge disse Klassers Vedkommende anbringes den større Samling efter den mindre, idet den større maa anses for yngre. Bagest anbringes de Manuskriptblade, hvorpaa kun findes een eller enkelte Ritorneller.