Bibliografi over Trykkefrihedens Skrifter

Læs kommentarer til kolonneoverskrifterne nederst.

1. Række: Trykkefrihedens Skrifter

Række 1 bind 1 Næste bind

Ref.nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.1.1 Philopatreias trende Anmærkninger 1. Om de dyre Tider og Handelens Svaghed. 2. Om Rettergang. 3. Om Geistlighedens Indkomster. Sorø, Lindgren/ J.G. Rothe 8°, 46 [J.C. Bie] 1770 11.12.1770
1.1.2 Philopatreias første Fortsættelse, indeholdende fire Anmærkninger. 1. Om Handelen. 2. Om Krigsstanden. 3. Om Tingsvidners Førelse. 4. Om Videnskabernes Opkomst- Skrevne i Kiøbenhavn 1770 J.G. Rothes forlag/ Børsen 8°, 55 [J.C. Bie] 1770 11.01.1771
1.1.3 Philopatreias alvorlige Palinodie eller Poenitentze-Prædiken over hans trende Anmerkninger om de dyre Tider og Handelens Svaghed med videre. Skreven i Kiøbenhavn d. 15. Dec. 1770. og efter Forlangende ved trykken udgiven. ? 8°, 62 [J.C. Bie] 1771 04.02.1771
1.1.4 Anti-Philopatreias trende Anmærkninger over de trende Anmærkninger: I. Om de dyre Tider og Handelens Svaghed. II. Om Rettergang. III. Om Geistlighedens Indkomster. J.R. Thiele 8°, 47 [J.C. Bie] 1770 24.12.1770
1.1.5 Et kritisk Brev til Philopatreias, om Geistlighedens Indkomster, i Anledning af hans Tredie Anmærkning. Skreven i Klerkerup […] den 29 Januar. 1771. Fra Philodaneias. A.F. Stein 8°, 112 [L. Jæger] 1771 08.02.1771
1.1.6 Det andet kritiske Brev til Philopatreias, baade om hvad der i det første var forbigaaet, saa og om hvad ellers af u-patriotiske og ikke vel overlagde Sætninger, der indeholdtes saavel i hans Tree Anmærkninger, som i hans Fortsættelse. Skreven i Klerkerup [...] den 18 Febr. 1771. Fra Philodaneias. ? 8°, 72 [L. Jæger] 1771 06.03.1771
1.1.7 Det tredie kritiske Brev til Philopatreias, om hvad der blev forbigaaet i det første, og kunde ikke rummes i det andet, samt om hvad der af u-patriotiske Sættninger, findes indført saavel i hans trende Anmærkninger, som i hans Fortsættelse. Skreven i Klerkerup [...] den 11 Martii 1771. Fra Philodaneias. ? 8°, 40 [L. Jæger] 1771 25.03.1771
1.1.8 Det fierde kritiske Brev til Philopatreias, om hvad der i de tree første enten er bleven forbigaaet, eller deri ikke kunde rummes, samt om hvad videre af u-patriotiske Sættninger, der findes saavel i hans Tree Anmærkninger, som i hans første Fortsættelse. Skreven i Klerkerup [...] den 21 Martii 1771. Fra Philodaneias. ? 8°, 48 [L. Jæger] 1771 15.04.1771
1.1.9 Plan til en aarlig staaende Penge-Løn for Præsterne overalt paa Landet i Dannemark. Forfattet og paa allerhøieste Steder for meer end to Aar siden insinueret af en Præst i Siellands Stift, men nu med Autors Tilladelse til Trykken befordret af Comphilopatreias. ?/ J.G. Rothe, Børsen 8°, 88 [L. Jæger] 1771 18.03.1771
1.1.10 Urigtigheden i Comphilopatrejases Plan til en aarlig staaende Pengeløn for Præsterne overalt paa Landet i Dannemark. Tydelig forestillet af Philadelphus. A.F. Stein 8°, 36 Philadelphus? 1771 27.08.1771
1.1.11 Velfortient Apologie for Forfatteren af Planen til en aarlig staaende Penge-Løn for Præsterne overalt paa Landet i Dannemark imod Philadelphum […] Af Comphilopatreias Minor. Trykt i Polsk-Preussen 8°, 64 ? 1771 18.10.1771
1.1.12 Tanker om Præsternes Gaarder og Jorder samt disses Indvikling i det skadelige Fælledskab. Af Philander. ?/Kanneworff 8°, 32 [J.A. Dyssel] 1771 23.08.1771
1.1.13 Tilfældige Tanker om Forandring i Kirkestanden. Første Stykke om Lønnen og Indkomsterne. Sorø, Lindgren/ Rothens Arvinger og Prost 8°, 35 ? 1771 29.04.1771
1.1.14 Tanker om Geistligheden i en Stat. Ved Fr.Chr. Scheffer. Borups Efterleverske 8°, 31 F.C. Scheffer 1771 18.03.1771
1.1.15 Betragtninger hvor vidt Geistligheden er tienlig i en Staat, eller Hvad Indflydelse Religionen haver i en Staats og dens Regierings Lyksalighed. Af J. F. Ph. Kiøbenhavn, den 28 Maji 1771. Borups Efterleverske 8°, 31 J.F. Ph[ister] 1771 11.06.1771

Række 1 bind 2 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.2.1 Om Philopatreias trende Anmærkninger. I et Brev til en Høi Herre fra F***g. H.J. Graae 8°, 36 F***g. [Pflueg?] 1770 24.12.1770
1.2.2 Nye Tanker over Indholden af Philopatreias Anmærkninger. Paul Herman Höecke 8°, 16 [Hans Lund] 1771 25.01.1771
1.2.3 Misokakias imod Philopateias. ? (antikva sats) 8°, 40 [F.C. Trant] 1771 30.01.1771
1.2.4 Upartiske Erindringer til Philopatreias, og Compatrioter, angaaende Deres udgivne Patriotiske Skrivter, forfattede af en Eenfoldig Borger A.F. Stein 8°, 40 [E. Balling] 1771 12.03.1771
1.2.5 Bondens første Betænkninger, om de Aarsager Philopatreias har anbragt for de dyre Tider. A.F. Stein 8°, 38 G E A P [Hans Hansen] 1771 01.02.1771
1.2.6 Andet Stykke af Bondens Betænkninger om de vigtigste Aarsager til de dyre Tider og de betydeligste Midler til Dyrhedens ordentlige og bestandige Afhielpelse. F.C. Godiche 8°, 136 [Hans Hansen] 1771 05.08.1771
1.2.7 Svar paa Publici Vegne til Philopatreias paa adskilligt af hans umoedne Forslage fra en patriotisk Sandsiger. Paul H. Høecke 8°, 48 [Chr. Thura] 1771 14.06.1771
1.2.8 Brev fra Sandsigeren til Adskillige om Adskilligt i hans nyeligen udgivne Piece. Paul H. Høecke 8°, 16 [Chr. Thura] 1771 26.07.1771
1.2.9 Jeremiæ Brev imod den hykkelske Afgudspræst, som taler i Magazinet No. 73, skrevet til Forsvar for den redelige Sandsigere, til Opmuntring, Trøst og Troeskabs Bestyrkelse for de danske Israeliter, som endnu leve i Coujoneriets Fængsel i Babylon. A.F. Stein 8°, 23 [Chr. Thura] 1771 25.09.1771
1.2.10 Nogle faa Tanker, i Anledning af Philopatreiæ Trende Anmærkninger, […]. skrevne og over samme Materier udi Trende Afhandlinger forfattede af von Erdenklosz, hvornæst følger hans Ansøgning til Kongen for hans nærmeste Ven Philantropos. ? "Er tilkiøbs hos A. Bruun, boende hos Brændeviins-brænder P. Jørgensen i store Strandstrædet." 8°, 36 [? Martin Brun] 1771 28.08.1771
1.2.11 Velmeente Erindringer i Anledning af Philopatreias tredie Anmærkning om Geistlighedens Indkomster. ? 8°, 23 [Rosenstand Goiscke] 1771 24.12.1770
1.2.12 Grundede Tanker over Philopatreias Anmærkninger, saavidt Geistligheden i sær angaaer til høiere Eftertanke og Syge-Cassens Tarv, om noget ved Afsetningen vindes offentlig meddelte. A.F. Stein 8°, 40 [B.G Sporon] 1770 21.12.1770
1.2.13 Anmærkninger over Philopatreias Afhandling om Geistlighedens Indkomster, af Philoteropatreias Medlem i Patriot-Selskabet. A.F. Stein 8°, 31 [N.R. Suhr] 1770 31.12.1770
1.2.14 Philocleresias Anmærkninger, over Philopatreias Anmærkning om Geistlighedens Indkomster. A.F. Stein 8°, 22 ? 1771 02.01.1771
1.2.15 Svar til Philopatreia angaaende de Geistliges Indkomster, af Philalethes. A. F. Stein 8°, 39 [Jacob Baden] 1771 11.01.1771
1.2.16 Pro Memoria til Philopatreias fra Mag. Johann Arnd Dyssell. Den Kongelige nye Opfostrings-Stiftelse til Bedste. Sandby i Lolland d. 5. Jan. 1771. A.H. Goiches efterleverske 8°, 36 J.A. Dyssel 1771 23.01.1771
1.2.17 Philoaletheias Grundige Anmekninger over Endeel af det, Philopatreias har skrevet om Geistlighedens Indkomster i Dannemark og Norge. H.J. Graae 8°, 45 ? 1771 15.02.1771
1.2.18 Philalethi Patriotiske Anmærkninger over Hr. Philopatreias Afhandling om Geistlighedens Indkomster L.N. Svare 8°, 31 [D.H. Huusfeld ?] 1771 06.03.1771
1.2.19 Betænkning over den saa kaldede Philopatreias [Underskrevet HH] A.H. Godiches Efterleverske 8°, 15 [H. Hoffman?] 08.03.1771
1.2.20 Philopatreias tredie Anmærkning om Geistlighedens Indkomster, med andre nye Anmærkninger formeeret og fra Landet indsendt af P.B.G. Paul H. Høecke 8°, 26 [P.B. Giørup] 1771 13.09.1771
1.2.21 Prestens Lære-Digt i Anledning af Philopatreias Anmærkning: om Geistlighedens Indkomster med vidtløftige dog ey overflødige Noter ? Nullibi 8°, 23 ? 1771 18.03.1771

Række 1 bind 3 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.3.1 Philodani Undersøgelse af Philopatreiases Anmærkninger. 1ste Hefte. A.F. Stein 8°, 60 [Ove Guldberg] 1770 21.12.1770
1.3.2 Philodani Undersøgelse af Philopatreiases Anmærkninger. I. Om Rettergangen. II. Om Geistlighedens Indkomster. IIdet og sidste Hefte. A.F. Stein 8°, 84 [Ove Guldberg] 1771 07.01.1771
1.3.3 Philocosmi Betænkninger over adskillige vigtige Politiske Materier, i Anledning af Philodani Undersøgelse, meddeelte en god Ven paa Landet. A.F. Stein 8°, 460 [Chr. Martfelt] 1771 21.05.1771
1.3.4 Philocosmi Indfald ved Giennemlæsning af Philodani Undersøgelse, Philopatreias angaaende. Medeelte en god Ven paa Landet. A.F. Stein 8°, 64 [Chr. Martfelt] 1771
1.3.5 Philodani Tanker over Philocosmi Betænkninger. A.F. Stein 8°, 16 [Ove Guldberg] 1771 07.06.1771
1.3.6 Philocosmi Brev til Philodanus, som Svar paa hans Tanker over Philocosmi Betænkninger. N. Møller 8°, 16 [Chr. Martfeltt] 1771 13.06.1771
1.3.7 Forslag til en Kongelig Reformasions-Kommission, i Hensigt at forfatte en retskaffen varig Plan for Ekonomie- Kommerse- og Finants-Væsenet i Dannemark. A.F. Stein 8°, 72 Chr. Martfelt 1771 12.08.1771
1.3.8 Vorschlag zu einer koniglichen Reformationscommission, um einen rechtschaffenen und dauerhaften Plan für das Oeconomie- Commerz- und Finanz-Wesen in Dännemark zu legen. A.F Stein 8°, 88 Chr. Martfelt 1771 26.08.1771

Række 1 bind 4 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.4.1 Junior Philopatreias første Deel, fem Anmærkninger. 1. Sammenligning af de gamle og nye dyre Tider i Dannemark, og hvoraf baade Handelen kan bringes paa Fode og neddæmpes. 2. Om Rettergang og Dommerne. 3. Om Mængden af Betientere. 4. Om Geistligheden. 5. Om de Danske Sølv-Aarer og andre skiulte Jordiske Rigdomme, hvor de er at finde. Sluttet i Kiøbenhavn den 22. December 1770. Borups Efterleverske 8°, 55 [Søren Rosenlund] 1770 21.01.1771
1.4.2 Junior Philopatreias fire Anmærkninger. 1. Om de danske Guld- og Sølv-Mynters Noblice-Handel. 2. Hvorfor vore Fabriker gaaer overstyr, og vore Fabrik-Vare ere dyrere end vore Naboers. 3. Maaden, at skaffe Kiøbenhavn Handel, for at skaffe heele Riget Handel, og at vi kunde give lige saa let Kiøb som et andet Rige. 4. Om Hovedstaden Kiøbenhavns Leve-Maade og Klædedragt, og hvad de Fattige der leve af. Anden Deel. J.R. Thiele 8°, 48 [Søren Rosenlund] 1771 28.01.1771
1.4.3 Junior Philopatreias trende Anmærkninger : 1. Om at indeholde vore danske Penge fra at løbe Udenlands, og indbringe andres og vore egne igien, samt conservere deres Værd. 2. Om en nye Hoved- Handels- og Laane-Banqves Oprettelse, med Observation om den Kiøbenhavnske. 3. Grunde til den danske Handels Flor, til derpaa at bygge den. Tredie Deel. J.R. Thiele 8°, 72 [Søren Rosenlund] 1771 15.02.1771
1.4.4 Dannemarks Riges Dommeres Skilderie, bestaaende af 22 Capitler, til deres Forsvar, Formaal og giendrivende grundige Svar til Philopatreias paa hans 1ste Hefte, 2 Afhandl. p. 24. sidste Linie [...]: af Dasilag Draþe Agiætmaal. III. Deel. J.R. Thiele 8°, 88 [Søren Rosenlund] 1771 04.03.1771
1.4.5 Opdagelser til Brændeviins-Laugets Opkomst og Floer, med samt de smaae Kiøbstæders og Kroernes paa Landet. 1.) Foreenet med det gandske Riges Velfærd. 2.) Told-Intradernes Formeerelse. 3.) Kiøbmands-Tallet og Danske Skibes Mængde at faae fordoblet. 4.) Om Korn-Tyven i Dannemark, Aarsagen til den dyre Tid. 5.) Aarsag til dyr Tiid i forrige Aar. 6.) Dito om Smørret. 7.) Svar til de, som har skrevet for Præsterne. 8.) Om Comoedie-Huusets Nytte. 9.) Om Bryggerne. 10.) Svar til Hr. Philopatreias paa hans 2den Deel. Borups Efterleverske 8°, 36 [Søren Rosenlund] 04.02.1771
1.4.6 Sandheds Elskeres Besvarelse efter Loven. 1.) Paa Skand-Skriftet til Autor for den af ham forhexet, forbandede og fordømte Dreng Nissen . 2.) Indrettet til Nytte for de unge Jurister. 3.) I Indholdet bliver et Forsvar for Fanden tillige. Borups Efterleverske 8°, 72 [Søren Rosenlund] 1771
1.4.7 Velmeent Svar til den Russiske Bagtalere. Af Sandheds-Elskere. Borups Efterleverske 8°, 16 [Søren Rosenlund] 1771 19.04.1771
1.4.8 En døbt Jødes alvorlige og skiemtefulde Giensvar til den som nylig har ladet udgive det Skrift: Velmeent Svar til den Russiske Bagtalere under Navn af Sandheds Elskere. ? 8°, 24 [Søren Rosenlund]? 1771 14.05.1771
1.4.9 Jødernes Rænkers Aabenbaring, der er et skyldigt Svar paa Jødernes lumske Giensvar, over en Guldsmeds Tanker om Guldsmed-Lauget i Kiøbenhavn og Dannemarks Rige. ? 8°, 32 [Søren Rosenlund] 1771 18.03.1771
1.4.10 Jødernes Renkers Aabenbaring. Andet Hæfte. ? 8°, 32 [Søren Rosenlund] 1771 30.04.1771
1.4.11 Jødernes Renkers Aabenbaring. Tredje Hæfte. ? Alle 3 Hæfter er til Kiøbs hos Kanevorf i Silke-Gaden for 1 Mark 8 Skilling og i No. 8 paa Børsen. 8°, 64 [Søren Rosenlund] 1771 14.06.1771
1.4.12 Et velmeent Brev og Erindring til alle de Østersers, Hummeres, Krabbers, Torskers, Barders, Helleflynders, Skrubbers, Hornfiskers, Skallers, Sandskrubbers, Anciovesers, Negenogeners og Ulkers Sielesørger, Skribent, Lærere og Oldefader Junior Philopatreias paa de Orkadiske, Hetlandiske, Skotlandiske, Ferrøiske og Canariske Eilandes Vegne [...] paa den almindelige Fornufts Vegne af Rosentorne. ? 8°, 64 [P.C. Abildgaard] 1771 12.03.1771
1.4.13 Tienstlig Giensvar til den unge Pasqvillant Rosentorne kaldet. ? 4 s. [Søren Rosenlund] 19.03.1771
1.4.14 Junior Philopatreias Besvarelse til Beelzebul Fukssvanser, som svigagtelig og saare underfundelig kalder sig Rosentorne. ? 8°, 16 [P.C. Abildgaard] 1771 25.03.1771
1.4.15 En Sandfærdig og tilforladelig Beretning om Junior Philopatreias Død og paafulgte Begravelse. Samt Beskrivelse over hans Parade-Seng og en Samling af Vers og Gravskrifter som i adskillige Sprog ere forfærdigede. Tilligemed en Liig-Tale, som blev holt ved hans Begravelse af Mag. Klerkerup [...] Rosentorne. ?Kollekolle 8°, 48 [P.C. Abildgaard] 1771 08.04.1771
1.4.16 Historia mirabilis, det er: En forunderlig Tildragelse med Junior Philopatrejas i de Dødes Rige og hans Tilbagekomst fra de ævige Boeliger. Tilligemed en Fortale indeholdende den forhen afdødes Liig-Procession langs igiennem Nye-Boder og udaf Øster-Part. Til Trykken befordret i Aaret 1771. ?Krabben Eiland 8°, 28 ? 1771 10.06.1771
1.4.17 En sandfærdig og tilforladelig Beretning om Junior Philopatreias Opstandelse, med meere som Historien fortæller saare lystelig og kortvillig at læse, til Trykken befordret af Rosentornes Ven. A.F. Stein 8°, 32 ? 1771 12.06.1771
1.4.18 Det danske Ophir, eller Beskrivelse over de Danske tilhørende Guld-, Sølv-, Kaaber-, Mineral- og andre Aarer, saavel uden for som her i Riget, samt hvor det findes. Indleveret til Baron von Bernstorff til Forestilling for Kongen. Anno 1767, den 4de Junii af Junior Philopatreias. ? 8°, 23 [Søren Rosenlund] 1771 16.07.1771

Række 1 bind 5 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.5.1 Den Danske Oeconomus indeholdende: 1. Om Handelen. 2. Om Fabriqver. 3. Om Landvæsenet. 4. Om Embedsm. og Suplicanter. 5. Om Borgere. 6. Om Laugene. 7. Om Hospitaler og Fattighuuse. Første Deel, J.R. Thiele 8°, 64 ? 1771 25.02.1771
1.5.2 Patriotiske Breve til Adskillige om 1.) Een States Gield. 2.) Samme Materie. 3) Skovenes Aftagelse og Opælskning. 4.) Hoverie. 5.) Bønder-Gaarders Udfløttelse paa deres Mark Deele. 6. Consumption og Brændeviins-Brænderiet i Kiøbstæderne udenfor Kiøbenhavn N.C. Høpffner 8°, 72 D. Huusfeldt 1771
1.5.3 En Landmands Tanker angaaende 1.) Dommere. 2.) Tingsvidner. 3.) Tiender. 4.) Qvægsygen. 5.) Hoveriets Afskaffelse og 6.) Dyre Tider. Deels anlediget af Philopatrejas, deels forhen efter en Vens Begiæring forfattede. ? 8°, 40 ?Philadelphus 1771 21.05.1771
1.5.4 Enfoldige Danske og Norske Tanker, hensigtende til de Danske, Norske og tilhørende Landes Indvaaneres Huusholdnings Maader, i Sammenhæng med Rigets Huusholdning, til Rigets Nytte. Første Hefte. [Indeholder s. 52-80: Linnæi Tanker om Grunden til Huusholdings-Kunsten, efter Natur-Kundskab og Natur-Lære. En Oversettelse af det Kongelige Svenske Videnskabers Akademis Afhandlinger udi Aaret 1740] N. Møller 8°, 80 ?; Carl von Linné 1771 03.04.1771
1.5.5 Enfoldige Danske og Norske Tanker, hensigtende til de Danske, Norske og tilhørende Landes Indsaaneres Huusholdnings Maader, i Sammenhæng med Rigets Huusholdning, til Rigets Nytte. Andet Hefte. N. Møller 8°, 81-208 ? 1771
1.5.6 Spørsmaale beqvemme til vore Tider. ? 8°, 56 ? 1771 08.05.1771
1.5.7 Forslag til det Høylovlige General Landvæsens Collegium, angaaende Folkeformerelsen i Dannemark. A.F. Stein 8°, 28 ? 1771 11.12.1771 ?
1.5.8 Upartiske Tanker om Land-Oeconomien i Dannemark, og billige Forslag til sammes ufeylbare Forbedring. J.R. Thiele 8°, 45 ? 1771 26.07.1771
1.5.9 Den Danske Landmands Ven. A.H. Godiches Efterleverske ved Frid. Christ. Godiche 8°, 79 [Jørgen Andersen Schjøt] 1771 04.11.1771
1.5.10 Enfoldig Samtale imellem en Borger og en Bonde, saare nyttig at læse for Proprietairer, Magistrats-Personer, Consumptions-Forpagterc, og Ridefogeder. Uddragen af Peder Paarses Dag-Bog, og til Trykken befordret ved Ole Andersen P.p.G. Sogne og Bonde-Foged. A.F. Stein 8°, 77 Ole Andersen 1771 30.07.1771
1.5.11 Fremmedes Tanker, eller Forsøg til Udbredelse af læseværdige og nyttige Oversettelser, samlede og udgivne for at bidrage til den Danske Stats og Oeconomies Forbedring, samt Smagens Opkomst. [S. 1-34: Brevvexling mellem tvende reysende Perser angaaende Aarsagerne til Folkemængdens Aftagelse i Verden. Udtaget af Hr. Montesquieu persiske Breve. S. 35-40: Anmerkninger over de Romere angaaendes Agerdyrkningen. S. 41- 48: Om Fattige og Tiggere. S. 49-59: Om Agerdyrknings Skoler, S. 59-60: Om Mistbede.] P.H. Høecke 8°, 60 Montesquieu; ?, ?, ?, ? 1771 17.02.1772 ?

Række 1 bind 6 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.6.1 Betænkning om Fællesskabets Afskaffelse saa og om Tiende og Tienestefolk paa Landet. N. Møller 8°, 53 [Carl L. von Scherewien] 1771
1.6.2 Et Brev fra Anders Christensen til – – – – om Kornpriser, Folkemængde, Propritærer, Bønder med videre Landhuusholdningen angaaende, hvorved tillige adskillige Modens Fordomme bestrides. F.C. Godiche 8°, 76 [A.C. Teilmann] 1771 15.01.1772
1.6.3 Svar paa Tiltale og Beviis, at Proprietairernes Raadvildhed ei har contribueret til det Tab, som flyder af Hoveriets Bestemmelse. N. Møller 8°, 78 ? 1772 04.02.1772
1.6.4 Svar til Forfatteren af Paamindelserne til dem, som ville dømme om Forordningen af 20. Febr. 1771. Hoveriet angaaende, indrykte i Magazinet for Patriotiske Skribentere, No. 84. 1771. F.C. Godiche 8°, 28 ? 1772 25.03.1772
1.6.5 Hyæne- Jagden. Komedie i fem Handlinger, oversat efter Marquis de saint Mirabelles: Les gros mangent les petits. [A.F. Stein] 8°, 78 [Frederik Andreas Pflueg] 1771 15.04.1771
1.6.6 Et Efterstykke til Hyænejagten, udi een Handling. Oversat af det Franske. L.N. Svare 8°, 64 ? 1772 03.02.1772
1.6.7 Danophili Besvarelse paa de i det Danske Magazin for patriotiske Skribenters No. 38 fremsatte 5 Spørsmaale. Hvorhos ved hver Besvarelse er føiet en Moral til Danmarks Riges Opkomst. J. R. Thiele 8°, 32 [A. C. Teilmann] 1771 06.08.1771
1.6.8 Anders Christensens Betænkninger over de i Aaret 1768 fra General-Landvæsenets-Collegium forelagte Spørsmaale. F.C. Godiche 8°, 39 [A.C. Teilmann] 1771 17.07.1771
1.6.9 Erklæring paa de Poster, som 1768 af General-Land-Væsenets-Collegium bleve forelagte Proprietairerne at give sin Betænkning over. F.C. Godiche 8°, 78 ? 1771 17.07.1771
1.6.10 Baronen af Bratingshøi og Sælskab, hvoriblant Dannefærd, som en Landmand, faaer Leylighed at tale med Baronen om en fri og aldeles ubunden Agerforfatnings almindelige Fordele. J.R. Thiele 8°, 32 C.F.B.[C.F. Bang] 1771 06.08.1771
1.6.11 Brev fra Hans Jensen, Selv-Eier Bonde paa det Bernstorffske Gods, til Sine Landsmænd, de øvrige Danske Bønder, om de Nye Indretninger til Landvæsenets Forbedring i Danmark. N. Møller 8°, 40 Hans Jensen 1771 10.04.1771
1.6.12 Tre Patriotiske Samtaler imellem to Danske Reysende om Deres Fædrenelands Tilstand. ? Kiøbenhavn og Bergen 8°, 80 [F.C. T. v. Lüttichau] 1771 01.02.1771
1.6.13 Anmærkning over et ved Lodde oversat Skrift, under Titul: Betænkningen hvorledes Friehed og Eyendom kunne forskaffes Bondestanden, med et dertil føyet Anhang. [G.C. Oeder, 55-80] A.F. Stein 8°, 80 [O.D. Lütken] 1771 26.11.1770
1.6.14 Andet Anhang til O.D. Lütkens Anmærkning over Betænkningen: Hvorledes Frihed og Eiendom kunde forskaffes Bondestanden, indeholdende 1. En Anmærkning over de til samme Betænkning udgivne Zusäze. 2. En Replique til den Critiske Journals Anmældelse af Lütkens Anmærkning. Boghandler G.C. Rothens Arvinger og Prost 8°, 46 O.D. Lütken 1772 11.05.1771
1.6.15 En Falsterboes Betænkninger ved at igiennemlæse de nye udgivne Skrifter af Hr. Torchild Baden og Philopatreias med flere. Hos J.G. Rothe på Børsen 8°, 15 ? 1771 04.02.1771
1.6.16 Forslag, hvorledes Bondestandens Vilkaar kand forbedres, uden Proprietairens Fornærmelse. A.F. Stein 8°, 22 ? 1771 13.02.1771 ?
1.6.17 Philagreias Anmærkninger indeholdende hvorledes Bondens Vilkaar uden nogens Fornærmelse best kan forbedres. Hos J.G. Rothe på Børsen 8°, 64 ? 1771 18.03.1771
1.6.18 Patriotiske Tanker udi Anledning af et Skrift, kaldet: Korte Betragtninger over Hoveriets Afskaffelse i Danmark. J.P. Holzberg, Aalborg 8°, 14 ? 1770 08.04.1771
1.6.19 Tanker ved at igiennemlæse Betragtningen over Hoveriets Afskaffelse i Dannemark. J.R. Thiele 8°, 16 ? 1771 28.01.1771
1.6.20 Bonde-Plageren eller Danske Fogders og Forpagteres Skilderie. Skreven af Ladefogden paa Gaarden: Christen. Sælges hos J.G. Rothe i No. 8 paa Børsen 8°, 24 ? 1771 25.03.1771

Række 1 bind 7 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.7.1 Gespräche zweyer Müssiggänger. Erstes Stück. P.H. Høecke 8°, 24 [H.P. Sturz] 1771 18.03.1771
1.7.2 Tillæg til Philodani første Hæfte, eller Afhandling om Handelen, og især den Islandske. P.H. Høecke 8°, 40 ? 1771 08.03.1771
1.7.3 Upartiske Tanker om det Islandske Handels- Compagnie og dets farende Kiøbmænd. Brødrene Berling 8°, 47 ? 1771 31.05.1771
1.7.4 Islændernes Haab til Kongen om allernaadigst Forandring af Deres haarde Skiæbne hvorpaa beroer Dannemarks Flor fremsat paa Islands Vegne af Thomas Balle. J.R. Thiele 8°, 50 Tomas Balle 1771 03.01.1772
1.7.5 Korte Betænkninger over den Islandske Handel, deelte udi Tvende Afhandlinger, af hvilke den Første berører Islændernes Skibsfart, og adskillige Fremmede Nationers Handel paa Island, den Anden den Danske Handel sammestæds. Forfattede af John Olavsen. Vicelavmand for Norden og Vesten i Island samt Corresponderende Medlem i det Kongel. Danske Landhuusholdnings Sælskab i Kiøbenhavn. Brødrene Berling 8°, 77 J. Olavsen 1772 27.04.1771
1.7.6 Svar paa den i Magazinet for patriotiske Skribentere Aar 1771 No. 65 og 66 under 3 §. inddragne Islandophilus til Author for Skriftet Upartiske Tanker om Handelen paa Island etc. Brødrene Berling 8°, 38 [Skule Magnussen] 1772
1.7.7 Tanker til høiere Eftertanke over Tobakshandelen i Dannemark. Sandfærdig fremsat af den Som frygter Gud, ærer Kongen og elsker Fædrendelandet. Brødrene Berling 8°, 31 ? 1771
1.7.8 Erindringer og bedre Underretning for dem, som have læst det nylig udkomne Skrift om Tobaks-Handelen; skreven i Eenfoldighed, af en, som ønsker, at baade Kongens og Landets Fordeel maatte fremmes. L.N. Svare 8°, 40 ? [1771] 19.04.1771
1.7.9 Vorläuffige Gedanken von dem Nuzen der Manufacturen überhaupt, besonders aber in Betracht auf Dännemark. L.N. Svare 8°, 24 [Frid. Hofman] 1771 15.02.1771
1.7.10 Tanker til Fabriqvers Anleg og Vedligeholdelse, De Fattiges Fortieneste ved dem i Almindelighed, og De fattige Stiftelsers Forbedring til mere Nytte for Landet og dem selv, end hidindtil. Skreven til Fordeel for de Arbeydsomme Fattige. A.H. Godiches Efterleverske 8°, 28 ?[A F] 1771 29.04.1772 ?
1.7.11 Velmeente Tanker til nærmere Betragtning, om den danske og holsteenske Ulds Udførsel, hvilket er skadelig for Fabrikernes Handel og Landets Opkomst. Item Tanker om Toldforpagtningerne i Norge; Plan til Fabrikernes Debit ved samme Forpagtning, Promemoria og Anviisninger, hvilket ordlydende er indgivet i det kongelige Toldkammer og Commercie-Collegio 1769 og 1770. J.R. Thiele 8°, 48 ? 1771 08.01.1772
1.7.12 Giensvar paa det i Magazinet for patriotiske Skribentere under No. 100 indkomne Tanker om Nytten for Dannemark, og om den Danske og Holsteenske Ulds Udførsel; samt en videre Betragtning og Demonstratíon om de danske Fabriqvers befindende Tilstand og Opkomst, til Fordeel og Nytte for Staden og Handelen imellem begge Rigerne. P.H. Høecke 8°, 24 Otto L. Bie 1772 01.04.1772
1.7.13 Beviis at Argus, uagtet sine 100 Øyne, har været stokblind, da han skrev sine No 11 og 12 angaaende Amts- Laugs- og Friemesterne. Indeholdende trende Anmærkninger: 1) At Laugene i deres nærværende Forfatning ere skadelige for Vindskibelighedens Fremgang. 2) At de ere hinderlige i Folkemængdens Tiltagelse. 3) At de ere Med-Aarsag til de dyre Tider. Til nøyere Eftertanke i en redelig Hensigt fremlagt af en Haandværksmand her i Staden [...] ?[Morten Hallager] 8°, 56 [Morten Hallager] 1771 01.03.1771
1.7.14 Giensvar paa alle Laugenes Vegne til Autor af det Skrift kaldet Beviis at Argus uagtet sine 100 Øyne har været stokblind, da han skrev sit No. 11 og 12 [...]. Hvori bevises at denne formeente Statsmand under en, Haandværksmands Masqve har været forsætlig blind – I en redelig Hensigt fremlagt af den, som ønsker Laugenes Vedligeholdelse [...] ? 8°, 48 ? 1771 08.04.1771
1.7.15 Danskvenius. Eines warhaften Handwerkmannes Beantwortung auf die falschen Beschuldigungen, die einer unter der Masque eines Handwerksmannes denen Aemtern zu Last geleget. J.R. Thiele 8°, 68 [J.C. Barthold] 1771 19.04.1771
1.7.16 Tienstlig Giensvar paa en Guldsmeds Tanker om Guldsmed Lauget. Indrykket i Magazinet for patriotiske Skribentere. No. 8. J.R. Thiele 8°, 8 [J.C. Barthold] 1771 25.02.1771
1.7.17 Bonasse. En oprigtig Haandverksmands Svar og Igjendrivelse imod den sig saa kaldende Haandverrksmands (men vel snarere en Stats eller lærd Mands) trende Anmærkninger: 1) At Laugene i deres nærværende Forfatning ere skadelige for Vindskibelighedens Fremgang. 2) At de ere hinderlige i Folkemængdens Tiltagelse. 3) At de ere Medaarsag til de dyre Tider. J.R. Thiele 8°, 68 [J.C. Barthold] 1771 14.06.1771
1.7.18 Prøve af Danske Tanker og Ord, Skrevet i Anledning af den Tydske Bonasse af Haandverksmanden i Den Patriotiske Tilskuer No. 163. ? 8°, 72 [Knud Birch] 1771 03.01.1772
1.7.19 D. B. L. Løgneren i Roeskilde helbredet ved Sandhed i Kiøbenhavn i Anledning af Magazinet for Patriotiske Skribentere No. 77 dets første Afsnit angaaende Laugenes Ophævelse. ? 8°, 16 ? 1771 29.09.1771

Række 1 bind 8 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.8.1 Philopolis eller Borgerens Ven om Kiøbstæderne A.F. Stein 8°, 56 ? 1771 12.03.1771
1.8.2 Samling af Forordninger og Anordninger angaaende Brølluper og Liigbegiængelser i Kiøbenhavn. H.J. Graae 8°, 43 ? 1771
1.8.3 Reflection til høiere Decision af en gammel Patriot. H.J. Graae 8°, 13 ? 1771 08.04.1771
1.8.4 Patriotisk Afhandling, om Kiøbenhavns Gaders Reenholdelse. Skrevet i Anledning af ARGI No.19 af En Reenligheds Elskere. H.J. Graae 8°, 40 [Hans Chrph. Hersleb] 1771
1.8.5 Fundne Breve. Første stykke indeholdene: Om de til Kiøbenhavns Gaders Reenholdelse afgivende Feye-Penge. ? 8°, 16 ? 1771 02.04.1771
1.8.6 INSTRUCTION for Quarteer-Commissarierne og Betienterne i den Kongelige Residents-Stad Kiøbenhavn. P.H. Høecke 8°, 35 ? 1771 31.07.1771
1.8.7 Anordning og Reglement angaaende adskillige Stadens Oeconomiske og Borgerlige Indretninger dateret Kiøbenhavns Raadstue den 5. Junii Anno 1771. F.C. Godiche 8°, 24 v. Holstein, Tausan m.fl. 1771 05.06.1771
1.8.8 Formenende Sandheder i adskillige Materier de smaae Kiøbstæder angaaende. P.H. Høecke 8°, 19 ? 1771 05.07.1771
1.8.9 Borgerlige Betænkninger over det fra Kiøbenhavns Raadstue udkomne Stad-Reglement, viisende i visse Maader dette Reglements fortrædelige Indhold og skadelige Følger. ? 8°, 32 ? 1771 20.09.1771
1.8.10 Discours imellem en fremmet Reisende, en Officer og en Borger ved Navn den Tænkende. Handlende 1. Om de høie Priser paa Brød og Fødevahre, 2. Om det Fattiges Væsen, 3. Om Skifter, 4. Om Procuratores Antal for Underretterne, 5. Om Gade Løgter, 6. Om Gade Vægterne. ? 8°, 22 ? 1771 29.04.1771
1.8.11 Eines Greisen und teutschen Bürgers Traum und Gedanken am alten Strande, von ihm selbst aufgezeichnet, […] ? 8°, 19 ? 1771 08.07.1771
1.8.12 Forslag hvorledes den overhaand tagende Fattigdom til største Deel kan afhjelpes og formindskes udi alle Stænder, samt Folke-Formeerelsen, som en klar Følge deraf, tilforladelig befordres. ? 8°, 15 ? 1771 21.06.1771
1.8.13 Formeenentlige Aarsager til de mange paa en vis tiid arriverede Fallissementer ved Brygger-Lauget her i Staden, til nærmere Eftertanke fremlagt af Christian Bagge. ? 8°, 14 Christian Bagge 31.10.1770
1.8.14 Notice, [mod ovenstående, undertegnet "Brøgger-Laugets Forsamlings-Huus den 13. November 1770."] ? 8°, 20 A. Wilsbech m.fl. (18 navne) 1770 16.11.1770
1.8.15 Replique paa de Atten Brøggeres Notice de Dato 13 November 1770. til høyere Omdømme nedlagt af Christian Bagge. ? 8°, 40 Christian Bagge 1770 04.12.1770
1.8.16 Nærmere Afhandling betreffende De 18 Bryggeres Notice de Dato 13 November 1770. Sandheden til Ære, de forurettede og underrykte til Opmuntring og Imitation, men de hemmelige Voldsmænd og Forurettere til Skræk og Afskye, forfattet af Christian Bagge. ? 8°, 48 Christian Bagge 1771 29.01.1771
1.8.17 Aftvungne Erindringer i Anledning af de Kanneworfiske Kritikmageres urigtige Foregivende angaaende den af Undertegnede om den ham af de 18 Bryggere og deres Oldermænd paaførte Proces udgivne historiske Beretning ved Christian Bagge. ? 8°, 8 Christian Bagge 1771 04.02.1771
1.8.18 Ulvene og Beveren. En Fabel som forklares ved disse Tiders nyeste Historie. ? 8°, 7 [Christian Bagge] 1771 20.02.1771
1.8.19 Historisk Beretning hvorledes og hvorvidt med den af de bekiendte 18 Bryggere og deres Oldermand, formedelst nogle Sandheders offentlige Fremleggelse, imod Udgiveren heraf Christian Bagge anlagde Process nu in Octobri 1771 er avanceret. ? 8°, 16 Christian Bagge 1771 14.10.1771 ?
1.8.20 Tanker om Brygger-Ligningen udi Kjøbenhavn; samt Forslag til dens Ophævelse. ? 8°, 29 [Christian Bagge] 1771 27.02.1771
1.8.21 Tanker om Brændeviins- Brænden. Skienket til Stiftelsen for nyefødte Børns Opdragelse. L.N. Svare 8°, 52 ? 1771 28.06.1771
1.8.22 Aftens Promenader eller Samtale mellem Prudentius og Simplicius om Forbud at brænde Brændeviin af Rug og Byg i de 2de Aar, som et sikkert Raad imod høye Korn-Priser; samt om Korn-Brændeviins og Sukker-Brændeviins forskiellige Dyder og Qvalitæter. ? 8°, 56 ? 1771 17.07.1771
1.8.23 Saufhalses trøst til Brændeviinslauget som et Beviis at det er utroeligt at Regieringen vil forbyde at brænde Brændeviin. Paul H. Høecke 8°, 24 ? [Josias Bynch] 1771 06.11.1771

Række 1 bind 9 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.9.1 Tanker til Nøyere Eftertanke om Gode Love i et Land og deres nøye Efterlevelse har sin Indflydelse paa det Almindelige, samt Om Banqvens Tilstand og dens Hielpe-Midler, N. Svare 8°, 22 ? Sine Curis [1770] 18.01.1771
1.9.2 Tanker til Nøyere Eftertanke om Banqven i København og dens nærværende Tilstand, N. Svare 8°, 16 ? I.L.
1.9.3 Tanker til grundigere Eftertanke, ved de i sær Banqven anlangende udkomne Skrifters Giennemlæsning. [Rothe]Børsen nr. 8 8°, 32 ? 1771 08.03.1771
1.9.4 Velmeente patriotiske Tanker, til høyere Eftertanke og ønskende Fuldførelse. [om mønt og told] A.H. Godiches Efterleverske 8°, 16 ? 1771 22.02.1771
1.9.5 Betænkning hvorvidt en Efterkommere i Regieringen er forbunden at betale sin Formands Gield med Forslag af Midler ved hvilke den offentlige Gield best kan betales. ? Mummes Boglade nr. 5 på Børsen 8°, 62 [Jens R. Schumacher] 1771 18.02.1771
1.9.6 Bedenken wieferne der Nachfolger in der Regierung pflichtig ist die Schulden seines Vorwesers zu bezahlen, nebst Vorschlag zu den Mitteln durch welche die öffentliche Schulden am besten abgetragen werden können. Aus dem Dänischen übersetzt und mit vielen Zusätzen vermehrt. Kopenhagen und Hamburg verlegt Heineck und Faber 8°, 128 [Jens R. Schumacher] 1772
1.9.7 Erindringer imod den nylig udgivne Betænkning, hvorvidt en Efterkommere i Regieringen er forbunden at betale sin Formands Gield. J.R. Thiele 8°, 24 [Peter Kofod Ancher] 1771 22.03.1771
1.9.8 Azan eller den fra Gield Udfriede Fyrste. En Fortælling. A,F, Stein 8°, 120 [Ove Guldberg] 1771 15.05.1771
1.9.9 Beviis at Lotteriers Fremgang er Europæ Fald og Staternes Ødeleggelse. N. Møller 8°, 30 [O.D. Lütken] 1771 20.05.1771
1.9.10 Tanker over det alleene Privilegerede Lotterie til Landets almindelige Nytte, fattige Børns Opdragelse, og det fattige Væsens bestandige Underholdning i Kiøbenhavn. A.H. Godiches Efterleverske 8°, 14 ? 1771 08.03.1771
1.9.11 Tydeligere Forklaring paa Tall-Lotteriet til Nytte for Lotteriet, og Oplysning for dem, som ey kan begribe dens Indretning. A.H. Godiches efterleverske 8°, 8 [Johan Frie. Baumgarten] 1771 01.03.1771
1.9.12 Aarsager til Tall-Lotteriernes Forvisning af alle Riger og Lande. N. Møller 8°, 15 ? 1771 15.03.1771
1.9.13 Afhandling om Gevinsternes Forhold imod Tabet, samt Lotteriets Kasses Fordeel udi Tal-Lotterier. ? nr. 5. på Børsen 8°, 13 ? 1771 15.03.1771
1.9.14 Patriotiske Tanker I Anledning af Tal-Lotteriet. Skrevet den 1ste Martii af Philoplebis. J.G. Rothe, nr.8 på Børsen 8°, 31 ? 1771 18.03.1771
1.9.15 Upartiske Undersøgninger af Tal-Lotteriet, som vil sette enhver i Stand til at indsee, om han med Grund kan eller bør haabe Fordeel af samme. Forfattet af M, N. Møller 8°, 40 [Søren C. Malling] 1771 18.03.1771
1.9.16 Underviisning for Elskere af Tal-Lotteriet hvorefter enhver kan udregne sit Haab til de store Gevinster. ?Mummes Boglade nr. 5 Børsen 8°, 62 [Jens R. Schumacher] 1771 07.05.1771
1.9.17 Almuens Øine opklarede i Anledning af den Daarlighed at vove sine Penge i Tal-Lotterier. Oversat af B.J. Lodde. N. Møller 8°, 56 ? 1771 21.05.1771
1.9.18 Tilforladelig Anviisning hvorledes man med en u-udeblivelig Fordeel kan indsætte udi Tal-Lotteriet samt Underretning om hver Træknings-Stæds lykkelige og ulykkelige Tall. P.H. Høecke 8°, 16 [Christian Bagge] 1772 20.04.1772 ?
1.9.19 Fuldstændige Tall-Lotteries Tabeller over Indskud og muelige Gevinster paa alle Spille-Maader samt en Tabelle over de Amber, Terner og Qvaterner, som indeholdes i alle Lotteriets 90 Tal. P.H. Høecke 8°, 8 ? 1771 31.12.1771

Række 1 bind 10 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.10.1 Adskillige Tanker som Skrive-Friheden har givet Anledning til. J.R. Thiele 8°, 79 [J. Balthasar Winterfeldt]** 1771 30.04.1771
1.10.2 Tanker om Krigsstanden og dens Forbedring. ? J.G. Rothe Børsen nr.8 8°, 71 [W.H.F. Abrahamson] 1771 12.06.1771
1.10.3 Anmerkungen eines Officiers in R*ndsb*rg über die im Kopenhagener Magazin für patriotische Skribenten eingerückte Noten wieder den Kriegsstand in Dännemark. Kopenhagen ? 8°, 30 ? 1771 12.06.1771
1.10.4 Forslag til at finde Udveye til Krigstienerens bedre Besoldning. Brødrene Berling 8°, 40 ? 1771 28.01.1771
1.10.5 Svar til Autor af det nylig udkomne Forslag til at finde bedre Udveye til Krigstieneres Besolding. J.R. Thiele 8°, 24 ? 1771 06.02.1771
1.10.6 Breve, indeholdende Anmærkninger ved det forrige og nu værende Krigs-Systems Sammenligning. Af C.H.G.v.M. A.F. Stein 8°, 72 [C.H. Gottlob von Moltke] 1771 08.11.1771
1.10.7 Tanker og Observationer til høyeste Eftertanke angaaende den danske Søe- og Krigs-Flode udi Bygningen, Freds- og Krigs-Tider; samt et Tillæg paa hvad Maade Kiøbenhavn inden sine Volde beqvemmeligst kan have Vand-Møller og det ferske Vand, at en Fiende ikke kan betage Staden det, hvoraf Kiøbenhavns Fasthed befordres tillige. P.H. Høecke 8°, 22 ? 1771 01.10.1771
1.10.8 Forslag til Justitiens bedre ADMINISTRATION eller En kortere Maade i Processer for Dannemark og Norge. ?, Kanneworff i silkegaden 8°, 56 ? 1771 12.03.1771
1.10.9 ORTOPHILI Tanker over Lægevidenskabens nærværende Tilstand og nødvendige Forbedring i Dannemark og Norge skrevne den 19. Octob. 1771. P.H. Høecke 8°, 48 [Rud. Buchhave] 1771 22.11.1771
1.10.10 Philantropos om Qvaksalvernes Skadelighed i en Stat, Tegn hvorpaa man kan kiende dem fra de sande Læger, og Middel til at udrydde dem. J.R. Thiele 8°, 16 ? 1771 29.07.1771
1.10.11 Philets Forslag om Pebersvendene, som vist vil blive iværksat. N. Møller 8°, 112 [Johannes Ewald] 1771 april 1771
1.10.12 Klage og Formaning til Egteskab af en gammel Frøken. N. Møller 8°, 69 [Peter Schønning] 1771 11.10.1771
1.10.13 Skrivelse fra et Fruentimmer til Stadens Ædle, Høyædle og Velbaarne Samtlige Elskere af Pebersvenderiet. Brødrene Berling 8°, 14 1772 27.04.1772

Række 1 bind 11 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.11.1 Om Oeconomien, særdeles Norges. Af Peter Friderich Suhm. Brødrene Berling 8°, 96 P. F. Suhm 1771 07.05.1771
1.11.2 Philonorvagi velmeente Tanker, til veltænkende Medborgere. Udgivne i Trykkefrihedens første Aar. ? 8°, 112 [Even Hammer] 08.03.1771
1.11.3 Philo Dano-Norvagi oprigtige Tanker til bedste Eftertanke udgivet i Trykkefrihedens 8de Maaned i Norge. Christiania, S.C. Schwach 8°, 96 [Gustav Strømbo] 1771 20.08.1771
1.11.4 Anmærkninger over Drammens Oeconomiske Beskaffenhed og nu værende Handel. Skrevne i Kiøbenhavn 1771. Ved N. Møller 8°, 64 Christen Lohrmann 1771 05.03.1771
1.11.5 En kort Underretning om det beneficerede Gods i Norge. Brødrene Berling 8°, 28 ? 1771
1.11.6 Det frievillige Slaverie, eller kort Begreb om Sølvverket Kongsbergs nærværende Tilstand. L. N. Svare 8°, 16 [J. Fr. Voss] 1771 09.04.1771
1.11.7 Anhang til det frievillige Slaverie. L. N. Svare 8°, 8 Gert Christian Schwingel 1771 22.05.1771
1.11.8 Besvarelse paa det af Oberberg.Casserer Schwingel udgivne saa kaldte Anhang til det frievillige Slaverie. A.F. Stein 8°, 13 [J. Fr. Voss] 1771 12.06.1771
1.11.9 En u-interesseret Nordmands simple Tanker angaaende Norge. ? 8°, 32 ? 1771
1.11.10 Illustration over Bispe-Visitatserne i Norge. Tilskrevet hans Kongelige Majestet. ? 8°, 16 [Niels Chr. Friis] 1771 31.07.1771
1.11.11 Samtale imellem Einar Jermonsøn og Reiar Randulvsøn paa Opland i Aggerhuus-Stift i Norge. J.R. Thiele 8°, 32 [Rejer Gjellebøl] 1771 27.05.1771
1.11.12 Bergens Byes Klage-Brev over sidste Ildebrand til Hans Majest. Kongen. ? 8°, 14 N.N.M. [Niels Chr. Friis] 1771 21.05.1771
1.11.13 Bergens Byes Klage-Brev over sidste Ildebrand til Hans Majest. Kongen, med Anmerkninger. Bergen, H. Dedechen 8°, 30 ? 1771
1.11.14 Zwey Briefe an den Verfasser des Klage-Briefes der Stad Bergen, an Sr. Majestet den König. ?Bergen im Juni Monath 8°, 16 ? 1771
1.11.15 Ein Brief über die Anmerkungen. ? 8°, 13 ? 1771
1.11.16 An Den Verfasser des Briefes über die Anmerkungen. ? 8°, 13 ? 1771
1.11.17 Tanker til nærmere Eftertanke. Udgivet udi Bergen i Norge. ? 8°, 14 ? 1771
1.11.18 Etwas über den Bergischen Handel. Gedrucht in diesem Jahre. ? 8°, 30 ?
1.11.19 Forestillelse fra de Contoirske i Bergen om ARRANGEMENTS i Nordlandene, hvorom Hans Høy-Grevel. Excell. v. HOLSTEIN under 18. Dec. 1762 har tilskreven Hans Excell. v. CICIGNON, og hvorom Bergens 16. Mænd [...] Contoirets Oldermand og Forstandere den 31. Jan. 1763. har tilskreven. Af Contoirets pro tempore Oldermand Sr. JOHANN SINNING til Trykken befordret. Bergen, H. Dedechen 8°, 16 O. Brose 1771

Række 1 bind 12 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.12.1 Upartisk Undersøgelse, om De academiske EXAMINA ere Videnskaberne og Lærdommen til Gavn eller Skade. H.J. Graae 8°, 48 [Jacob Baden] 1771 21.01.1771
1.12.2 Philokalus om Studeringers nærværende Tilstand og bedre Indretning. I Anledning af Upartisk Undersøgelse om de Academiske Examina ere Videnskaberne og Lærdommen til Gavn eller Skade. Brødrene Berling 8°, 62 [B.G. Sporon] 1771 21.01.1771
1.12.3 Undersøgelse hvorvidt de Aarsager kan gjælde der anføres som Hindringer for et Norsk Academies Oprettelse anstillet af en Normand. ? Kiøbenhavn 8°, 44 [Ove Gierløv Meyer] 1771 15.02.1771
1.12.4 Tanker. Forfattede i Anledning af en Normands Undersøgelse, hvorvit de Aarsager kan gielde der anføres som Hindringer for et Norsk Academies Oprettelse. J.R. Thiele 8°, 40 ? 1771 13.02.1771
1.12.5 Studenternes Skiæbne, Sic fuit in fatis Paul Herman Høecke 8°, 16 ? 1771 03.04.1771
1.12.6 Zwey Briefe über die Academie der Künste. Paul Herman Høecke 8°, 8 [Helferich Pt. Sturz] 1771 06.05.1771
1.12.7 Forslag til en forbedret Indretning ved de Latinske Skoler. A. F. Stein 8°, 32 [Rasmus Fleischer] 1771 29.04.1771
1.12.8 Raisonnemens over Kiøbenhavns Universitet. Af Forfatteren af Upartisk Undersøgelse. om de academiske Examina ere Videnskaberne og Lærdommen til Gavn eller Skade. Helsingøer, Trykt i Det Kongl. Privilegerede Bogtrykkerie 8°, 72 [Jacob Baden] 1771 10.05.1771
1.12.9 Philomusus om de Academiske Examina ere Videnskaberne og Lærdommen til Gavn eller Skade. ? hos J.G. Rothe Børsen nr. 8 8°, 61 [Rasmus Fleischer] 1771 10.05.1771
1.12.10 En Præstes Tanker om Universitetets Forbedring og om et Universitets Oprettelse i Norge. I en Skrivelse til sin Ven. Borups Enke 8°, 8 ? 1771 22.05.1771
1.12.11 Nye Plan til Forbedring af Studenternes Vilkaar, forestillet i Breve til Hr. Raadvild. Skreven i Pressens Friheds-Alder den 7de April 1771. A.F. Stein 8°, 40 [Søren Salling] 1771 24.05.1771
1.12.12 Jens Paupers Liv og Levnet samt hans ulykkelige Feldtog imod de under Fortunæ Anførsel saakaldede guldskrammererede Studentere. Borups Enke 8°, 48 ? 1771 18.06.1771
1.12.13 En Normands Besvarelse paa nogle nyere Indvendinger, imod et Academies Oprettelse i Norge. ? Kanneworff 8°, 47 [Ove Gierløv Meyer] 1771 13.07.1771
1.12.14 Nærmere Betragtninger af Philokalus. Om Studeringers nærværende Tilstand og bedre Indretning. I Anledning af Raisonnemens over Kiøbenhavns Universitet. Brødrene Berling 8°, 66 [Benjamin G. Sporon] 1771 25.03.1771
1.12.15 Sinceri Tanker om de mange Latinske Skoler i Danmark og Norge, som hindre Studeringers Fremgang og ere skadelige for det Almindelige Beste. Brødrene Berling 8°, 30 ? 1771 B.T. 06.09.1771
1.12.16 Plan til Academiets Forandring og Forbedring til Videnskabernes Fremvext og Statens Lyksalighed. ? 8°, 20 ? 1771 07.10.1771
1.12.17 Betænkninger over Efterretningen om Professorernes Løn ved Kiøbenhavns Universitet, indført i Adresse-Contoirs Efterretningerne No. 156. Sorø [Lindgren] 8°, 32 ? 1771 04.10.1771
1.12.18 Philomusus om Stiftelser. Morten Hallager 8°, 120 [Rasmus Fleischer] 1771 01.11.1771
1.12.19 Essay sur l'Etât Présent des Sciences, des Belles Lettres et des Beaux Arts dans le Danemarc et dans la Norvegue par un Anglois. ?, Friebourg 8°, 32 [P.F. Suhm] 1771 08.10.1771
1.12.20 Forsøg at beskrive den nærværende Tilstand af de grundige og skiønne Videnskaber samt smukke Konster i Dannemark og Norge. Skreven paa Fransk af en Engelskmand, oversat og forøget med Anmerkninger af en Dansk Morten Hallager 8°, 32 [P.F. Suhm] 1771 december 1771, ifølge Bruuns Suhm-bio

Række 1 bind 13 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.13.1 Anekdoten eines reisenden Russen über die Staatsverfassung, Sitten und Gebräuche der Dänen, in Briefen an seine Freunde. Herausgegeben von K. ? Lübeck [Kbh] auf Kosten des Herausgebers 8°, 78 [Johann Adolph Scheibe] 1771 05.04.1771
1.13.2 Anekdoten eines reisenden Russen über die Staatsverfassung, Sitten und Gebräuche der Dänen, in Briefen an seine Freunde. Herausgegeben von K. Zweyte verbesserte und vermehrte Auflage. ? Lübeck [Kbh] auf Kosten des Herausgebers 8°, 60 [Johann Adolph Scheibe] 1771 12.06.1771
1.13.3 En reisende Russers Anekdoter over De Danskes Statsforfatning, Sæder og Skikke, i Breve til sine Venner. Udgivne af K. Men nu af det Tydske oversatte. ? Kbh 8°, 64 [Johann Adolph Scheibe] 1771 03.05.1771
1.13.4 En reisende Russes Anekdoter over de Danskes Statsforfatning, Sæder og Skikke, i Breve til sine Venner. Udgiven i det Tydske Sprog af K. Til almindelig Underretning efter et nyt forbedret og formeret Oplag oversat i det Danske af M.C.R. ? Kbh. Børsen 11, 12 og13, hos Rothes Arvinger og Proft 8°, 78 [Johann Adolph Scheibe] 1771 06.05.1771
1.13.5 Den vildfarende Russers Veyviiser, anstillet i nogle Breve til ham selv. A.F. Stein 8°, 62 ? 1771 21.06.1771
1.13.6 Sendschreiben eines Russen aus St. Petersburg an den Russen aus Deutschland der Dänische Anecdoten zum Gebrauch der Gewürzkrämer sammlet. ? 8°, 12 ? 1771 21.05.1771
1.13.7 Briefe eines Dänen an den Verfasser der Anekdoten eines angeblichen reisenden Russen. 1tes Stück, 2tes Stück. Philibert 8°, (32) 96 [Jo. Carl Fr. von Hellfried] 1771 Dansk udg. 27.05.1771

Række 1 bind 14 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.14.1 Alvorlige Betragtninger over den almindelige Tilstand, udgivne Fædernelandets Venner til Eftertanke. ? Kanneworff 8°, 31 ? 1771 25.03.1771
1.14.1b Patrioten eller den gode Borger. Efter Begiering oversat af P.T.W [Peder Topp Wandal] ? Kanneworff 8°, 29 [Isaak Iselin] 1771 09.09.1771
1.14.2 Nye Prøve af Skrive-Frihed. ? [A.F. Stein] Trykt i Pressens gyldne Alder 1771. 8°, 39 [Jacob Langebek] 1771 09.08.1771
1.14.3 En Engelænders velgrundede Tanker over en ham bekiendt Nordisk Stat. Først skreven til Lord Dortham og siden ved tilfældige Begivenheder falden i mine Hænder, der anseer det værd at befordre til Trykken. ? 8°, 15 ? 1771 04.10.1771
1.14.4 Samtale i de Dødes Rige, imellem den gamle Erke-Bisp Absalon og en nylig afdød Dansk Historicus. ? Kiøbenhavn 8°, 16 [Martin Brun] 1771 07.10.1771
1.14.5 Patriotiske Tanker over Fædrenelandet til nøiere og nærmere Undersøgelse og Eftertanke, hidsendt af Or*t*ng, uværdig Sogne Degn til nye Lars Kirke paa B*r*h*lm. J.R. Thiele 8°, 32 [Peder Hansen Orting] 1771 01.10.1771
1.14.6 Liigenes Besværing over Jerusalems Forstyrrerne . ? Trykt i de Elisæiske Marker 8°, 24 ? 1771 27.08.1771
1.14.7 De Danske Skriveres ulyksalige Skiæbne, som en Følge af hemmelige Lands-Forræderes Intriguer, oplyst for KONGEN til forventende Allernaadigst Forandring. ? København 8°, 24 ? 1771 06.09.1771
1.14.8 Svar til de danske Skrivere som klager over deres ulyksalige Skiebne som en Følge af hemmelige Landsforræderes Intriguer. Mell. Udi din store Vrede, etc. [vise] J.R. Thiele 8°, 8 ? 1771
1.14.9 Giensvar til Smigreren, som ey kan lide, at de Danske Skrivere har klaget over deres ulyksalige Skiæbne. Synges efter Mandens egen Melodie. [vise] ? Kiøbenhavn 8°, 8 ? 1771 16.09.1771
1.14.10 Teutsches Echo, auf das Geschrey eines wahnwitsigen Scribenten, gegen die vernünftigen Verbesserungen des Staats, in der öffenlichen Schrift: De Danske Skriveres ulyksalige Skiæbne. Entworfen von Corporal PIETRO ROMANO. ? Copenhagen 8°, 20 [Peder Rhode] 1771 01.10.1771
1.14.11 De Danske Skriveres ugrundede Klage som en Følge af hemmelige Lands-Forstyrreres uroelige Hierter. Oplyst for et fredeligt Publicum, til forventende Fred og Eenighed. L.N. Svare 8°, 35 ? 1771 25.10.1771
1.14.12 En Trøst for de Danske Skrivere. Frygt Gud, Ær Kongen og Elsk Fædrenelandet. ? Kiøbenhavn 8°, 8 ? 1771 27.09.1771
1.14.13 En norsk Matroses Tanker over den Vanskelighed, at faae Kongen i Tale, skreven til Trøst for sine Brødre. J.R. Thiele 8°, 15 ? 1771 27.09.1771
1.14.14 Nogle Tanker fra en gammel berømt Hedning til Overbeviisning for vore Tiders hedenske Gierninger. J.R. Thiele 8°, 36 ? 1771 23.08.1771
1.14.15 En Grønlænders Beskrivelse over Kiøbenhavn med Betænkning over de Ti Buds Helligholdelse. Paul Herman Høecke 8°, 22 [Martin Brun] 1771 15.11.1771
1.14.16 Patriotens billige Klagemaal over utæmmet Horeries farlige Virkning i en Stat. ? Sælges hos Kanneworff 8°, 23 ? 1771 30.07.1771
1.14.17 En nye Forordning fra Samvittigheden, til Straf for de ukydske Ægtemænd og til Trøst for de fornærmede Ægtefæller. ? Kiøbenhavn 8°, 8 ? 1771
1.14.18a Hiertet er min Dronning, Fornuften er min Konge. Eller Svar paa det i Magasinet fremsatte Spørgsmaal No. 72. Er det mueligt, at en Hustrues Bolere kan være hendes Mands oprigtige Ven og troe Raadgivere? Naar Manden tager ham til sin Fortrolige, hvad bliver da Følgerne deraf for dem alle tre og Børnene? Her er et svar, men her spørges, om det er grundig, og efter Ønske? J.R. Thiele 8°, 14 [Martin Brun ?] HLS 1771 12.08.1771
1.14.18b Et par Ord til vore Tiders Hoerkoner. ? 8°, 10 [Martin Brun ?] HLS 1771 12.08.1771
1.14.19 Betragtninger over Det Spørsmaal: Kan en Kones Boelere være hendes Mands oprigtige Ven og troe Raadgivere? Naar Manden tager ham til sin Fortrolige, hvad bliver da Følgerne deraf for dem alle tre og Børnene? Indrykt i Magazinet for patriotiske Skribentere No. 72. M. Hallager 8°, 24 ? 1771
1.14.20 Frie og grundede Tanker om Boeleriet. Samt Religionens Brev til Verdens, i sær Kiøbenhavns dydige Indvaanere. Borups Enke 8°, 24 ? 1771 23.08.1771
1.14.21 En Samtale imellem Religionen og Fornuften om den fri og frække Misbrug af Sindets Gaver, hvorvidt den vanærer Menneskeligheden, og qvæler Dydens Fornemmelser hos Efterslægten. Et merkværdig Brev fra en Broder til sin Syster. [16 + 8 s.] J.R. Thiele 8°, 24 [Chr. Thura] 1771 09.07.1771
1.14.22 En liden Paqve funden paa Veien fra Slottet til Rosenborg-Hauge af følgende Indhold: Sandheds Ord af en sand Patriot, til Trods for den danske Regierings Fiender. Samt et aldeles umærkværdig Svar paa et Brev fra en Søster til sin Broder. [18 + 12 s.] J.R. Thiele 8°, 30 ? 1771 19.07.1771
1.14.23 Et nyt Brev fra Jfr. Rebecca Abeltoft til sin Broder som haver læst hans Betænkninger over dem, som uden Ægteskab og videre Straf avle Børn sammen. Paul Hermann Høecke 8°, 36 ? 1771 16.08.1771
1.14.24 Socratis Aand, tilligemed en Recept, hvorved enhver ukysk Kone, skal nødes til at elske sin egen Mand og ingen anden. ? 8°, 16 1771 09.09.1771
1.14.25 Et sælsomt og græsseligt Qvinde-Spøgelse, seet og observeret ved adskillige Leiligheder og paa adskillige Steder her i Kiøbenhavn og i nogle Egne her i Nærheden, af nogle philosophiske Skildvagter. Sammenskreven til Skræk og Advarsel for alle, og til Forbedring for nogle af den politiske Speider. ? Kiøbenhavn 8°, 18 [Martin Brun] 1771 11.09.1771
1.14.25b Et Speil at bruge udi sine ledige Timer, hvorudi man nogenledes kan faae at see hvordan man seer ud i vore nuværende Tider. Se og husk! ? 8°, 14 [19-32] [Martin Brun] 1771 11.09.1771
1.14.26 Jens Pedersens alvorlige Betænkninger, da han kiørte forbi Hirschholms Have. Tilligemed hans Klage.Brev over vore nærværende Tider. ? 8°, 16 ? 1771 27.09.1771
1.14.27 Jens Pedersens moralske Beskrivelse over Kiøbenhavn, tilligemed et Synge-Stykke til hans Kone. L.N. Svare 8°, 16 ? 1771 15.11.1771 ?
1.14.28 En Elske-Digt af Kong Harald. Samt et lidet Anhang forestillende Rosenborg-Hauge oplukt. J.R. Thiele 8°, 23 ? 1771 02.08.1771
1.14.29 Erfaringer i Rosenborg-Hauge den Dag de opsatte Forfrisknings-Telter, meddeelte af en agtsom Tilhører. [vise] J.R. Thiele 8°, 29 ? 1771 16.07.1771
1.14.30 Tanker og Fornemmelser i Rosenborg Have, Stormens Aften d. 24. Julii, da de smaa Siæle holdte deres Klappe-Jagt. Samt en nye Forordning fra Samvittigheden, til Skræk for de ukydske ægte Mænd og Koner og til Trøst for de fornærmede Ægtefæller. Borups Enke 8°, 16 ? 1771 30.07.1771
1.14.31 Et aabent Brev, fundet ved Indgangen til Kongens Have. Borups enke 8°, 15 ? 1771 20.08.1771
1.14.32 Dronningen for Fuglene, eller Nattergalens Afskeds-Sang fra Rosenborg Have. L.N. Svare 8°, 19 [Martin Brun ?] HLS 1771 18.10.1771
1.14.33 Hiertet er min Dievel, Croesus er min Slave Eller et Par Ord til Dannemark. Saa og fire Fabler: 1.) Den forvandlede Havfrue. 2.) Forsonings Oxen. 3.) Den kaade Høne, en Fortælling. 4.) Hunden og Plukkefisken. ? 8°, 23 [Josias Bynch] HLS 1771 27.09.1771
1.14.34 Tre fabelagtige Fortælninger om Børnetugten. 1) Den gale Hingst eller Den ulydige Søn. 2) Den sletopdragne Skade eller Den nyebagte Dommers Dumhed. 3) Katten, Kattekillingen og Rotterne eller Skolemesterne som Børnene spiller paa Næsen. Tilligemed noget om Fabelmagerie ved Jesper Tyndskiæg. P. H. Høecke 8°, 27 [Josias Bynch] HLS 1771 16.10.1771
1.14.35 Hofnarren. eller den Danske Moms Promemorier til Jacob Skolemester, Propheten Jeremias, Argus, Jeppe Beifinger og andre gode Venner. Morten Hallager 8°, 16 ? 1771 13.11.1771

Række 1 bind 15 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.15.1 Spaadom af den berømte Eremit Martin Zadeck angaaende hvad som skal skee i de tilkommende Tider hvorover hele Verden skal forundre sig, som han i sin Alders 106 Aar ved Solothurn i Sveitzerland har aabenbaret sine Venner den 20 Dec. 1769. ?Nr. 8 Børsen [Schmettau] 8°, 16 ? 1770 04.01.1771
1.15.1b Mirzahs Syn i Skiæbnens Tempel [oversat af tysk Das Gesicht des Mirzah] [Morten Hallager] 8°, 29 [Morten Hallager] 1770 04.02.1771
1.15.1c Den 145 Aars gamle norske Bondes *** Spaadomme om forunderlige Tildragelser som skal ske; og Apocryphiske Tanker om høie Hemmeligheder. – 169*. J.R. Thiele 8°, 20 [J.C. Bie] 1771 05.02.1771
1.15.1d Martin Zadecks forunderlige og merkværdige Spaadom, om det ottomanniske eller tyrkiske Riges totale Undergang, og Europas eller Christenhedens florerende Tilstand i Fremtiden, [...] Oversat efter det Baseler-nyrnbergiske Exemplar og confereret med den Danziger Copie. 1770. ? 8°, 8 ? 1770
1.15.2 Den 124 Aars gamle Norske Bondes Børge Olsens Syn om forunderlige Tildragelser og Tanker om høie Hemmeligheder skrevne Aar efter Guds Byrd 1693 og til trykken befordrede ved hans Sønnesøn Ole Børgesen 1771. [ved Skoleholder Conrado Aunemoen] ?Nr 8 Børsen 8°, 32 [J.C. Bie] 1771 januar 1771
1.15.3 Den Danske gamle Nordmand Christian Jacobsen Drackenbergs adskillige Syner og underlige Hændelser, som han har havt imedens han har levet, hvilket udgiør en Tid af Hundrede og Syv og Fyrgetyve Aar, samt ziret med hans Portrait. Borups Efterl. 8°, 16 ? 18.02.1771
1.15.4 Bierg-Mandens Speyl i Skaane, proberet og beskreven af Simon Skoeflikker. ? Nr. 8 paa Børsen 8°, 16 [Martin Brun] 1771 04.02.1771
1.15.5a En Norsk Hyrdes Indtagelse i et Bierg. Virg. Eclog. IV. J.R. Thiele 8°, 47 [Immanuel Chr. Grave] 1771 12.03.1771
1.15.5b En meget sælsom Begivenhed med en Perle- eller Corallfisker ved Navn Nicolay. Hvorledes han efter Kongens af Sicilien hans Befalning, optog et Guldbæger, som var nedsenkt imellem de store Havsvælg Scylla og Charybdis, og hvad for underlige Ting han saae der. [...] A.H. Godiches Efterl. 8°, 16 ? 1771 13.03.1771
1.15.6 Den forundelige og over al Verden berømte og navnkundige Drømme-Sahl i Nørre Skotland, beskreven af Søren Mahler-Svend. L.N. Svare 8°, 16 [Martin Brun] 19.03.1771
1.15.7 Tilforladelig Efterretning om Hexegrenen eller den saa kaldte Wünschelruth, Ved hvis Kraft man kan finde alt det Sølv og Guld, som ligger i Jorden og Havet. Skreven af Thorlac Thorlacius, Magister Chymiæ & Magiæ Naturalis. ? nr. 8 på Børsen 8°, 14(16) ? 1771 11.02.1771
1.15.8 Jeppe Vægters Betragtninger over Staten og det almindelige Beste, samlede paa hans Natte-Vagt i Aaret 1771. ? nr 8 på Børsen 8°, 16 [Martin Brun] 1771 29.01.1771
1.15.9 Ole Smedesvends Begrædelse over Rissengrød. Af Ham selv. J.R. Thiele 8°, 15 [Martin Brun] 1771 18.01.1771
1.15.10 Samtale imellem Kaffekanden og Thepotten samt Kammerpotten. Skrevet i Fryse-Maaneden. Borups Efterl. 8°, 23 [Martin Brun] 06.03.1771
1.15.11 En splinter nye Samtale imellem Vindues-Ruden og Blyet, til deres Nytte og Fornøyelse som kan læse og tænke. ? Nr 8 paa Børsen 8°, 16 [Martin Brun] 1771 04.03.1771
1.15.12 Den forhexede Side Flesk, som efterat den var deelt i trende Deele lærte at snakke. Eller Samtale imellem Fleske-Bøsten, Mellem-Flesket og Skinken om en Taxt for Spekhøkerne. Skreven af Nihil og til Trykken befordret af Nemo. ? 8°, 23 ? 15.04.1771
1.15.13 Tolv Breve, fra en Bonde til sin Herremand. Borups Efterl. 8°, 32 [F.A. Pflueg] 1771 20.03.1771
1.15.14 Konstmaleren. Oversat af det Lettiske Sprog efter en i Mietau funden Haandskrift. A.F. Stein 8°, 56 [F.A. Pflueg] 1770 23.10.1771
1.15.15 En patriotisk Samtale imellem en reisende Engelskmand og en Kiøbenhavnsk Borger. Holdt paa det Engelske Caffe-Huus paa Christianshavn. ? hos Johan Gottlob Rothe i No. 8 På Børsen 8°, 32 ? 1771 04.03.1771
1.15.16 En Samtale holden i Niels Klims Rige, imellem Keiser Klim selv, nogle af Ministerne, en Borger, en Bonde og Klims Hofnar. ? 8°, 16 [Martin Brun] 1771 08.04.1771
1.15.17 Samtale imellem en ejegod, viis og stor Fyrste og en Minister, Borger, Bonde, Philosoph, Professor, Kiøbmand og Krigsmand angaaende Finantserne, Handelen, Laugene, Krigsmagten til Lands og Vands, Lærdommens Udbredelse, Agerdyrkningen og de dyre Tider. Til alle Stænders fælles Velfærd og Lyksalighed. ? 8°, 31 [Martin Brun] 1771 10.04.1771
1.15.18 Følelser ved at betragte Kongens Valgsprog i Anledning af Landets Tilstand og de forefaldne Forandringer i Staten i Særdeleshed den i Raadstuen i en Samtale imellem en Borger og en af hans Naboer. ? 8°, 24 ? 1771 19.05.1771
1.15.19 Triumph, Glæde og Seyer i Skovens Rige, eller De uskyldige, retsindige og philosylvanske Dyrs Fryd og Glæde over de overmodige og ildesindede Vanskabningers billigste Undertrykkelse. […] ? 8°, 24 [Martin Brun] 1771 07.05.1771
1.15.20 1ste Brev til Løven, fra Cameleon, 2det Brev til en Storvizir, fra en Muselmand, og 3die Brev til den Tyrkiske Mufti, fra en Christen Slave, alle 3 oversat af Tyrkisk. Saa og trende Fabler. 1) Om Løven og Ræven. 2) Om Hoppen og Koen. 3) Om Hyrderne og Faarene. ? 8°, 36 [Fred. C. Scheffer] 1771 11.06.1771
1.15.21 Den Grønlandske Professors og virkelig constitueret Ober-Land-Rabbiners Astronomiske, Metaphysiske, Moralske, Politiske og Oeconomiske velgrunede Betragtninger over Maanen. Oversat af det Grønlandske i det Danske Sprog ved Peer Gronlandsfahrer. ? 8°, 16 [Martin Brun] 1771 22.04.1771
1.15.22 Den Danske Halte-Fandens historiske Beretning, om alle de forunderlige Syner og Opdagelser, som han ved Hielp af en Messing-Kugle har set. Tilligemed et rart Vers, som blev funden inden i Kuglen, med mere Historien indeholder. J. R. Thiele 8°, 32 [F. C. Scheffer] 1771 12.04.1771
1.15.23 Lucifers Begrædelse over Helvedes Forstyrrelse og de onde Aanders Udryddelse. ? 8°, 16 ?[Martin Brun] 1771 10.04.1771
1.15.24 Fandens Tale til Smauserne. ? 8°, 15 [F.C. Scheffer] [1771] 26.03.1771
1.15.25 Forsvars-Skrift for Fanden og Jøderne. Skrevet af Anne Blyetækkers. Borups Efterleverske 8°, 15 [Martin Brun] 1771 03.04.1771
1.15.26 Fandens Liv og Levnet første gang til Trykken befordret ved Doctor Faust. Venedig ? 8°, 16 [Martin Brun] 1771 06.05.1771
1.15.27 En oprigtig Fortegnelse paa alle de Hexer og Troldfolk som have været til siden Doctor Faust. Borups Efterleverske 8°, 16 [Martin Brun] 1771 03.04.1771
1.15.28 Et Himmel-Brev nedfaldet og fundet i Faard**-up af Stedets Degn og nogle andre hæderlige og dydzirede Matroner. Men nu ved samme Mand til Trykken befordret og forøget med en liden Fortale. ? 8°, 24 [J. C. Bie] 1771 14.05.1771
1.15.29 Et Himmel-Skrift nedfalden paa Veien fra Kiøbenhavn til Emdrup, og ved dets Nedfald optagen af Jens Larsen Gaardmand i bemeldte Bye, Og ved hannem til Trykken befordret. A.F. Stein 8°, 15 ? 1771 23.10.1771
1.15.30 Fandens Svar paa Emdrups Himmel-Skrift. Optagen af Lars Jenssøn Huus-Mand, og af hannem til Trykken befordret. Morten Hallager 8°, 16 ? 1771 01.11.1771
1.15.31 Et uventet Ekko fra Christiansborg-Slot til Trøst og Skræk for de Kiøbenhavnske Indvaanere. L.N. Svare 8°, 16 ? 1771 29.10.1771
1.15.32 Nøjere Underretning om Børge Olsens Syn og Tanker om Hemmeligheder, med nogle flere Syner udi et Brev til hans Sønne-Søn Ole Børgessen. ? 8°, 16 ? 1771 09.10.1771
1.15.33 En Africansk Historie om Strudsen og Storken. Efter en Fransk Oversættelse udgivet paa Dansk. P.H. Høecke 8°, 15 ? 1771 30.10.1771
1.15.34 Harleqvin-Vildmands Betragtninger over Statens Tarv, Feil og Forbedring. Skreven i Snakke-Maaneden, først i Aaret efter Skrive-Friheden. Borups Efterleverske 8°, 23 ? ? [1771] 21.05.1771
1.15.35 Et merkværdigt Syn over Kiøbenhavn, i Følge med den Allegoriske Drøm. Borups Efterleverske 8°, 15 [Martin Brun ?] HLS 1771 14.08.1771
1.15.36 En Allegorisk Drøm om betydelige Ubetydeligheder. Borups Efterleverske 8°, 15 [Martin Brun] 1771 22.07.1771
1.15.37 Et Syn i en Drøm om store forestaaende Tildragelser af Himmelens Tegn. ? 8°, 29 ? 1771 23.08.1771

Række 1 bind 16 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.16.1 En saare mærkværdig Tildragelse som er skeet i den Stad Antwerpen med et forhexet Drengebarn der var en Nisse men omskabte sig til en Skoebørste med mere som Historien fortæller. Først skrevet i Hollandsk ved Heer de Calmuysen og i det Danske oversat ved Claus Lille, fordum Sogne-Degn, og nu til Trykken befordret ved Casper Ebletoft samt hosføiet en Lovtale over Skoebørsterne. ? 8°, 29 ? 1771 30.01.1771
1.16.2 Æreminde over Salig Hr. Etatsraad Nissen. A.H. Godiches Efterleverske 8°, 16 [Hans Jørgen Birch] 1771 B.T. 01.02.1771
1.16.3 Pro Memoria til den vanartige Æbeltoft, eller Forfatteren af det forhexede Drengebarn, sammensat af Tiener-Lauget. A. F. Stein 8°, 14 ? 1771 12.03.1771
1.16.4 Lygtemandens, Heldhestens, Varulvens og Marens, Fødsel og fuldkomne Liv og Levnets Beskrivelse indtil denne Dag. Skreven af Simon Troldkarl. 8°, 16 ? ? 1771 12.03.1771
1.16.5 Pilati Livs- og Levnets-Beskrivelse fra hans første Ungdom op, indtil han blev Dommere. Med hosføiet Register eller Catalogus paa adskillige rare Sager, som ved offentlig Auction bleve bortsolgte, deels efter Pilati, deels efter Herodes Død i Jerusalem. Beskrevet af en Gallilæer, og til Trykken befordret af en spansk Munk, og af Spansk igien paa Dansk oversat af F*****. [F.C. Scheffer] J.R. Thiele 8°, 16 Sebastian Dell Ferdinand Gonzala; [F.C. Scheffer] 1771 13.05.1771
1.16.6 Det Gevaudanske Dyr i Dannemark. Dets Rasenhed og Ødelæggelse først i Jylland dernæst i Norge. Samt hvorledes dette skadelige Dyr endelig blev ødelagt, med mere som Historien udviser, beskreven af en Jæger og til trykken befordret af en Krybeskytte. J.R. Thiele 8°, 16 ? 1771 19.03.1771
1.16.7 Den forvandlede Gedebuk, en forunderlig Tildragelse kiøbt i Manuscript efter en afdød Hyrde, og nu for sin Selsomhed udgivet i Trykken ved Sandrue. Haag ? 8°, 29 ? 1771 03.04.1771
1.16.8 Sandheds-Elskeres Besvarelse mod Sandrue i Anledning af den forvandlede Giedebuk. ? Valbye 8°, 15 af S** [F.C. Scheffer] 1771 06.05.1771
1.16.9 Merkværdig, sandfærdig og tilforladelig Beretning om den bugede Ræv, som var bleven Proviant-Forvalter i Niels Klims Rige. ? 8°, 8 ? 1771 15.05.1771
1.16.10 Den saa kaldede nye Autor-Igle. En vigtig Opdagelse for alle skiønsomme Insekt Elskere. ? 8°, 5 [Chr. Bagge] 21.03.1771 03.04.1771
1.16.11 Den Gierriges Urte-Potte. Sammenskrevet af Claus Klompe, og til trykken befordret af Christopher Langkaal. ? 8°, 8 ? 1771 05.04.1771
1.16.12 Den skadelige Borger. Et Original Stykke dediceret til Kritike-Direktøren af Anders Sand. ? 8°, 24 [Chr. Bagge] 1771 07.10.1771
1.16.13 Velmeent Erindring til Hr. Πολυπράγμων. Af IDIOMELES. [Hr. Polypragmon] ? 8°, 16 ? 1771 08.03.1771
1.16.14 Lovtale over Sko-Børsten holden som en Indvielses-Tale ved Skobørste Templens Oprettelse i Gammel-Grønland. ? 8°, 40 [C.P. Rothe] 1771 16.01.1771
1.16.15 Børsternes Endeligt 1771. Beskreven af Jens Gaardskarl. ? 8°, 15 ? 1771 20.02.1771
1.16.16 En brødløs Lakeys begrædelige Skrivelse til sin Farbroder vel bekiendt Kornpuger i Jylland angaaende Rugens faldne Priis og den ædle Skoebørstes Forhaanelse i Dannemark til Trykken befordret af Rasmus Ligefrem […]. ? 8°, 8 ? 1771 08.03.1771
1.16.17 Skoebørstens Svanesang. ? 8°, 16 ? 13.03.1771
1.16.18 Samtale imellem tvende Piger om Skoebørstens Fald, holden fra Nye-Gaden til Amager-Torv. Til Trykken befordret af Morten Langsom. ? 8°, 8 ? 18.03.1771
1.16.19 Et forunderligt Syn som blev seet en Nat i W*lb** Skole der forestillede en Liigbegængelse med Skoebørster samt en Liig-Tale som blev hørt af underjordiske Folk. Optegnet og til Trykken befordret ved Mogens Skolemester. ? 8°, 30 ? 1771 18.03.1771
1.16.20 Penge er bedre end Forstand og Lærdom: Forestillet i en kort Afhandling holden som en Oration paa det øverste Auditorio i **** af Hieronimus Dumrian Professor i Æde-Kunsten og Magister i Hykle-Videnskabet – strøede som de sidste Blomster paa Graven af den berømte Skoebørste som opslidt af Alderdom, døde af Svindsoet først i den sidste Maaned, offererede til trøst for dens forladte Arvinger som ved Stervboets Aabning fandt intet, uden et gandske tyndslidt Haab, og en Hierne af Flor med mange Huller paa, i hvilken var en hoben Krøllhaar. ? 8°, 14 ? 1771 22.03.1771
1.16.21 Den levende Skoebørstes Lov-Tale, over den store berømte Bygmester af Skoebørste Templets Opbyggelse i Grønland. Udgivet i det Nye-Grønland. ? 8°, 24 ? 1771
1.16.22 Et Skrift uden Titel, men sammensat paa det skiønsomste efter det nu brugelige Arbeyde, a quatre couleurs, og af Forsigtighed trækket igiennem Eddike, som tørket siden i Eenebær-røg, alt for at forhindre Smitsomheden. Givet til Friskolernes Nytte A.F. Stein 8°, 63 Chr. W. Goebel 1771 19.08.1771
1.16.23 Jeg ligger for Døden, kom og beret mig. L.N. Svare 8°, 14 [Martin Brun] 1771 14.08.1771
1.16.24 Svar paa den nyelig udkomne PIece: Jeg ligger for Døden, kom og beret mig. ? 8°, 8 ? Philopoimen 1771 26.08.1771
1.16.25 Ulven under Faare-Skindet, Jeg ligger for Døden, kom og beret mig, afklædt ved en Borger-Mand, som elsker sin Præst, samt Kiøbenhavns Indbyggeres Erklæring imod de nedrige Beskyldninger samme Forfatter giør dem. ? 8°, 71 ? 1771 10.09.1771
1.16.26 Et par ord til Frakken og Anti-Frakken, i Anledning af den udkomne PIece Jeg ligger for Døden, kom og beret mig, hvoraf den ene letsindig har attaqveret Geistligheden, og den anden begrædelig forsvaret dem. ? 8°, 24 ? 1771 18.09.1771
1.16.27 Sandsigerens Betænkning over den PIece: Jeg ligger for Døden, kom og beret mig. Da den blev af ham igiennemseet, rettet, forbedret, besvaret og siden til Trykken befordret. J. R. Thiele 8°, 20 [Chr. Thura] 1771 20.09.1771
1.16.28 Et Brev til Jacob Skoleholder, indeholdende nogle Anmærkninger over hans Afhandling om det Wordingborgske Rytter-Districts forrige og nu værende Tilstand, som findes tilført i det Kiøbenhavnske Magazin No. 39. og 40. fra Jacob Regiments-Trommeslager ved Land-Malicen i bemeldte District. Til Trykken befordret til Gavn for det nye Opfostrings Huus for spæde Børn. ? 8°, 32 ? 1771 24.05.1771
1.16.29 En troværdig Discipels Nattetanker og Betragtning over nogle af sine Med-Colleges Schotarki Børns Mundiani og Undersaatters almindelige Opførsel. I Anledning af et Brev til sin Fader, og efter sin meget gode Vens Justini Marcelline Begiering […] Borups Enke 8°, 32 ? K.N. 1771 11.06.1771
1.16.30 Tanker om Cassererens Forhold ved den franske Comoedie i Landecasuppen. Opsat af Studenten og til Trykken befordret af Bakkelse-Konen. ? 8°, 16 [Josias Bynch] 1771 20.09.1771
1.16.31 Forsøg til en billig Erindring og Taknemmelighed inod Den Høiærværdige, Elskværdige og Mærkværdige Gunerum af Hans Høiærværdigheds ydmyge Tiener. L.N. Svare 8°, 8 [Martin Brun] 18.10.1771

Række 1 bind 17 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.17.1 Celadon og Cloris. En Fortælling. ? 8°, 16 [J. von Besser] 1771 15.04.1771
1.17.2 Overkiolernes forunderlige Hendelser En Roman. Poul Herman Höecke 8°, 32 [Chr. Gormsen Biering] 1770 17.10.1770
1.17.3 En Skrivelse fra Caroline, Mamaes eneste Datter, til Pastor Fido, hendes Skrifte-Fader. [Den Danske Democrit-Heraclit 1] [Svare] 8°, 15 [Martin Brun] [1771] 31.10.1770
1.17.4 Brev til Mette Corporals fra en Bekiendt i Fyen. [Den Danske Democrit-Heraclit 2] [Svare] 8°, 14 [Martin Brun] [1771] 14.11.1770
1.17.5 En Skrivelse fra Charlotte udi Kiøbenhavn til en Provstinde paa Landet om Mandfolkets ynkelige Optøger [heri også Jomfru Dorimenes hastige Gifter-Maal + Allerydmygst Suplique til Hr. Stor-Hiertes Vest-Lomme; Den Danske Democrit-Heraclit 3] [Svare] 8°, 16 [Martin Brun] [1771] 27.11.1770
1.17.6 En Skrivelse fra det af otte Fruentimmere bestaaende Sælskab til Argus, denne nyemodige og dristige Skribent. Eller Retfærdiggiørelse foe Caroline, Mette Corporals, Charlotte, etc. etc. etc. [Den Danske Democrit-Heraclit 4] [Svare] 8°, 16 [Martin Brun] [1771] 10.12.1770
1.17.7 En Skrivelse fra Dorinde til sin Fader. (Den Danske Democrit-Heraclit 5] [Svare] 8°, 16 [Martin Brun] [1771] 02.01.1771
1.17.8 Sandfærdig Fortælning om Besynderlige Tanker ved merkværdig Samling paa den Danske Skueplads. [Den Danske Democrit-Heraclit 6] [Svare] 8°, 16 [Martin Brun] 14.01.1771
1.17.9 Jydske Løier eller Nye Historie om den bedragne Bedrager og de bedragne Bedragere ; Prentet for dem, som ikke kan læse Skrift, for Bønder og andre jevne Folk. Nøiagtig optegnet paa min Reise til Aalborg, i det Aar da Moskoviten vilde være Tyrk, og Spanien fik Hug af Engeland. [...] J.R. Thiele 8°, 32 ? 1771 15.02.1771
1.17.10 Et Brev, fra den Forfløine til det Forfløine. Borups Efterleverske 8°, 16 [F.C. Scheffer] 1771
1.17.11 Moder som Datter og Datter som Moder. dediceret til Laxe.Gaden af Greies i Villestofte. ? 8°, 8 ? 1771 27.09.1771
1.17.12 En Samtale imellem Democritum og Heraclitum om vore Tiders Contrast eller stridige Ting tilligemed en nye Opdagelse ved Natbordet alt sammen samlet ved Professor Babe. den 6.te Junii imodtaget. J.R. Thiele 8°, 16 ? 1771 29.10.1771
1.17.13 Den forklædte Skruptusse for nogen Tid siden seet i Paris for Penge. Paul Herman Høecke 8°, 23 ? 1771 13.11.1771
1.17.14 Vor Salig Beste-Mamaes Evas Natklokke med en nye Historie om Syndefaldet i Lommen sammenflikket af Galimathias. Paul Herman Høcke 8°, 80 [Josias Bynch] 1771 30.10.1771
1.17.15 Adams Slaabrok, nok saa god som Fortunati Ønske-Hat, funden bag en tyk Busk i den bekiendte Have. Sammendragen og til Trykken befordret af Archituriel, den gamle Adams Sekretær. L.N. Svare 8°, 16 ? [Josias Bynch]ECM; [Martin Brun] FORT 1771 15.11.1771
1.17.16 Den skinhellige Skoeflikker en Satire ved Mette Slævhæls. Paul Herman Høecke 8°, 24 [Josias Bynch] 1771 20.11.1771
1.17.17 Den paaseende Bias. Iste Stykke. J.R. Thiele 8°, 28 [Josias Bynch] 1772 14.01.1772
1.17.18 Beviser At de saa kaldede Umælende Dyr har større Forstand end Mennesket. Beskrevet ved Tilskueren iblant de Levende TUSSE BIEFFER. Borups efterleverske 8°, 24 [F.C. Scheffer] 1771 08.03.1771
1.17.19 Den unge Jeppe paa Bierget eller den gamle Jeppes Søn i Comoedien, som disputerer med adskillige store Politici om Samvittighed i disse Tider. Paul Herman Høecke 8°, 16 ? 1771 20.12.1771 ?
1.17.20 Den politiske Spekhøker, eller politiske Fortælninger og Anmærkninger, af Herculiscus von Bremenfeldt, den gamle politiske Kandestøbers eeneste Søn. [inkl. Supplement af Herculisci Søn] L.N. Svare 8°, 16 [Martin Brun] 1771 20.12.1771
1.17.21 Portrætmaleren: om den Indbildte. L.N. Svare 8°, 16 [Martin Brun] 1771 08.11.1771
1.17.22 Moralske Beviiser paa at Verden ikke staaer længere end til den 29 Martii i tilkommende Aar til Advarsel for de Sikkre skreven af Jerusalems Skoemager ved hans Søn. Paul Herman Høecke 8°, 15 ? 04.12.1771
1.17.23 Beskrivelse paa de vigtige og rigtige Sandheder, som Asmodæus eller Halte-Fanden har seet paa sin Udreyse den 11te December Aar 1771 af ham selv ført i Pennen. Paul Herman Høecke 8°, 24 ? 1771 18.12.1771
1.17.24 Nogle Betrængtes Sukke over den ellevte December Tilligemed Lucifers Trøst til samme Morten Hallager 8°, 24 ? 23.12.1771
1.17.25 Sybrianus, p.p.p. Paa nye oplagt efter Originalen. Malmøe 1771. Prentet hos Henrich Smed. Morten Hallager 8°, 32 [Søren Rosenlund] 1771 10.01.1772

Række 1 bind 18 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.18.1 Den Tyrkiske Ræv. En Oversættelse. ?/J.G. Rothe, nr 8 8°, 56 ? 1771 17.12.1770
1.18.2 Den Franske Reputations merkværdige Sygdom og derpaa fulgte Død og Begravelse. Med en endnu aldrig saa holden Liig-Procession ved hendes Biesettelse i Forglemmelsens-Tempel under en kort men ziirlig Parentation. Tilligemed en curieux Skrivelse fra de Elisæiske Marker af den avanturieuse Ridder Don Quixott til en fornemme Dame Donna Grandezza. Samt en Samtale imellem tvende vandrende Riddere Don Sebastian og Don Pedro, Halvbrødre til Donna Grandezza, og Don Quixotts Blodsforvandte. [oversat fra tysk af M.L. og dedikeret til Conrad Wilhelm von Alefeldt, guvernør i Kbh.] J. R. Thiele 8°, 72 [Johann Friedrich Vetter] 1770 02.11.1770
1.18.3 En almindelig Recept som af Grunden helbreder Skrueløse-Hierner. Saa at Taaber, Daarer og Narre af alle Sorter, besynderlig de der ere befængte med Franske Moder kan ved samme igien erlange den sunde Fornuft. [Dediceret til St. Germain af S.C.F**; oversat af Fred. Chr. Scheffer] J.R. Thiele 8°, 32 [N.J. Sélis og Jean Soret 1762] HLS 1770 02.01.1771
1.18.4 Den almindelige Recept For Daarer og Skrueløse Hierner. Forflyttet fra Paris til Kiøbenhavn, Borups Efterleverske 8°, 32 S.F.C. [F.C. Scheffer] HLS
1.18.5 Politiske Grundregler eller Konsten at regiere. ? 8°, 47 [Frederik den Store: Matinées Royales, ou Entretiens sur l’Art du Regner, 1766] HLS 1771 15.02.1771
1.18.6 En Skrivelse fra Diævelen til Hr. Voltaire, [s.1-18] Den lærde Misundelse eller den landflygtige Kierlighed. [s.19-32] A.F. Stein 8°, 32 [Claude Marie Giraud] 1771
1.18.7 Le Moucheron Danois. Accompagnè des notes, pour servir d'eclaircissement. Feuille hebdomadaire. A.F. Stein 8°, 32 [Martin Brun] 05.02.1771, 06.03.1771, 27.03.1771
1.18.8 En artig Sammenblanding af indeholdende Nyt og Gammelt. 1.) Tungens forskiellige Brug. 2.) Beviis, at de sandselige Redskaber hos Mennesket ikke ere bygte paa een og den samme Maade. 3.) Fruentimmerets Sammenkomst i de nyere Tider. Borups Efterleverske 8°, 32 Frans Christens Søn [F.C. Scheffer] 1771 15.04.1771
1.18.9 Fruentimmerets Magt til at ophielpe Staten N. Møller 8°, 22 [Otto Lütken] 1771 05.06.1771
1.18.10 Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus. ? 8°, 19 ? Gustophilus 1771 09.10.1771
1.18.11 Frue Huusligs Huus-Søgning hos de Kiøbenhavnske Fruentimmer, der nu maae aflegge Regnskab for deres Huusholdning, hvorvidt de tiener og har tient den Danske Stat. L.N. Svare 8°, 16 ? 1771 29.10.1771
1.18.12 Fruentimmer Regler til Pardera, den forlovede Møe, eller Leodolph til Pardera sin Fætterske. J.R. Thiele 8°, 14 ? 1771 14.05.1771
1.18.13 Et nyt og nyttig Uhrverk, som tydelig viser Fruentimmerne alle Timerne og Mandfolkene alle Korterene. L.N. Svare 8°, 16 ? 1771 01.11.1771
1.18.14 Tanker ved Synet af de menneskelige Elendigheder. A.F. Stein 8°, 16 ? 21.04.1771 27.09.1771
1.18.15 EPHEMERON, eller det gamle døende Insect. L.N. Svare 8°, 15 Niels Krog Bredal 1771 25.09.1771
1.18.16 Epigrammer for at lære Folk Fornuft og give dem noget at lee af oversadt af et gammelt Ostindisk Manuscript skreven for 200 Aar siden. L.N. Svare 8°, 16 ? 1771 29.11.1771
1.18.17 Fritanker fra Christian Ramus Ferslev, Klokker i Bogense. [dedikeret til Biskop Jacob Ramus] Sorø, Jonas Lindgren 8°, 31 C.R. Ferslev 1771 28.08.1771
1.18.18 En Læspende Sang paa En vigtig Dag Den 29 Januarii 1771. Un Chant Begaiant dans un Jour Interessant le 29 Janvier 1771. Ved Martini Bruun, Philos. Studiosus. L.N. Svare 8°, 14 Martin Brun
1.18.19 Tanker og Ønsker til Kongen af Dannemark, eller en Borgeres oprigtige Nytaars Ønske til sin Konge. J.R. Thiele 8°, 16 ? 1772 14.01.1772

Række 1 bind 19 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.19.1 Den Lære om Helvedes Evighed prøvet, og dens skræksomme Følger viste af en Selvtænkende. Betænkning over den Lære om Arvesynden. J. R. Thiele 8°, 48 ? 1771 06.09.1771
1.19.2 Nødvendige Erindringer til Forfatteren af Skriftet om Helvedes Evighed og Arve-Synden ved en efter Skriften tænkende. P.H. Høecke 8°, 47 M.P.O. [Martin Peter Ohm] 1771 14.10.1771
1.19.3 Billige Tanker om Helvedes Evighed og Arvesynden, i Anledning af en Selvtænkendes Skrift om disse Materier, offentlig meddelte af Henr. Ussing, S. S. Minist. Candidat. J.R. Thiele 8°, 94 Henrik Ussing 1772 15.04.1772
1.19.4 Guds Villie efter det Siette Bud i en Prædiken forklaret ved Adam Struense. Af det Tydske sprog oversat. [af Gutz. Mich. Münster] ? 8°, 52 Adam Struensee 1771 09.09.1771
1.19.5 Den nu herskende Religions 1. Beskaffenhed. 2. Liighed med den Sande, 3. Mangler, 4. Farlige Følger, A.F. Stein 8°, 61 M.P.O. [Martin Peter Ohm] HLS 1771 14.01.1772
1.19.6 En af sit Indhold ligesaa besynderlig, som af sin Følge velbekiendte Convent-Prædiken, holden for N.N. Herreds Geistlige i Siællands Stift over Texten 1 Cor. 3, v. 8. af Studioso S – – – b – – l. ? 8°, 24 [Laur. Jæger] 27.09.1771
1.19.7 DE VITA MENTALI. Eller: Om det overnaturlige Liv. Fremsat udi en Samtale Imellem en Mester og en Discipel […] Skrevet i 1622 af Jacob Böhmen. Oversat […] af Mette Magdalena Kyhneln. S.E. Schwach, Christiania 8°, 68 Jacob Böhme 1771 08.11.1771
1.19.8 En moralsk Betragtning over Kierligheden, adskilt fra den løsagtige Elskovs Vellyst. Oversat af P.B. Giørup. Phil. Mag. og Præst i Lolland. Morten Hallager 8°, 32 Pierre du Moulin 1771 19.05.1772 ?
1.19.9 Godhed uden Retviished er ingen moralsk Dyd. A.H. Godiches Efterleverske 8°, 14 [J. G. Krüger] 1771 13.02.1771
1.19.10 Godhed uden Retviished er ingen moralsk Dyd. En Continuation af det forige. A.H. Godiches Efterleverske 8°, 16 [J. G. Krüger] 1771 04.03.1771

Række 1 bind 20 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
1.20.1 Samlinger, Udgivne af Peter Friderich Suhm. 1. Bind 1. Stykke, Brødrene Berling 8°, 80 P.F. Suhm 1771 B.T. 18.02.1771
1.20.2 Et Brev til Forfatteren af de Kiøbenhavnske Samlinger, angaaende Skrive-Friheden. A.F. Stein 8°, 20 [Peder Kofod Ancher] 1771
1.20.3 Et Brev til Forfatteren af de Kiøbenhavnske Samlinger, angaaende Skrive-Friheden, Paa nye trykt med Anmærkninger til Forsvar for Skrive-Friheden. Brødrene Berling 8°, 32 [B.G. Sporon] 1771 31.05.1771
1.20.4 Hr. F. A. d. Voltaires Brev til Hans Majestæt Kongen af Danmark angaaende den udi hans Stater forundte Tryk-Frihed. Tilligemed nogle Afhandlinger af beslegtet Indhold. L.N. Svare 8°, 31 F. Voltaire, D. Hume 08.03.1771
1.20.5 Den poetiske Gartner-Kniv at beskiære Trykke- og Skrive-Frihedens Frugter med. Skrevet for det smukke Kiøn. 1ste Stykke J.R. Thiele 8°, 80 [J.C. Bie] 1771 11.02.1771
1.20.6 Den poetiske Gartner-Kniv. 2det Stykke J.R. Thiele 8°, 80 [J.C. Bie] 1771 26.03.1771
1.20.7 Den poetiske Gartner-Kniv. 3die Stykke J.R. Thiele 8°, 80 [J.C. Bie] 1771 14.05.1771
1.20.8 Den poetiske Gartner-Kniv. 4de Stykke J.R. Thiele 8°, 80 [J.C. Bie] 1771 03.06.1771
1.20.9 Den poetiske Gartner-Kniv. 5te Stykke J.R. Thiele 8°, 80 [J.C. Bie] 1771 14.06.1771
1.20.10 Brev om nogle af de siden Trykke-Friheden udkomne Skrifter. ? 8°, 8 ? 1771
1.20.11 Pseudo Apollo Comedie i en Act. Opført første gang paa Kiøge Skueplads. ? 8°, 32 ? 1771 22.03.1771
1.20.12 Afhandling om overdrevne Satirer eller indklædte Skandskrifter. Oversat. Brødrene Berling 8°, 22 [Frederik den Store; ovs. af Knud Bredenberg?] HLS 1771 B.T. 06.09.1771
1.20.13 En ubetydelig Samtale imellem en Skribent og en Forlægger i Anledning af den i Aviserne fremsadte Snik.Snak om Skrive-Friheden, under Artiklen fra Kiøbenhavn og Stockholm. ? 8°, 15 ? 1771 06.09.1771
1.20.14 Kabinetsordrerne om trykkefrihed 4. september 1770 og 3. oct. 1771 i Luxdorphs afskrift.
1.20.15 De danske Skriveres Skiebne, ved Skrivefrihedens Indskrænkelse, skreven af Philomathes den 10 October 1771. J. R. Thiele 8°, 16 ? 1771 29.10.1771
1.20.16 Betænkninger over de danske Skriveres Arbeide, 1) Hvad 2) Hvortil og 3) Hvorfor de har skrevet, forfattet i Anledning af Skrivefrihedens Indskrænkelse, tilligemed et Vers om de Skrivesyges Udpiibning af Hans Georg Rasmussen, Philosophiæ Studiosus. J.R. Thiele 8°, 16 ? 1771
1.20.17 Kritiske Erindringer til Forfatterne af den Kritiske Journal. P.H. Høecke 8°, 16 [Christian Bagge] 1771 11.11.1771
1.20.18 Fortegnelse paa alle de siden den Kongelig allernaadigst forundte Trykkefrihed udkomne Skrifter, i den Orden de ere udkomne, som alle til Kiøbs og til Leie ere at bekomme hos Møller og Junge […] J.R. Thiele 8°, 14 1771 17.04.1771

2. Række: Trykkefrihedens Skrifter efter 17. Januar 1772

Række 2 bind 1 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.1.1 Forstyrrernes Forstyrrelse, og Mangelens glædelige Forandring, forestillet i en Prædiken, holden i Holmens Kirke over Evangelium paa tredie Søndag efter Nytaar 1772. J.R. Thiele 8°, 48 Jørgen Hee 27.01.1772
2.1.2 Text zur Predigt auf allerhöchsten Königl. Befehl am 3 Sonntage nach Epiph. 1772. zu Kopenhagen gefeyerten Dank-Feste E.S. Schröder 8°, 8 Balthasar Münter
2.1.3 Dankpredigt über die dem Könige und seinem Volke erzeigte Hülfe Gottes auf Befehl des Königs am vierten Sonntage nach Neujahr in der deutschen Petrikirsche gehalten P.H. Høecke 8°, 39 Balthasar Münter 1772 03.02.1772
2.1.4 Doct. B. Münters […] Taksigelses-Prædiken holden efter Kongelig Allernaadigst Befaling paa 4de Søndag efter Nyt-Aaer over den store Guds Hielp, som er beviist Kongen og hans Folk. P.H. Høecke 8°, 32 Balthasar Münter 1772 14.02.1772
2.1.5 Zwo Predigten. Dank-Predigt über die dem Könige und seinem Volke erzeigte Hülfe Gottes auf Befehl des Königs am vierten Sonntage nach Neujahr in der deutschen Petrikirsche gehalten und zum Druck gegeben von D. Balthasar Münter. Feyerliche Danksagung [...] zu Odeslohe in der St. Petri Pauli Kirche am 2ten Februar 1772 dargebracht durch Samuel Helmich ? 8°, 36 B. Münter, S. Helmich
2.1.6 Die richtige Freude der Christen über die göttliche Vergeltung des Bösen. Eine Predigt am 4ten Sonntage nach Neujahr, […] vor dem Könige und den Königlichen Herrschaften in der Christiansburger Schlosskirsche gehalten P.H. Høecke 8°, 31 H.F. Janson 1772 10.02.1772
2.1.7 Retskaffenhed og Oprigtighed, Gudsfrygt og Religionens sande Væsen og Hoved-Sag. afhandlet i En Præken paa tredje Søndag efter Nyt-Aar. [Trinitatis Kirke] Morten Hallager 8°, 36 Johan Chr. Schønheyder 1772 10.02.1772
2.1.8 Herrens visse Hevn Guds Folk til Advarsel og Trøst. Forestillet i en Prædiken til Aftensang i St. Nicolay Kirke Paa den Fierde Søndag efter Nyt-Aar 1772. H.J Graae 8°, 40 Jørgen Østrup 10.02.1772
2.1.9 Prædiken paa den fierde Søndag efter Nyt-Aar over Evang. Matth. 8,1-13. holden for Garnisons-Meenigheden i den Herre Zebaoths Kirke til hellig Erindring af den store Tildragelse som den 17de Jannuarii sidstafvigte var foregaaet paa det Kongelige Slot Christiansborg. A.F. Stein 8°, 29 C.A. Priebst 1772 17.02.1772
2.1.10 Herrens vor Guds Tale om Fred og Frelse til et Folk, der søger ham, forestillet i en Prædiken, som blev holden udi Christiansborgs Slots-Kirke paa tredje Søndag efter Hellig Tre-Konger 1772 […] Efter Befaling til Trykken leveret af L. Harboe. N. Møller 8°, 40 L. Harboe 1772
2.1.11 De nærmeste Aarsager, som forvolde Religionens Foragt, tilligemed de deraf flydende skadelige Følger, forestillede i en Taksigelses-Tale for den Allerhøyestes nyelig udviiste besynderlige Forsyn [...] af Mag. Nicolai Edinger Balle, Sogne-Præst for Kiettrup og Giøttrup Menigheder i Vester Han-Herred i Aalborg Stift. Morten Hallager 8°, 32 Nicolai Edinger Balle 1772 30.03.1772
2.1.12 Et angenemt Stille efter et stormende Uveir. Forestillet i en Prædiken, holden paa den Femte Søndag efter Nyt-Aar 1772. Efter Kongelig Befalning til en hellig Erindring om den Guddommelige Beskiermelse […] Af Hans Henrich Müller, Præst for Brønshøy og Rødoure Menigheder. A.H. Godiches Efterleverske ved F.C. Godiche 8°, 31 Hans Henrich Müller 1772 17.03.1772
2.1.13 Et frelst Folks hellige Pligter for Guds herlige Frelse af en yderlig Nød. Forestillet i en Prædiken over Evangelium paa femte Søndag efter Nytaar, holden for Reerslev og Ruds Vedbye Menigheder til Erindring om, og Taksigelse for den guddommelige Frelse, [...] af Friderich Randrup, Sognepræst for bemeldte Menigheder i Løve Herred i Siælland. J.R. Thiele 8°, 30 Friederich Randrup 1772 12.05.1772
2.1.14 Summarisk Indhold af Aftensangs-Prædiken for St. Knuds Meenighed i Odense Paa 4 Søndag efter Hellig 3 Konger 1772. over Ps. 9,17. Taksigelse for den guddommelige Varetægt og Forsyn over Kongen, det Kongelige Huus, og det gandske Land. Odense, Adresse-Contoirs Bogtrykkerie med de Bieringske Skrifter. 8°, 14 (89-104) Nicolai Nannestad 11.02.1772
2.1.15 Taksigelses Tale, Foranlediget Ved den store Tildragelse af 17. Januar. Indeværende Aar; og Efter den Høj-Kongelige Befalning at gøre offentlig Bøn og Tak til GUD for hans ved bemældte Lejlighed Kongen, Det Kongelige Huus of det gandske Land beteede Frelse og Beskærmelse fra en overhængende Fare og Uløkke. Holden for Strindens Meenigheder af Mag. SIMON WOLF. Jens Christensen Winding, Tronhiem 8°, 48 Simon Wolf 1772
2.1.16 (Håndskreven prædiken sendt i et brev ti Luxdorph 17. Marts 1772 fra Frid. Herman Schwings) Send-Predigt zur Erinnerung des 17. Januarij 1772 um Sonntagen Sexagesimæ […] manus 34 s. Frederik H. Schwings 1772 17.03.1772
2.1.17 J. Hees Tale ved tvende Orlogs- Skibes, Holstein og Dannebrog, udløb af Stabelen d. 11. April 1772. manus 30 s. J. Hee 1772 11.04.1772

Række 2 bind 2 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.2.1 Guds besynderlige Forsyn for sine Salvede. I Anledning af den vor allernaadigste Konge nyelig beviiste Naadige Frelse, forestillet paa allerhøistsammes glædelige Fødsels-Dag i en høitidelig Forsamling paa Horsens Latinske Skole Morten Hallager 8°, 40 Peder Tetens, Skolens Rector 1772 20.03.1771
2.2.2 Rede an dem hohen Geburts-Feste Seiner Majestät des Königs von Dännemark Christian des Siebenden den 29sten Jenner 1772 in einer Jüdischen Versammlung in hebräischer Sprache gehaltenm von Hartwig Weßely und nachhero von denselbem übersetzt. A.F. Stein 8°, 64 Hartwig Wesely 22.04.1772
2.2.3 Forklaring over Esaiæ 47. Capitel fra det 1ste til 9de Vers. Indsendt fra Landet og nu til Trykken befordret. J.R. Thiele 8°, 30 ? 1772 07.04.1772
2.2.4 Hellige Taler, afhandlede i Kabinettet paa Kronborg, for Dronning Carolina Mathilda, af Peder Hansen, residerende Kapellan ved Slots- og Garnisons- Kirken i Helsingøer. Sander og Morthorst 8°, 90 (+10) Peder Hansen 1773 23.11.1772
2.2.5 En sand Christens Forhold i henseende til Gudelige Løfter. Betragtet i en offentlig Tale… den XI. Octobris 1771 som en aarlig Erindrings Dag om det Kongelige Vaisen-Huuses Stiftelse ved Bernt Sverdrup, Stædets Præst. A.H. Godiches efterleverske ved F.C. Godiche 8°, 56 Bernt Sverdrup 1772 28.02.1772
2.2.6 Maalet hvortil Gud skabte Mennesker, forestillet i en Tale, holden i Dom-Kirken til Aftensang paa Fastelavns-Søndag 1772. af Asmund Reutz, L.N. Svare 8°, 36 Asmund Reutz 1772
2.2.7 Et kort Forsøg. Esaiæ Bierg eller Kirkens tilkommende store Lyksalighed ved den Jødiske Nations Omvendelse til Jesum […] af Asmund Reutz, forrige Capellan til Eids Kald i Bergens Stift i Norge. L.N. Svare 8°, 53 (+3) Asmund Reutz 1772 01.07.1772
2.2.8 Verden er et Paradiis for alle, saavel for de Vantroe, som for Guds Børn, skiønt i ulige Henseende og paa ulige Maade. J.R. Thiele 8°, 8 ? 1772 22.04.1772
2.2.9 Communicanteres nødvendige Selvprøvelse. R. Møller 8°, 18 [Frederik Lütken] 1773
2.2.10 Skaberens Viisdom og Godhed ved Synets Indrettelse. A.F. Stein 8°, 8 [Jacob Hegelahr] 1772

Række 2 bind 3 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.3.1 Sandfærdig Beskrivelse over De betydelige Forandringer og mærkværdige Tildragelser i Kiøbenhavn Fredagen den 17 Jan. 1772. Odense, Kongl. Privil. Adresse-Contoirs Bogtrykkeri 8°, 8 ?
2.3.2 Første Efterretning om Grev Struensees, Grev Brandts og øvrige Stats-Fangers Arrestes Beskaffenhed og Deres Forhold i Fængselet. A.F. Stein 8°, 8 ? 17.02.1772
2.3.3 Anden Efterretning om Stats-Fangerne, hvori gives sidste Beretning om de tvende ulykkelige Grevers Struensees og Brandts Sinds-Beskaffenhed, Dom, og Henrettelse som skede Tirsdagen, den 28de April 1772. A.F. Stein 8°, 16 ?
2.3.4 Greve Johan Friderich Struensee, forrige Kongelige Danske Geheime-Cabinets-Minister og Maitre des Requettes, Hans Levnets-Beskrivelse og Skiebne udi de sidste Aaringer i Dannemark, [...] samt en kort Efterretning om hans Fald, Arrest, Forhører og Beskyldninger, som hidindtil ere lagte for Dagen imod ham. Morten Hallager 8°, 92 [Niels Prahl] 1772 10.03.1772
2.3.5 Den forrige Barberer og Kabinetsminister J.F. Struenses mærkværdige Liv og Levnet skrevet paa Tydsk af F.E.G. Biersaufenfreund, Mag. Philosoph. fra Krainvitz. Siden oversat paa Dansk af Christen Nielsen Jyderop, Mag. fra Aars. J.R. Thiele 8°, 22 ? 1772 21.02.1772
2.3.6 Fortsættelse af Græv Struenses Liv og Levnets Historie i sær om det Politiske; tilligemed et offentlig Forsonings-Brev til det i høiste Maade forurettede danske og norske Folk. J.R. Thiele 8°, 16 ? 1772 10.03.1772
2.3.7 Grev J.F. Struenses sandfærdige Politiske Liv og Levnet, fra den Tiid han kom fra Altona indtil denne Dag. A.F. Stein 8°, 16 ? 1772 06.03.1772
2.3.8 Der erste Besuch des geistlichen Docter M**. bey den als Staats-Verbrecher inhaftierten Gr**. J.R. Thiele 8°, 16 ? 1772 20.03.1772
2.3.9 Udførlig Efterretning om den hemmelige Sammenrottelse, som lykkelig blev aabenbaret i Kiøbenhavn Natten imellem den 16 og 17 Jan. 1772. da formedelst de Sammensvornes Fængslelse, en betydelig Ulykke blev afvendet [...]. Tillige en kort Berætning om E. Brandt og J.F. Struensees ynkværdige dog salige Ende og sidste udstandene Dødsstraf. J.R. Thiele 8°, 32 ? 1772 08.05.1772
2.3.10 Ausführliche Nachricht von der geheimen Verschwörung welche in Kopenhagen in der Nacht von 16ten auf den 17ten Januar dieses 1772sten Jahres glücklich entdeckt, […] nach dem Dänischen Original. J.R. Thiele 8°, 38 ? 1772
2.3.11 Et kort men fuldstændigt Udtog af de henrettede Grevers sidste Omvendelses-Historie. Forfattet og beskrevet over Johan Friderich Struensee af Hr. Dr. Münther, og over Enewold Brandt af Hr. Provst Hee. J.R. Thiele 8°, 128 Münter og Hee; Thiele 1772 15.09.1772
2.3.12 Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben. J.R. Thiele 8°, 16 ? 1772 03.03.1772
2.3.13 Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa Grev Brandts Vaaben. J.R. Thiele 8°, 16 ? 1772 27.03.1772
2.3.14 Placat, hvorved Grev Struensee giøres fredløs [Luxdophs kopi i håndskrift, øverst]
2.3.15 Auctions Placat over Medailler. General Gähler tilhørende 1771 [Luxdorphs kopi i håndskrift, nederst]
2.3.16 Cento (ex Virgilio) cujus autor est Christ. Frid. Temlerus ? 2 blade oktav Chr. Frid. Temler

Række 2 bind 4 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.4.1 I Anledning af Fredagen den 17 Januari 1772, den Freds og Frelsesdag for Tvillingen. ? 2 blade 8 Ferdinand Ulrich Friedrich Treu 20.01.1772
2.4.2 Tanker i Anledning af Natten imellem den 16de og 17de Januarii 1772, da Grev Struensee og hans Complot bleve fængslede. A.F. Stein 8°, 8 ? 24.01.1772
2.4.3 Kort Efterretning om den merkværdigste Begivenhed ved Kongens Hof, Fredagen den 17 Januarii 1772. Morten Hallager 8°, 8 ? 20.02.1772
2.4.4 De betydelige Forandringer ved det Kongelige Hof, som af Kiøbenhavns Indvaanere med Glæde hørtes og saaes, Fredagen den 17 Januarii 1772. Tilligemed en kort Beskrivelse om Pøbelens Opførsel samme Nat. Kan og synges som: Sørge-Takter, sorte Noder etc. L.N. Svare 8°, 8 [Martin Brun] 1772 27.01.1772
2.4.5 Musernes Indfald, i Anledning af 17 Januarii 1772, indsendt fra Parnasso. Godiche ?, 22 ? 27.01.1772
2.4.6 De Danske Kongers Souveraine Magt, viist og beviist i Anledning af sidste 17de Januarii til Undersaatternes nye Lyksalighed og Glæde. Paul Hermann Høecke 8°, 16 ? 1771 ? 22.01.1772
2.4.7 Dannemarks oplivede Haab paa den store Dag den 17 Jan. 1772. Sangviis betragtet i nogle faa Arier, under deres egen Melodie. Morten Hallager 8°, 8 ? 04.02.1772
2.4.8 Kiøbenhavns Pro Memoria over den meget merkværdige Begivenhed, som skede den 17 Januarii 1772. Sangviis forfattet under den Melodie Det største Glædes Flag. A.F. Stein 8°, 16 ? 21.01.1772
2.4.9 De Kiøbenhavnske Borgeres Seyer-Sang over de nye, men heldige Forandringer. Under den Melodie: Det største Glædes Flag etc, ? [A.F. Stein] fortsat paginering af foregående 8°, 7-24 ? 1772 22.01.1772
2.4.10 Om Dagen den syttende Januarii 1772. Ved T.R**. Efter Befalning trykt. ? 8°, 16 [Tyge Rothe]
2.4.11 Uebersetzung einer in der Holländischen Gazette befindlichen Recension. ? to blade ?
2.4.12 Gedanken im September 1770 geschrieben, und wegen des merkwürdigsten 17ten Jenners zu einer Erinnerung beyder Zeiten, im Druck gegeben. J.R. Thiele 8°, 8 ? 1772 12.02.1771
2.4.13 Tanker, skrevne paa Tydsk, i September 1770, og for den merkværdigste 17de Januarii 1772 til en Erindring om begge Tider, ved Trykken udgivne. Nu paa Dansk oversatte. J.R. Thiele 8°, 8 ? 1772
2.4.14 Aften-Tanker, i anledning af den for nogle bedrøvelige; men for begge Riger glædelige Syttende Januarii 1772. af den som Altid bær sit Aag. J.R. Thiele 8°, 8 ? 1772 24.02.1772
2.4.15 En Nye Viise om Kongen af Dannemark, hvorledes han ved sine troe Mænd lod uddrive Forræderne fra Kongens Gaard. Siunges som: Og der gaaer Dands paa Riber-Gade o.s.v. Morten Hallager 8°, 8 ? 1772
2.4.16 De Syv merkværdige Fanger. Den 17 Januarii 1772. A.F. Stein 8°, 8 ? 24.01.1772
2.4.17 Sandfærdig Liste paa de vigtige Mænd, som efter høyeste Ordre den 17de Januarii 1772 toeg Kongens Fiender, enhver i sær i Fængsel, og Deres Avangemens ved samme Leylighed. A.F. Stein 8°, 8 ? 27.01.1772
2.4.18 Velmeente Glædskabs-Tanker til vores dyrebare Monark Kong Christian den Syvende, Arve-Prints Friderich og Dronning Juliane Marie, i Anledning af den 17 Januarii. L.N. Svare 8°, 16 ? 1772 03.06.1772
2.4.19 Tvilling-Rigets Tvilling-Glæde. I Anledning af den blant Dagene velsignede 17de, som gav os den høystglædelige 29de Januarii 1772. A.F. Stein 8°, 8 ? 04.02.1772
2.4.20 Hiertelig Taksigelse til det Guddommelige Forsyn Over Vores Allernaadigste Konges og Herres Christian den Syvendes Frelse, i Anledning af den 17 Januari 1772. Af E.T.L. Under den Melodie: Helligste Jesu, Helligheds Kilde. A.F. Stein 8°, 6 ? 1772
2.4.21 Det gyldne A,B,C, i Anledning af den 17 Januarii 1772. P.H. Høecke 8°, 8 ? 1772 28.02.1772
2.4.22 Tvilling-Rigernes Taksigelse til forsynet over Kong Christian VII. tilligemed Kiøbenhavns Borgeres Glæde over de vigtige Tildragelser den 17de Januarii Anno 1772. P.H. Høecke 8°, 16 ? 1772 20.01.1772
2.4.23 Hvo sig selv ophøyer, han skal nedtrykkes, Luc. 14. 11. Betragtet i Anledning af den ønskeligste Forandring ved det Danske Hoff den 17de Jan. 1772 […]. Af Franz Christen Sön, ? Tronhiem Trykt paa Autors Bekostning 8°, 16 [F.C. Scheffer] 1772
2.4.24 Vedvarende Vidnesbyrd om Nordens Glæde over den 17de Januarii 1772. Samlet af de fleste Stræders udviiste Fryde-Tegn over den da skeete Forandring ved Hoffet. Godiche 8°, 40 ? 07.09.1772
2.4.25 En deilig Nye Viise om hvorlunde de store Grenaderer finge Erter og Flesk, paa Slottet Christiansborg udi Struenses og Brandts Tid, samt hvorlunde Danner-Kongen ved sine stolte Riddere lode dennem lægge i Bolt og Jern. udi Begyndelsen meget lystig; men siden meget ynkelig at læse og siunge som Holger Danskes og Buurmands Vise. Morten Hallager 8°, 8 ? 1772 13.03.1772
2.4.26 En Nye Viise om Juule-Aftens Feyde i Kiøbenhavn 1771. Synges som: Nu have vi sviret saa længe etc. ? 8°, 8 ? 1772
2.4.27 En splinter nye Vise om Gamle Lisbet. Under Melodie: Gammel Kielling maatte hoppe. A.F. Stein 8°, 8 ?
2.4.28 Lykønskning, Taksigelse, og Troeskabs Fornyelse, til den Stormægtige Konge, Kong Christian den Syvende fra den igien oprettede Liv-Vagt, siungen i deres nye Mondur, under den smukke og bekiendte Melodie: Kongen opnaae Sneehvid Alder etc. Morten Hallager 8°, 8 ? 1772 02.06.1772
2.4.29 Den lille C***s Glæde over at hun slap frie fra at blive forført fra *B*s Voldsomheder samt hendes Taksigelse til Forsynet, som ved en ny Tildragelse den 17 Januarii hialp hende til at bevare sin Kyskhed og Ære. L.N. Svare 8°, 8 ? 1772 13.03.1772
2.4.30 Hiertelig Taksigelse til det guddommelige Forsyn som især den 17. Januarii 1772. omvendte vores Sorg til Glæde. Den første synges, som: Du store mandhaftige Preussiske Helt. Den anden, som: O Jesu! Min Brudgom, livsaligste Ven. Velmeent forfattet af Kirstine Marie Møller paa Kronborg Amt. Paul Hermann Høecke 8°, 8 Kirstine Marie Møller 1772
2.4.31 Vartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af den 17 Januarii 1772, J.R. Thiele 8°, 8 ? 1772 10.03.1772
2.4.32 Nye- og Siælebodernes samt Wartovs Matroners retmæssige og ivrige Harme over Greverne Struensee og Brandt og deres Complot, samt alle deres Vota samlede til at fælde Dom over dem. P.H. Høecke 8°, 8 ? 1772

Række 2 bind 5 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.5.1 Nordens Fryde- og Seyers-Sang paa vor allernaadigste Konges Christian den Syvendes Fødsels-Dag, den 29. Januarii 1772, som en Frugt af Guds Frelse den 17de Januarii i Aar. […] Under Melodie: Enhver som bærer Navn af Dansk og Norsk. Morten Hallager 8°, 8 ? 28.01.1772
2.5.2 Glade Tanker paa Kong Christian den Syvendes glædelige Geburts-Dag 1772. Under den Melodie: For Kongen af Preussen vi etc. L.N. Svare 8°, 8 [Martin Brun] 1772 29.01.1772
2.5.3 Tanker til at synge til Kongens høye Fødselsdag den 29 Januarii 1772. af troe Undersaatter. Melodien kan være: Min Philander Tiden minder. Godiche 8°, 16 ? 04.02.1772
2.5.4 Følelser paa Kong Christian den Syvendes Fødselsfest den 29de Januarii 1772. J.R. Thiele 8°, 16 Josias Bynch 11.02.1772
2.5.5 Den Kongelige Liv-Vagts Lykønskning til Kongen paa hans Fødsels-Dag den 29. Jan. 1772. Paa samtliges Vegne allerunderdanigst indsendt fra HASLAKER, Nordmand. L.N. Svare 8°, 8 Haslaker, Nordmand 1772 28.01.1772
2.5.6 Armods Frydesang i Anledning af 17de Januarii 1772, indleveret paa KONG Christian den VIIdes Fødsels Fest den 29 ibidem allerunderdanigst af Poetinden Chirstine Marie Møller paa Cronborg Amt i Bilstrup. P.H. Høecke 8°, 16 Chirstine Marie Møller 1772 10.03.1771
2.5.7 Amagernes Fryde-Sang, paa Fastelavns Mandag den 2den Martii 1772. Afsiungen i den Musique efter hvilken, de havde den Naade at danse i Kongens Forgemak. J.R. Thiele 8°, 8 ? 1772
2.5.8 Bønder-Pigernes og Karlenes Fryde-Sang, over Deres Haab i en Frydefuld Sommer, under den oplivede, haabefulde og naadige Kong Christian den Syvende. Under den bekiendte Bonde-Melodie: Hop! hop! hey! Min søde Siel! Jeg her leve skal din Træl etc. Opsat paa alle Deres Vegne af Skoleholderen i Brøndbye. A.F. Stein 8°, 8 ? 1772
2.5.9 Christelige Følelser udi hellige Sange paa disse alvorlige Tider; i sær paa begge Grævernes Siele-Forfatning. Samt nogle oversatte Psalmer af Klopstock og Gellert og Dronning Caroline Mathildes Psalme; ved Morten Hammer Pastor Helsinge & Valbye. F.C. Godiche 8°, 50 Morten Hammer 1772 19.05.1772
2.5.10 En Samling af Sange over adskillige Materier som glemte Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber. Samlede ved Autor selv. P.H. Høecke 8°, 16 Martini Brun étud. en ph. 1772 02.09.1772
2.5.11 Tanker fra Kiøbenhavn til Cronborg. A.F. Stein 8°, 8 ? 1772 24.02.1772
2.5.12 Tanker ved Dronning Caroline Mathildes Bortreyse fra Dannemark til Zelle i det Hannoverske. P.H. Høecke 8°, 8 ? 1772 01.06.1772
2.5.13 Afskeeds-Tale til Dronningen. ifra det Danske Publico. J.R. Thiele 8°, 16 ? 1772 05.06.1772
2.5.14 Dronningens Eftermæle for den 17de Januarii 1772. A.F. Stein 8°, 8 ? 27.01.1772
2.5.15 Afskeeds-Sang, forfattet i Anledning af dronning Carolina Mathildes Bortreyse til Zelle i Juni Maaned 1772. Sangvis forfattet efter den Melodi: Ach Sylvia min Skiønne. J.R. Thiele 8°, 8 ?
2.5.16 Adspredte Tanker samlede ved Søe-Kanten af Cronborg Fæstning og opskrevne ved Dronning Caroline Mathildes Bortreyse. P.H. Høecke 8°, 8 ? 05.06.1772
2.5.17 Dronning Caroline Mathildes Afskeeds-Tale til det Danske Publicum med Publici Giensvar. P.H. Høecke 8°, 8 ? 1772 05.06.1772
2.5.18 Kongens-Dronning Juliane Maries-Kronprindsens og Prindsessens ømme Fornemmelser ved Dronning Caroline Mathildes Bortreise. Og Dronning Caroline Mathildes Svar til Høistsamme. J.R. Thiele 8°, 8 ? 1772
2.5.19 Tvillingrigets Glæde-Sang, paa den af Norden Høystelskede ægte Landes Moder Dronning Juliane Marie høistglædelige Fødsels-Fest den 4 September 1772. J.R. Thiele 8°, 8 ?
2.5.20 Den oplivede Thaliæ Glæde paa den Fierde September 1772. tilegnet Enke-Dronning Juliane Marie allerunderdanigst af Bernhard Henric Beck Acteur i de Kongelige Danske Skuespil. P.H. Høecke 8°, 8 B.H. Beck 1772 04.09.1772
2.5.21 Brave Danskes Sang og Ønsker paa Arve-Prints Friderichs Geburtsdag den 11 October Anno 1772. P.H. Høecke 8°, 8 ? 1772
2.5.22 Eremitens Tanker ved Hoffets Ankomst til Hoved-Staden. P.H. Høecke 8°, 8 ? 1772 23.10.1772
2.5.23 Tale, holdet i Anledning af Hans Kongelige Höjheds, Arve-Prins Friderichs Höje Födsels-Fest, den 12 October, 1772 i Det Kongelige Norske Videnskabernes Selskabs sedvanlige Forsamlings-Sahl J.C. Winding, Tronhiem 8°, 32 Johan Ernst Gunnerus 1772
2.5.24 Normændenes Glæde-Sang forfattet i en smuk Viise. I Anledning af Hans Fyrstelige Høihed Prints Carl af Hessens Forventning til Norge. Efterat Høistsamme den 7 November 1772 […] fra Kiøbenhavn var afreist, for i mueligste Hast at glæde det betrængte Norge med sin høie Nærværelse. J.R. Thiele 8°, 12 ?
2.5.25 Afskeds-Compliment da Hans Høy-Fyrstelige Durchleutighed Prints Carl S.T. tiltraadde sin Reyse fra Kiøbenhavn til Norge. P.H. Høecke 8°, 8 ? 1772
2.5.26 Tanker forfattet af en Solicitant paa den 17 Januarii 1773. P.H. Høecke 8°, 8 ? 1773
2.5.27 Hvad Nordmanden føler ved sin Monarches Kierligheds Forsikringer. Paa Hans Majestæt Kongens høie Fødsels Dag den 29de Januarii 1773. Allerunderdanigst udført af det Harmoniske Selskab i Bergen. H. Dedechen, Bergen 8°, 16 ? 1773

Række 2 bind 6 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.6.1 Johan Friderich Struensee i Cabinettet, i Arresten, og paa Skafottet. Morten Hallager 8°, 8 ? 1772 27.04.1772
2.6.2 Citadellets Hilsen til deres nye Giester, samt Forsikring om dets Troskab og Redelighed imod dem. I Anledning af 17. Januarii 1772. L.N. Svare 8°, 8 [Martin Brun] 1772 05.02.1772
2.6.3 Poetisk sandfærdig Efterretning om de Fire Statsfangers Gebærder, Ord og Levemaade i Arresten. A.F. Stein 8°, 8 ? 1772 17.02.1772
2.6.4 Junior Philopatreiases lærde Anmærkninger over Fangernes Sange i Castellet. A.F. Stein 8°, 10 [Søren Rosenlund] 1772 19.02.1772
2.6.5 Tanker over forrige Cabinets-Minister Struenses Fald den 17. Januarii 1772. Synges under den Melodie: Skal Venus med sin Søn etc. P.H. Høecke 8°, 8 ? 1772 07.02.1772
2.6.6 Poetische Gedanken über der Höllen-Macht, in welcher Graf Struensee Geherrscht, und ferner herrschen wollte wie auch Ueber den Nichtigen Lügen-Grund der Tohren Die da Spechen, est ist kein Gott A.F. Stein 8°, 14 ? 1772
2.6.7 Fandens Fortvivlelse over sit Riges Forstyrrelse den 17. Januarii. L.N. Svare 8°, 8 [Martin Brun] 1772 28.01.1772
2.6.8 Poetiske Tanker om Forræderne. Af Philopatreias Junior. A.F. Stein 8°, 16 ? 04.02.1772
2.6.9 Den i kort Tid ophøyede men ligesaa hastig nedstødte store Nordiske Tyv eller Struensees rette og sande Caracteer. Forfattet af en Jammerlig Skribent. J.R. Thiele 8°, 8 ? 1772 03.02.1772
2.6.10 Udfald af Maanen ved Grev de Rævs Indfald udi Muusehullet. Med Devise: Den drukner ikke, som hænges skal. A.F. Stein 8°, 12 ? 1772 06.03.1772
2.6.11 Forræderes rette Carachteer og værdige Straf, Riimviis forestillet i Grev Struensees Eexempel. Af Jacobo Jacobi D.S.C.St.M.' J.R. Thiele 8°, 11 Jacob Jacobsen 1772 13.02.1772
2.6.12 Fastelavnsløberne, eller de gale Mennesker, som et Portrait af de den 17.de Januarii 1772 i Citadellet arresterede Personer. J . R Thiele 8°, 8 ? 1772 04.03.1772
2.6.13 En Nye Viise, om den Nye Haman. Synges som: Hvo veed hvo nær mig er min Ende. L.N. Svare 8°, 8 [Martin Brun] 10.02.1772
2.6.14 De troe Israeliters Glæde over deres Befrielse fra Hamans Kløer. Tilkiendegivet i Anledning af Dagen den 29. Januarij 1772. L.N. Svare 8°, 8 ?
2.6.15 En Nye Patrol-Sang om Struensee og hans Anhang, trykt i Dag og siunges med den bekiendte Melodie: Jeg hører Tappenstreg at slaae etc. Morten Hallager 8°, 8 ? 1772 21.02.1772
2.6.16 Struensee hos Manden, som i Navnet, er baade én Struens og Ruens her at see. Struens: den, som bygger. L.N. Svare 8°, 8 ? 1772 27.03.1772
2.6.17 Nogle Rim over den for høie tænkende Greve Johan Friderich Struensee, hans høie Opspring og hans nedrige Fald, den 17 Januarii 1772. Tilligemed hans Grav-Skrift. L.N. Svare 8°, 8 ? 1772
2.6.18 Grev Struenses Første Bekiendelse. A.F. Stein 8°, 8 ? 1772 21.02.1772
2.6.19 Struensernes, Falkenschiolds, Brandts, Gählers og Fleeres fortrolige Samtale og indbyrdes Opmuntring til at udføre sin anlagte Plan. Synges under den Melodie: Nu have vi sviret saa længe. A.F. Stein 8°, 8 ? 1772 07.02.1772
2.6.20 Samtale imellem Greverne Brandt og Struense. P.H. Høecke 8°, 16 [Martin Brun] 1772 14.02.1772
2.6.21 En sandfærdig, og virkelig Samtale imellem den afdøde Greve af Griffenfelt, og den nu levende Greve af Struense, som Begge tilforn fra ordinaire Personer havde opsvungen sig til den største Værdighed hos Danske Konger, holden Natten den 18 Januari 1772. i Citadellet for Kiøbenhavn. J.R. Thiele 8°, 14 ? 05.02.1772
2.6.22 Grev Struensees Sang, af Ham selv forfattet udi hans Fængsel i Castellet, hvori han bekiender alle ting. Melod. Saa skal da Glasset løbe etc. ? 8°, 8 ? 1772
2.6.23 Gienlyd af den forrige Greve Johan Friderich Struensees Klage, over sit formastelige og høyt ugudelige Forsæt, hvorhos han spaaer sig selv sin forventede Død og retfærdige Straf hørt fra hans Fængsel d. 29. Januar 1772 og indrettet at synges som: Jeg er saa gammel og jeg har Saa længe tient i Amors Krige Morten Hallager 8°, 8 ? 17.02.1772
2.6.24 Nogle smukke Arier til Tidsfordriv digtede af den forrige Grev Struensee, i hans Fængsel hvor han taler, om hans Opkomst, Velmagt og Fald, hvortil Musiquen er sat af Enev. Brandt, paa Flaute Traversiers, Men nu oversat og til Trykken befordret af Musiquens og Poesiens Elskere. A.F. Stein 8°, 8 ? 1772 02.03.1772
2.6.25 Grev Brantes Tanker. Udført i en Aria, til Tidsfordriv for ham i sit Fængsel. Unde Melodie: Kom Celinde etc. J.R. Thiele 8°, 8 ? 1772
2.6.26 Den med Struensee i Complot værende Greve Enevold Brandts Klagemaal over det at ingen vil tale om ham, opsat af ham selv i sit Fængsel og nu af Stads-Musikanten i Gladsaxe bragt under den Melodie som Nu hører vi Piber og Trommer etc. Morten Hallager 8°, 8 ? 17.02.1772
2.6.27 Grev Brandts Vise, indeholdende en Klage over at være berøvet sin gode Ven og Broder Struensee. Samt Hans Trøst til ham. L.N. Svare 8°, 8 ? 1772 24.02.1772
2.6.28 Kane-Farten, eller Grev Brandts Betragtninger, over derres forrige behagelige Lyst-Tourer i Kane. opsadt i Anledning af det gode Kane-Veyr. Synges som Dragonens Aria, Le Desserteur etc. J.R. Thiele 8°, 8 ? 1772 10.03.1772
2.6.28b Grev Struensees opvaagnede Samvittighed med Devise: Sic fuit in Fatis. P.H. Høecke 8°, 8 ? 1772 10.03.1772
2.6.29 Struensees Bod- og Poenitentses-Vise til sit forestaaende Endeligt og Afskeed fra denne Verden. Af ham selv forfattet i hans Fængsel. L.N. Svare 8°, 8 ? 1772 18.02.1772
2.6.30 Den henrettede Johan Friderik Struensees allersidste Sørge-Suk til et fortørnet Rige. Skreven af ham selv Dagen førend hans Henrettelse den 27 April Aar 1772. og efter nogle Venners Begiering med Tilladelse overleveret til Trykken. J.R. Thiele 8°, 8 [Bynch ?] HLS 05.05.1772
2.6.31 Den fordum Kongelige Kabinets-Minister Grev Struensees Afskeds-Sang. Componeret af ham selv, efter hans bekientgiorte Dom at miste Haand og Hoved, samt parteres i fire Deele og legges paa fem Steiler, tilligemed hans Vaabens Sønderbrydelse. Hvilket blev exeqveret den 28 April 1772. J.R. Thiele 8°, 8 ? 1772
2.6.32 Grev Enewold Brandts sidste Afsked eller Svanesang. Opsadt til en Erindring for de Efterlende, da han den 28 April 1772 som en Forræder udstod sin velfortiente Straf uden for Stadens Nørre-Port, med at miste Haand og Hoved, dernæst blev parteret i fire Dele, og endelig lagt paa 5 Steiler, hans Vaaben blev ligeledes sønderbrudt. Mel. Saa skal dog Glasset løbe. J.R. Thiele 8°, 8 ? 1772
2.6.33 En sandfærdig Poenitentse-Sang componeret af den fangne Grev Brandt i Citadellet Friderichshavn, til hans medfangne Ven Grev Struensee. I Anledning af deres bekientgiorte Dom at miste Hand og Hovet, samt parteres i fire Deele og lægges paa fem Steiler, tillige deres Vaabens Sønderbrydelse, den 28de April 1772. J.R. Thiele 8°, 8 ? 1772
2.6.34 Den retfærdigste Hævn over de to grove Stats-Misdædere Græverne Johan Friderich Struensee, og Envold Brandt, som paa et paa Øster-Fælled uden for Kiøbenhavn opreist Skafot bliver henrettede Tirsdagen den 28de April 1772, ved deres høyre Hænders og Hoveders Afhuggelse med Øxe og deres Legemers Partering i fire Parter; [...] Sangviis forfattet under den Melodie: Med Sørgen og Klagen holdt Maade. Morten Hallager 8°, 8 ? 1772 27.04.1772
2.6.35 Døds-Sang i Anledning af de to Danske Grevers Johan Friderich Struensees og Envold Brandts Henrettelse som skeede, efter Forhør, Overbeviisning, Bekiendelse og Dom, Tirsdagen den 28 April 1772., da denne allerretfædigste Execution gik for sig. Gud bevare ethvert Menneske fra saadan Død! Under Melodie: Naar min Tid og Stund er for Haand. P.H. Høecke 8°, 8 ? 1772 27.04.1772
2.6.36 De Forrige Grevers Johan Frid. Struensees og Enevold Brandts Svane-Sang eller Afskeed, som For deres Misgierninger mistede Haand og Hoved og derefter parterede og lagde paa 4 Hiul, men Hoveder og Hænder paa Stager ved Kiøbenhavn den 28 Apr. 1772. Melod. Saa skal da Glasset løbe. ? 8°, 8 ? 1772 1772
2.6.37 Grev Struensees Svane-Sang og Betragtning over sit Liv og Levnets Forhold, til Advarsel for dem, som endnu har den Lykke at skiule sine begangne onde Gierninger under en hykelsk Masqve ledsaget med en Fortale af en her i Staden veltænkende Borger. L.N. Svare 8°, 16 ? 21.04.1772
2.6.38 De forrige Grever Johan Friderich Struensees og Envold Brandts alvorlige Betragtning over Deres velfortiente Straf, og Livets ynkelige Endeligt, da De Tirsdagen den 28 April bleve Haand og Hoved frahugne, og siden parterede i fire Dele. Veemodigt opsat under den Melodie Saa skal da Glasset løbe etc. Morten Hallager 8°, 8 ? 1772
2.6.39 Grevernes Struensees og Brandts Tanker ved at see sit Rætterstæd Schafottet, og Deres Advarsel til de omkring staaende Store og Smaae. L.N. Svare 8°, 16 ? 1772 29.04.1772
2.6.40 Døden i Gryden. Eller Grev Struensees sidste Tale fra Skafottet til den Danske Nation. Tillige med hans Afskeeds-Vise fra Verden, under Melodie: Hiertelig mig nu længes etc. L.N. Svare 8°, 16 ? 29.04.1772
2.6.41 Grev Struensees Gravskrift forfattet ved een af hans nidkiere Venner. P.H. Høecke 8°, 8 ? 1772 19.02.1772
2.6.42 Skam-Minde af den forhen værende Kongel. Danske Geheime-Cabinets-Minister Greve Johann Friderich Struensee, som for sine begangne Misgierninger blev arresteret i Kastellet den 17de Januarii i Aar, og ved de holdte Inqvisitions-Forhører blev overbeviist om, at have begaaet Crimen læsæ Majestatis i høyeste Grad, [...] Sangviis forfattet under den Melodie: Jeg beder dig, min Herre og Gud. A.F. Stein 8°, 8 ?
2.6.43 Skam-Minde af den forhen værende Kongel. Danske Kammerherre, Greve Envold Brandt, som blev arresteret i Kastellet den 17de Januarii i Aar, […] samt hvorledes han, som altid havde været en Frietænker, beredde sig til sin Død […] Sangviis forfattet under den Melodie: Jeg raaber fast o Herre. A.F. Stein 8°, 8 ?
2.6.44 Væisenbørnenes billige Klage over deres Huses ubillige Forliis, oplyst med den Kongelige Fundats, og funden imellem Frideriks Hospitals- og Væisenhuus-Kirken. J.R. Thiele 8°, 14 ? 1772 24.02.1772

Række 2 bind 7 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.7.1 Grev Struenses mærkværdige Testamente, opsat af ham selv og confirmeeret af Lucifer. P. H. Höecke 8°, 16 ? 1772 05.02.1772
2.7.2 Frøken-Contorernes udødelige Navnes ynkelige Ruin, Forfatted i Riim under den Melodie: De Røvere skulle at stiele gaae, saa langt i fremmed Lande. See Peer 7. Kiempe Vise. ? [A.F. Stein] 8°, 8 [Immanuel Chr. Grave] 1772
2.7.3 No. 2. Fortsættelse af Frøken-Contorernes Ruin. Under samme Melodie som Det forrige. ? [A.F. Stein] 8°, 8 [Immanuel Chr. Grave]
2.7.4 Nyeste Beskrivelse over Hun-Cantorernes Udfeyelses-Fest paa den Extraordinaire Flyttetid i deres Gader som skede ved Creti og Pleti, om Natten til den 18de Jan. 1772. […] Kan af Liebhavere synges som Jephtas Viise. Morten Hallager 8°, 8 ? 1772 17.02.1772
2.7.5 Nyeste Beskrivelse over Hun-Cantorernes Udfeyelses-Fest paa den Extraordinaire Flyttetid i deres Gader som skede ved Creti og Pleti, om Natten til den 18de Jan. 1772. […] Kan af Liebhavere synges som Jephtas Viise ? Tronhiem 8°, 8 ? 1772
2.7.6 Det ulykkelige Udlæg, som skeete uden Dom og Execution Natten imellem den 17 og 18 Januarii paa de 56 Ponse-Contoirer og Ølkippere, samt Betienternes Ubarmhiertighed imod det smukke Kiøn, som giorde Forretningen. J.R. Thiele 8°, 20 [? Bynch] HLS 1772 07.02.1772
2.7.7 En Satyrisk Fortegnelse paa En Deel Pretiosa, Guld, Sølv, Tin, Kobber, Messing og Jernfang, Trævahre, Linnet, […] som er funden paa Gaden Fredagen den 17 Jannuarii, og som ved offentlig Auction skal bortsælges den 32. Jannuarii, […] P.H. Höecke 8°, 8 ? 1772 24.01.1772
2.7.8 Poetisk Beskrivelse om smaae Gadernes Ødelæggelse samt den store Skade som sammesteds skeede Natten til den 18de Januarii 1772. Sangviis forestillet under sin velindrettede Melodie. Morten Hallager 8°, 8 ? 04.02.1772
2.7.9 En saare mærkværdig Spaadom om Grev Struensees formastelige Forbrydelse, og den derpaa fulgte almindelige Forstyrrelse, som skede Natten imellem d. 17de og 18de Januarii 1772. nu funden i en af Sparbondes Dragkisteskuffer og siden til Trykken befordret af en Nat-Pikkeneer. Morten Hallager 8°, 8 ? 27.01.1772
2.7.10 Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse paa den merkværdige St. Antonii Dag 1772. L.N. Svare 8°, 16 ? 24.10.1772
2.7.11 En Engelsk Supken til Struensee I Anledning af den, der har i Avisen komplimenteret Faderen til det uskyldige Foster, kaldet Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse etc. L.N. Svare 8°, 16 [Martin Brun] 1772 10.02.1772
2.7.12 Den paa sin egen Regning flyttende Trops bedrøvelige Udtog af de smukke Huse Natten imellem den 17 og 18 Januarii. L.N. Svare 8°, 8 ? 1772 13.03.1772
2.7.13 En kort, men oprigtig Beretning om den saa kaldede smukke Cecilies hastige Fløttetid, merkværdige Efterladenskab, forskrækkelige Qvalmer, og betydelige Tab. samt Nymphens meget rørende Svane-Sang og Afskeds-Aria […]. J.R. Thiele 8°, 16 [Martin Brun] 1772 28.01.1772
2.7.14 Den Forlorne Gabels Forgyldte Svane-Sang, Den 17 Januarii 1772. P.H. Höecke 8°, 8 [Martin Brun] 1772 14.02.1772
2.7.15 Biirfidlerens Svane-Sang siunges som Det hendte sig Jephta Gileads Mand. Morten Hallager 8°, 8 ? 1772 13.03.1772
2.7.16 Den Danske Frue Veneris Klage-Sang. I Anledning af den Forstyrrelse, som skeede Natten imellem den 17de og 18de Jan. 1772. paa Hendes Tempel paa Østergade, samt og de andre Smaae-Capeller. A.F. Stein 8°, 8 ? 07.02.1772
2.7.17 De nu forladte og forhadte Nat-Nymphers Svane-Sang, og sidste Afskeds-Tale til deres Liebhavere. Under den Melodie: Sørge Takter, sorte Noder etc. Morten Hallager 8°, 8 ? 04.02.1772
2.7.18 Liebhabernes Giensvar paa Nat-Nymphernes Svanesang og sidste Afskeds-Tale. I samme Vers og samme Echo P.H. Höecke 8°, 8 ? 1772 04.02.1772
2.7.19 Et Par Ord fra de endnu huusvilde Nat-Nympher til Grev Struense, forfattet i deres sidst holdte Conseil i Dukke-Skabet, og til trykken befordret af En drukken Engelskmand. J.R. Thiele 8°, 6 [J.L. Bynch] 1772 10.02.1772
2.7.20 Hiertestyrkende Draaber imod Qvalm og Sorg for de skadelidende Brødre og Søstre, som den 17 og 18 Januarii bleve ruinerede. Distilleret af en gammel Søster, som med et oprigtig Hierte tager Deel i deres tilføiede Skade. H….K…. L.N. Svare 8°, 16 ? 1772 15.07.1772
2.7.21 En Supplique fra de Kiøbenhavnske Jomfrue-Huuse, som skulde have været overleveret til Greve J.F.Struensee, dersom ikke […]. A.F. Stein 8°, 8 ? 24.02.1772
2.7.22 En Vise af en af Stadens Nymfer, som beklager sin og hendes Søstres Nød over Greve Johan Friderich Struenses hastige og nedrige Fald […] Tilligemed hendes Levnets-Beskrivelse til Dato. L. N. Svare 8°, 16 ? 1772
2.7.23 En tilforladelig Efterretning over de største og fornemste Ponche-Mænds Eftermæle, samt deres Fortrydelse over det Antal af de endnu tilbageblevne og paa Sahlene siddende Nympher. L. N. Svare 8°, 16 ? 1772 14.02.1772
2.7.24 De Kiøbenhavnske Rufferskers og Pioskernes Tab og velfortiente Skiebne formedelst uforsagte og nidkiere Undersaatter Forlystelser til Glædes-Tegn den 17. Januarii 1772. P. H. Höecke 8°, 8 [Martin Brun] 1772 10.03.1772
2.7.25 En artig Samtale imellem en gammel Jydsk Rofferske og en gammel Siællandsk Bondemand, som havde en Kurv paa Nakken og raabte med Æg. L. N. Svare 8°, 16 [Martin Brun]
2.7.26 Brev fra den Londonske Pøbel til Pøbelen i Kiøbenhavn oversadt af det Engelske ved en dansk Coffardie MaTroS. J.R. Thiele 8°, 16 ?
2.7.27 Brev til disse Tiders Skribentere og Forsvars Skrift for Contoirerne, med hosføyede Erindringer til alle unge og bemidlede Mennesker. Skrevet af Cloris, Phyllis og Doris. tilligemed et poetisk Tillæg af Coridon, J.R. Thiele 8°, 16 ? 1772 01.04.1772
2.7.28 Upartiske Tanker over den voldsomme Medfart, som Natten imellem den 17 og 18 Januarii indeværende Aar 1772, vederfores de mange saa kaldte Jomfru-Huse i Kiøbenhavn; i Pennen forfattet af en gammel Magister Philos. J.R. Thiele 8°, 40 ? 1772 03.03.1772

Række 2 bind 8 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.8.1 Et Skrift, somskal være skreven fra den Indsluttede til den Fængslede. L.N. Svare 8°, 8 [Martin Brun] 1772 07.02.1772
2.8.2 Justice-Raad Struenses bevægelige Bebreidelses-Brev til sin Broder Greven. [vise] A.F. Stein 8°, 8 [Martin Brun] 1772 11.02.1772
2.8.3 En fornemme dames Bebreidelsesbrev og Torden-Vers til Grev Struensee i sit Fængsel. P.H. Höecke 8°, 16 ? Forord undeskrev F 1772 20.03.1772
2.8.4 Det merkværdige Brev, som er funden paa Veyen imellem Kronborg og Helsingøer til Trøst for sin bedrøvede og forladte Ven af Karen Maria Dveter, L.N. Svare 8°, 16 [Martin Brun] 1772 12.02.1772
2.8.5 Svar paa Karen Maria Dveters merkværdige Brev, […] L.N. Svare 8°, 16 [Martin Brun] 1772 06.03.1772
2.8.6 Grev Struenses Faders Spaadomme om sin Søn udgivet ved Trykken af Niels Klim P.H. Höecke 8°, 8 ? 1772 10.03.1772
2.8.7 Beskrivelse over den mærkværdige Drøm, som den berygtede Johan Friderich Struense havde, da han var Stads-Physicus i Altona, hvoraf han ikke vaagnede førend den 17de Januarii 1772, […] J. R Thiele 8°, 14 [J.L. Bynch?] 1772 14.02.1772
2.8.8 Den fængslede Struenses Tanker og Betænkninger paa den for os glædelige men for ham bedrøvelige Kong Christian den VII vigtigste Geburts-Dag. L.N. Svare 8°, 8 [Martin Brun] 1772
2.8.9 Struensees Skrivelse til Kongen paa sine og Medfangnes Vegne […] Allerunderdanigst indleveret i Anledning af Geburts-Dagen den 29. Jan. 1772 L.N. Svare 8°, 16 [Martin Brun] 1772 05.02.1772
2.8.10 Ein original Brief an den Grafen J.F. Struensee von seinem Vater. A.F. Stein 8°, 8 Adam Struensee [iflg. 5.6.10] 1772 27.05.1772
2.8.11 Et originalt Brev til Grev J.F. Struensee fra hans Fader. Af det tydske Sprog oversat. A.F. Stein 8°, 8 Adam Struensee [iflg. 5.6.10] 1772 27.05.1772
2.8.12 Et mærkværdigt Brev til Grev J.F. Struensee fra hans fader. En Oversættelse. J R. Thiele 8°, 24 [Bynch?] HLS 1772 03.02.1772
2.8.13 Et mærkværdigt Brev til Græv J.F. Struensee fra hans Moder. Fordansket ved Oversætteren af hans Faders Brev. J.R. Thiele 8°, 16 [Bynch?] HLS - er forsk. fra brevet fra moderen i 5.6.10 1772 14.02.1772
2.8.14 Grev Struenses mærkværdig Svar paa hans Faders Brev. Efter hans Begiering besvaret. J.R. Thiele 8°, 14 ? 1772 11.02.1772
2.8.15 Svar fra Struense i Fængselet paa sin Faders brev. oversat. A.F. Stein 8°, 8 ? 1772 07.02.1772
2.8.16 Struensees begyndte Taarer og frembragte Bøn til sin Fader. L.N. Svare 8°, 8 ? 1772
2.8.17 Falkenskiolds Klage over sin Forliis ved Struensees Fald. Under Melodie· Saa skal dog Glasset løbe etc. [indbundet sm.m. 2.8.16]] ? 8°, 8 ?
2.8.18 Tydsk Original og Dansk Oversættelse af et Brev fra J.F. Struensee til Græv Rantzau Ascheberg. P.H. Höecke 8°, 8 ? 1772
2.8.19 Offentlig Forsonings-Brev til det i høieste Maade forurettede danske og norske Folk; skrevet af den forrige Kabinetsminister Græv Johan Friderik Struense i hans Fængsel. [pagineret 17-32] ? 8°, 16 ? 1772 10.03.1772
2.8.20 Struensees Afbigt til Kiøbenhavns Borgere, for hans begangne Forseelser imod dem, samt Begiering til dem om at bede for ham til Kongen om en naadig Straf. L.N. Svare 8°, 16 [Martin Brun] 1772
2.8.21 Greverne Struensees og Brandtes bevægelige Afskeeds-Tale. Tilstaaelse om deres Ugudelighed og Misgierning med alvorlig Advarsel til de Gienlevende. Skrevet i Citadellet ved Kiøbenhavn 1772. J. R Thiele 8°, 24 ? 1772 05.05.1772
2.8.22 Struensees Skrivelse til en Deel Skribentere og Bogtrykkere, som har skrevet og trykt om ham i disse Hans critiske Tider. L.N. Svare 8°, 16 [Martin Brun] 1772 12.02.1772
2.8.23 Et Par Ord fra en Bogtrykker, i Anledning af Struensees 3de Domme. L.N. Svare 8°, 8 [Martin Brun} 1772
2.8.24 En betydelig Samtale imellem en Pige og en gammel Kiærling, virkelig holdet paa Amager-Torv, om disse senere Tider og Skrifter og sandfærdig berettet af en Tilhørende. L.N. Svare 8°, 8 ? 1772 24.02.1772
2.8.25 En Snuppert til visse Skribentere. L.N. Svare 8°, 8 ? 1772 18.02.1772

Række 2 bind 9 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.9.1 Von Copenhagen den 17ten Januar 1772. Nach dem Dänischen Original. ? 8°, 24 ?
2.9.2 Von Copenhagen den 17ten Januar 1772. Nach dem Dänischen Original. Zwote, vermehrte und verbesserte Auflage. ? 8°, 24 ?
2.9.2a 2tes Schrieben von Copenhagen, wegen der am 17ten Januar 1772. arretirten Staatsgefangenen. [træsnit af Struensee på titelbladet, af Brandt på dettes verso.] 3tes Schreiben. Von Copenhagen, den 24. März wegen der Staatsgefangenen. 4tes Schreiben. Von Copenhagen, nebst der Rede welche der Gerichtsprocurator Uldahl in dem hohen Königlichen Gerichte am 16 März gehalten hat. 5tes Schreiben. Von Copenhagen, vom 25 April, worin von dem Verhör und Urtheil der Grafen Struensee und Brand ertheilet wird. ? 8°, 25-64 (40s) ? 1772
2.9.3 Die Bücher der Chronica des Grafen Struensee, […] aufgezeichnet von Ismael Nerias. Vorsänger in der Synagoge. ? 8°, 48 Ismael Nerias ? 1772
2.9.4 Ausführliche Nachricht von der geheimen Verschwörung, welche in Koppenhagen, in der Nacht vom 16ten auf den 17ten Januar dieses 1772sten Jahres, glücklich entdeckt, und vermittelst göttliche Beystandes, durch Gefangennehmung der Verschwornen [...] ein grosses Unglück abgewandt worden. Nach dem Dänische Originale. ? 8°, 16 ?
2.9.5 Merkwürdigkeiten von der den 17ten Januar 1772 in Copenhagen vorgefallenen Staatsveränderung. I. A. C. Ode über Dännemarks Errettung. Herrn Dr. Münters erste geistliche Unterredung mit dem inhaftirten Staatsverbrecher, dem unglücklichen Grafen Struensee. Verschiedene Briefe und Ermahnungen von Dr. Adam Struensee an seinen Sohn, nebst Dessen Antwort darauf. Thränen der Wehmuth der bekümmerten Mutter [...] J. C. Brüning, Itzehoe 8°, 56 ? 1772
2.9.6 Graf Struensees, Brands, Falkenschiolds, Gählers und Justitz-Rath Struensees wahre Unterredung zur Aufmunterung, ihren angelegten Plan auszuführen. Aus dem Dänischen des zu Copenhagen 1772 bey August Friederich Stein gedrucktes Exenplar übersetzt. Wie auch den Bericht von Beelzebubs Anrede an seiner höllischen Rathsversammlung, und das darauf ausgefertigte Sendschreiben des Teufels an den Grafen Struensee. ? 8°, 16 ?
2.9.7 Graf Struensees, Brands, Falkenschiolds, Gählers und Justitz-Rath Struensees wahre Unterredung zur Aufmunterung, ihren angelegten Plan auszuführen. […]. [Samme som 2.9.6, men anden udgave] ? 8°, 16 ?
2.9.8 Des unglüchlichen und gewesenen Grafen Struensee Erstes Verhör. Aus dem Dänischen des zu Copenhagen 1772 bey August Friderich Stein gedrucktes Exenplar übersetzt, und darauf erfolgte Gespräch mit sich selbst und den Kerkermeister, [...] Den 22sten Februar 1772. Kopenhagen ? 8°, 16 ? 1772
2.9.9 Gespräch zwischen Struensee, Brand, Philantrope und dem Schliesser. Aus dem Dänischen ins Hochdeutsche übersetzt. Humelhof ? 8°, 20 ? 1772
2.9.10 Gespräch im Gefängnis zwischen Brand und Struensee, worin letzterer einen merkwürdigen Traum erzählt. ? 8°, 8 ?
2.9.11 Gespräch im Gefängnis zwischen Brand und Struensee, worin letzterer einen merkwürdigen Traum erzählt. [Samme som 2.9.10, men anden udgave] 8°, 8
2.9.12 Des unglüchlichen Grafen Struensee Gespräch mit sich selbst und den Kerkermeister. Seiner Reue, Gewissens-Angst, Bekehrung und Testeament. 1772, den 28sten Februar. ? 8°, 16 ? 1772
2.9.13 Des grafen Sruensee merkwürdiges Testament, von ihm selbst abgefasset und von Lucifer confirmiret, P.H. Höck 8°, 16 ?
2.9.14 Das Testament des Grafen Struensee, von ihm selbst aufgesetzt, und von Lucifer confirmirt. [Samme som 2.9.13, men anden udgave med træsnit] ? 8°, 16 ?
2.9.15 Das Testament des Grafen Struensee, von ihm selbst aufgesetzt, und von Lucifer confirmiret. [Samme som 2.9.13-14, men anden udgave] ? 8°, 16 ?
2.9.16 Sendschreiben des Teufels an den Grafen von Struensee. ? 8°, 8 ?
2.9.17 Antwortschreiben des Grafen von Struensee an Beelzebub. 1772. Mit einem saubern Kupfer. [træsnit af Jesusfigur] ? 8°, 8 ?
2.9.18 Antwortschreiben des Grafen von Struensee an Beelzebub. 1772. Mit einem saubern Kupfer. [Samme som 2.9.17, men anden udgave og andet træsnit: Sct. Georg og Dragen] ? 8°, 8 ?
2.9.19 Ein Vermahnungs-Brief von dem Generalsuperintendenten Struensee, an seinen Sohn dem Grafen J.F. Struensee. ? 8°, 16 ? 1772
2.9.20 Antwort von Struensee in seiner Gefangenschaft auf seines Vaters Brief. Ins Deutsche übersetzt. Buchbinder Gutacker, Altona 8°, 8 ?
2.9.21 Antwort von Struensee in seiner Gefangenschaft auf seines Vaters Brief. Ins Deutsche übersetzt. [Samme som 2.9.20, men anden udgave] ? 8°, 8 ? 1772
2.9.22 Des Grafen Struensee Schreiben an seine Mutter. ? 8°, 8 ?
2.9.23 Des Grafen von Struensee Schreiben an seine Mutter (Samme som 2.9.22, men anden udgave) ? 8°, 8 ? 1772
2.9.24 An Ihro Königlichen Majestät […] Schreiben an den König von dem Grafen von Struensee, […] ? 8°, 8 [Martin Brun]
2.9.25 Zufällige Gedanken über den vor kurzer Zeit durch des Königs Gnade hocherhabenen aber bald darauf durch eigene Schuld sehr tief gestürtzten Grafen von Struensee. Entworfen von einem wahren Patrioten Dännemarks. ? 8°, 8 ? 1772
2.9.26 Innhalt der Rede, welche der Höchste Gerichts-Procurator Uldahl in dem hohen Königlichen Gerichte bey Vertheidigung einer hohen Person am 16. März 1772 zu Copenhagen gehalten hat. ? 8°, 16 ? 1772
2.9.27 Altonaischer Mercurius Freytag den 1. May (1772 nr. 70) 01.05.1772
2.9.28 Vollständige Nachricht von der am 28 April vollzogenen Hinrichtung des Grafen Struensee und Grafen Brandt. ? 8°, 8 ? 1772
2.9.29 Gespräch in dem Reiche der Todten, zwischen den beyden ehemaligen Grafen, Johann Friedr. Struensee, und Enewold Brand, und zwischen dem ehemaligen Dänischen Reischshofmeister Corfits Ulefeld, […] ? 8°, 86 ? 1772

Række 2 bind 10 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.10.1 Til Kongen.Af Peter Friderich Suhm. [udg. som pjece af BT 27.01.72 og genoptrykt sm.dag i BTs 2. opl.] J.R. Thiele 8°, 8 P.F. Suhm 1772 [27.01.1772]
2.10.2 Conferents-Raad Peter Friderich Suhms Brev til Kongen i Anledning af De mærkværdige Omstændigheder i Kiøbenhavn den 17 Jan. 1772. ? 8°, 4 P.F. Suhm
2.10.3 An den König von dem Herrn Conferentzrath Suhm. Flensburg, Serringhausen 8°, 16 P.F. Suhm 1772
2.10.4 An den König von Herrn Conferentzrath Peter Friedrich Suhm. ? 8°, 8 P.F. Suhm 1772
2.10.5 Seltenes Denkmahl patriotischer Freymüthigkeit, und grossmüthiger Königlicher Wahrheitsliebe; Aufgestellet vom Hernn Conferenzrath, Peter Friederich Suhm. Nebst der Ode an den Herrn Conferenzrath, Peter Friederich Suhm. Eine Gegenschrift. Beydes aus dem Dänischen übersetzt. Das beständige Wohl Dännmarks, auf Veranlassung des 17ten Januars 1772. ? 8°, 16 P.F. Suhm, ? 1772 12.02.1772
2.10.6 Oplag af vor priisværdige Skribent Hr. Conferentsraade SUHMS Kostbare Skrift til Kongen, med et kort ECHO fra de norske Fielde […] Til Trykken bekostet, og alle Exemplarer gratis til Publikum uddeelet Autor til velfortient Ære; af B.F. Dedechen, Bergen 8°, 8 P.F. Suhm 1772
2.10.7 COPIE af et retskaffen patriotisk Brev, indsendt til Kongen af Hr. Conferents-Raad SUHM, i Anledning af de overhængende Farer og Ulykker for Kongen, det kongelige Huus, samt disse Lande og Riger; saa og Norske Bierges ECHO tilligemed en SONNET eller Synge-Digt til Talsmandens Ære. [af M.] Dedechen, Bergen 8°, 8 P.F. Suhm & M. 1772
2.10.8 Lettre au Roi, par Pierre Frederic Suhm, Conseiller de Conférence: Traduite du Danois, & revue par l'Auteur. ? 8°, 6 P.F. Suhm
2.10.9 CRITIQUE DE LA LETTRE DE Mr. SUHM. ? 8°, 8 ? 1772
2.10.10 Vers au Roi sur la lettre de Mr. Suhm. manuskript to blade ?
2.10.11 De Retsindiges Kritik over Hr. Conferentsraad Peter Friderich Suhms Moraler til Kongen. Opsat, efter manges Begiering af en Veldømmende. [med Suhms brev genoptrykt som appendix] J.R. Thiele 8°, 64 [Josias Bynch] 1772 21.02.1772
2.10.12 Brev til Kongen paa alle Underdanernes vegne. Af B. J.R. Thiele 8°, 16 [Josias Bynch] 1772 01.04.1772
2.10.13 Brev fra En Ven i Norge. Morten Hallager 8°, 8 ? M*N* 1772 21.02.1772
2.10.14 Sorgens Skrift eller en oprigtig Undersaatters Følelser ved Erindringen af Kong Christian den Syvendes naadige Villie, Dronning Juliana Marias velsignede Arbeyde og Prints Frederichs foreenede Kræfter til at udføre den vigtige Plan, som Forsynet havde bestemt over det saa lykkelige Norden. Morten Hallager 8°, 16 ? 1772 10.03.1772
2.10.15 Daglig Bøn af Alle Danske og Norske for Kongen, Fædrenelandet og hver Mand. A. F. Stein 8°, 16 ? 1772 10.06.1772
2.10.16 Til mine Landsmænd og Medborgere De Danske, Norske og Holstenere. A. F. Stein 8°, 32 [P.F. Suhm] 1772 16.10.1772
2.10.17 Beelzebuls Breve til Nogle sine Venner i Kiøbenhavn. A. F. Stein 8°, 32 ? 1772 18.09.1772
2.10.18 Gabriels Giensvar, til Helvedes Fyrste, om hans Beskyldning imod Nordfolket. Et Manuskript af Sal. Geheimeraad ***. J. R. Thiele 8°, 48 [Bynch] HLS 1772 18.01.1773
2.10.19 Philomususes Lykønsknings Brev til sin Velynder og Ven Herr Mag. Nicolai Edinger Balle […] nu beskikket til ordentlig offentlig Lærer i Gudslæren ved Universitetet i Kiøbenhavn. Morten Hallager 8°, 16 [J.H. Tauber] 1772 07.04.1772
2.10.20 Maximes adressées a Mademoiselles de B*** par Une Demoiselle de 13 ans. ? Elseneur 8°, 16 ? 1772

Række 2 bind 11 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.11.1 Det beste Skilderie paa en ypperlig Monark, eller Velgiøreren og Philosophen. Med Anmærkninger over de fornemste Steder i Historien, oversadt af det Kinesiske. Tilligemed pro og contra over et vigtigt Spørsmaal. J.R. Thiele 8°, 40 ? 1772 14.07.1772
2.11.2 Konge-Tanker. Første Bog. Morten Hallager 8°, 32 [Chr. Findt Klarup] 1772 02.06.1772
2.11.3 Fridlev, eller den ædelmodige Prints. En Fortælning af Emanuel Balling. Morten Hallager 8°, 64 Emanuel Balling 1772 04.12.1772
2.11.4 Idyller og Samtaler. A.F. Stein 8°, 136 [P.F. Suhm] 1772 30.10.1772
2.11.5 Samtaler i de Dødes Rige. A.F. Stein 8°, 56 [P.F. Suhm] 1773 22.01.1773

Række 2 bind 12 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.12.1 Den gamle Børge Olsens Nye Syner som Han har havt for mange Aar siden opsat af Ham selv og for sin mærkværdige og vigtige Indhold nu til Trykken befordret af hans Broder-Søn Jeppe Børgesen. Morten Hallager 8°, 16 ? 1772 23.03.1772
2.12.2 Den 124 Aar gamle norske Bondes Børge Olsens Syner, som han har havt i Aaret 1672, 14 eller 15 Dage for Kyndelsmisse, om utroelige Ting, og Tanker om høie Hemmeligheder. Til Trykken befordret ved hans Sønne Søn Ole Børgesen. J.R. Thiele 8°, 32 ? 1772
2.12.3 Et underligt Syn, seet i Luften den 14. Januar 1772. Nordenfields i Norge, i Trundhiems Stift tæt ved Wardehuus, af en Norsk Bonde, navnlig Tolle Olsen, og af ham selv berettet. L.N. Svare 8°, 16 ? 1772
2.12.4 En fornemme Aftenbakkes forunderlige Syn og Drøm udi Skoven næstafvigte Jule-Nat 1771. P.H. Høecke 8°, 16 ? 1772 21.02.1772
2.12.5 Sandfærdig Underretning om en besynderlig Comete som er seet i Æbletoft sammenskrevet af Arve Andersen med hans hosføyede politiske Anmerkninger. P.H. Høecke 8°, 16 ? 1772 09.12.1772
2.12.6 Apollions eller den store Drages Fald, efter de guddommelige Loves uforanderlige Bestemmelse. J.R. Thiele 8°, 16 ? 1772 22.01.1772
2.12.7 En Sverm af udenlandske Siele, som har været tilstæde ved et høitidelig Møde paa Bloksbierget, hvor de har resoneret og disputeret om alle Mands Struense. […] Skreven af Abram Skardeski, en Jøde og god Bekiendt af Struense. L.N. Svare 8°, 16 [Martin Brun] 1772 24.02.1772
2.12.8 Nye danske Historier til Tidsfordriv for vore danske Fruentimmer, indeholdende en Samtale imellem Dyrene, angaaende Strutsens Forseelse imod Løven og hans Familie. J.R. Thiele 8°, 16 ? 1772
2.12.9 Den fordum bekiendte Holbergs muntre og Artige Skrivelse til en af sine Fynske Venner, angaaende den nærværende nye Tids-Punkt udi Dannemarkes Historie. Morten Hallager 8°, 16 [Martin Brun] 1772 26.02.1772
2.12.10 En Fastelavns-Bolle til de Nysgierige og en lille til vore Tiders uartige Børn. L.N. Svare 8°, 16 [Martin Brun] 1772 03.03.1772
2.12.11 Kilde-Reysen eller de Christnes aarlige Rase-Tid. P.H. Høecke 8°, 18 08.07.1772
2.12.12 Sandfærdig og troværdig Efterretning om Hexernes Reise, til det berømte Bloksbierg, St. Hans Nat; samt hvorledes man uden Fare selv kan faae det at se og erfare. Skrevet af Harald Diabolusky, […] Og nu oversat af den, som hader Overtroe. Morten Hallager 8°, 8 ? 1772 22.09.1772
2.12.13 Den nye og sandfærdige Drømme-Bog, som tilforladelig og paa det nøyagtigste forklarer alle Natte-Drømme. Skrevet af den vise Mand i Finmarken. Aar 1650. Nu af det finske Sprog oversat paa dansk. Morten Hallager 8°, 24 ? 1772
2.12.14 Adolphi Drøm. A.F. Stein 8°, 16 [P.F. Suhm] 1773 02.04.1773
2.12.15 Damint eller den uheldige Forfatter, forvandlet til Journalist A.F. Stein 8°, 14 ? 1771 13.05.1772
2.12.16 Ode til den fuldkomme Akteur, som et velfortient Æreminde over den nyelig afdøde Herr Geert Londemans udødelige Fortienester ved det Kongelige Danske Theater. J.R. Thiele 8°, 8 ? 10.03.1773
2.12.17 En nye Viise om De forundrings-værdige Himmel-Tegn, som har ladet sig see paa Himmelen i Tyrkiet i Sarda og er bleven anseet, som et Forvarsels-Tegn for den imellem Tyrken og Russen i Aaret 1768. udbrudte store Kriig […]. Tronhiem 1771 ? 8°, 8 ? 1771
2.12.18 En Nye Viise om en Mand som har sovet siden St. Hans-Dag 1771 og endnu sover, […] efter det i Christiania trykte Exemplar. ? 8°, 8 ? 1772

Række 2 bind 13 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.13.1 En upartisk Undersøgning om det almindeliges Tilstand, Mangel og Fattigdom i alle Stænder, fra Ministeren af indtil Straaehytten; med hosføyede oeconomiske Tanker. J.R. Thiele 8°, 64 B** ? 05.05.1772
2.13.2 Korte Tanker foranledigede af De Fattiges Tilstand i desse saa overhaandtagende dyre og trøkkende Tiider, og Hvorledes de mange Klagemaale over Betleres Mængde, best mueligt kunde være at afhjælpe. Jens Christ. Winding, Tronheim 8°, 32 C.B. Heide 1772
2.13.3 De Fattiges Raab til Kongen i deres sande Nødlidenhed, beviist af Extraskatten, Assistentshuset, med mere. J.R. Thiele 8°, 16 ? 1772 27.03.1772
2.13.4 Nøiagtig og paalidelig Efterretning om de fattige Syge eller Pleie-Patienter paa Christianshavn, i de første fire Maaneder efter Pleieanstalternes Begyndelse, […) ? 8°, 24 J.C. Tode 1772
2.13.5 Tanker om Norges Extra-Skats beqvemmere Repartition. Morten Hallager 8°, 8 ? 1772
2.13.6 Samtale mellem tvende Normænd paa Reisen fra Norge til Kiøbenhavn. Jonas Lindgrens Enke, Sorø 8°, 24 ? 1772 08.07.1772
2.13.7 Plan til en almindelig Pleie-Anstalt i Bergen udi Norge. H. Dedechen, Bergen 8°, 16 ? Philobergus 1772
2.13.7a No. 2. Den almindelige Pleie-Anstalt. Bergen den 2den April 1772. H. Dedechen, Bergen 8°, 16 ? Philobergus 1772
2.13.8 En kort Samtale, hvorudi viises at Overdaadighed fornemmelig er Aarsag til endeel Borgeres ubillige og alt for store Klagemaal over svære Skatter og Byrder. Samt bevises at de Geistlige bærer lige Byrder med deres Medborgere. Holden imellem Demas og Theophilus, begge Borgere i en liden Kiøbstæd i Norge. J.R. Thiele 8°, 32 ? 1772
2.13.9 Tanker om Overdaadighed og dens Virkninger. Jonas Lindgrens Enke, Sorø 8°, 28 Chr. Sommerfeldt 1772 05.08.1772
2.13.10 Om Overdaadighed, samt om Klædedragts Orden og Skikkelse, saa og om anden Eqvipage, Prydelser og Udstafferinger, som bruges til Overfloed, baade i og uden for Huusene, dog alene meent det, som tiener ikkun til ufornøden Pragt og Stads. A. F. Stein 8°, 48 [Olav Neve] 1773
2.13.11 Forsøg til en moralsk Afhandling om Tarveligheds Indflydelse i et Folks Tilstand, Virksomhed og Sæder. Forlægger Gyldendal 8°, 48 Jens Bech 1772 01.12.1772
2.13.12 Om Danmarks og Norges Tilstand i Henseende til Handelen. Jonas Lindgrens Enke, Sorø 8°, 48 [P.F. Suhm] 1772 04.05.1772
2.13.13 Anmærkninger over Compagniets Handel paa Island, skrevne af Islandophilus. Første Hæfte. Brødrene Berling 8°, 44 [Ari Gudmundsson] 1772 04.05.1772
2.13.14 Anmærkninger over Compagniets Handel paa Island, skrevne af Islandophilus. Andet Hæfte. Morten Hallager 8°, 109 [Ari Gudmundsson]
2.13.15 Breve om Agerdyrkningens Muelighed i Island, fra Hans Finnsen. Det første af 23 October 1769, til A. Thorarensen. Oversat af Islandsk. P.H. Høecke 8°, 68 Hans Finnsen 1772

Række 2 bind 14 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.14.1 Agerdyrkningen efter de nyeste Erfaringer, til Brug for Elskere af Landvæsenet, Forpagtere og Bønder. Til Fædernelandets formodentlige Nytte af Tydsk i Dansk oversat. [af Wilh. Æmilius Hardtwig] A.F Stein 8°, 102 Sarcey De Sutières, 1772 29.04.1771, men udkom vist først 1772
2.14.2 Anviisning til den Practiske Agerdyrkning, grundet paa egen Erfaring af O. Andresen Borreby, Philos. Doctor, Sogne Præst […] A.F Stein 8°, 72 O.A. Borreby 1772
2.14.3 Det vigtige Spørsmaal om Kornets frie Ud- og Indførsel, undersøgt efter Naturen og Historien. Oversat af P. T. W. [P.T. Wandall] F.C. Godiche 8°, 72 J.A.H. Reimarus 1772 14.08.1772
2.14.4 Svar til Forfatteren af Resensionen i Bibliotekets No. 14. 1772. over Anders Christensens Brev til *** om Kornpriser, Proprietærer, med mere. F.C. Godiche 8°, 32 [A.C. Teilman] 1772 [19.03.1773]
2.14.5 Samtale imellem en Norsk Bonde, ved Navn Biug Leguison, og en Dansk Bonde, Tomes Peersen, angaaende den førstes Lyksalighed, som flyder af hans Friehed, og den sidstes Ulyksalighed i hans ufriestand og Trældom, efterat de havde læst saavel det niende Stykke i Forsøget, samlet af det patriotiske Selskab af de skiønne og nyttige Videnskaber, som den Betænkning, der om samme er udgivet i Bibliotheket for nyttige Skribentere No. 10. F.C. Godiche 8°, 32 ? 1772 21.10.1772
2.14.6 Bonde Speyl, hvori kan sees, hvorvidt Landmanden selv er Aarsag til den grasserende Syge blant Horn-Qvæget, saa og til den høye Korn-Priis og den deraf flydende dyre Tid i andre Ting, i Henseende til Creaturenes Behandling, tilligemed en Underretning om at afværge disse Lande-Plager for saavidt det kan skee ved en naturlig og fornuftig Omgang. Forsøgt og sammenskrevet i Hollænder-Byen paa Amager af J. C. D. W. F.C. Godiche 8°, 20 [J.C.D. Wolf] 1772 04.12.1772
2.14.7 Afhandling om Patatos. Med endeel Tanker i Land-Huusholdningen. Meddelt af CHRISTOPHER HAMMER Kongel. Majests. Cancellie-Raad og General-Conducteur over Agershuus Stift i Norge. C.E. Schwach, Christiania 8°, 64 C. Hammer
2.14.8 Afhandling om Kartoflers Avl og Brug, indsendt til Det kongelige danske Landhuusholdings-Selskab, […] og nu efter Selskabets Begiering paa nye oplagt. [Med 1 træsnit] J.C. Winding, Tronhiem 8°, 36 J.K. Trojel 1772
2.14.9 Efterretning om den […] Norske Bonde Niels Justesen Ejdet, hans ugemeene Flid og Vindskibelighed, samt den anseelige Belønning, hanem er bleven tilsendt […]. Er først bleven indført i de Patriotiske Skribenteres Magazin i Kiøbenhavn […] J.C. Winding, Tronhiem 8°, 24 Johan Støren 1772
2.14.10 Kort Efterretning om de Kongelige Domainers forrige og nu værende Ekonomiske Forfatning paa Wordingborg Amt. Forfattet i et Brev. N. Møller 8°, 56 [Torkel Baden] 1773 nævnes i Adresseavisen 16.02.1773
2.14.11 Svar til Forfatteren af Brevet om de Kongelige Domainers forrige og nu værende Ekonomiske Forfatning paa Wordingborg Amt. A.F. Stein 8°, 46 [Esaias Fleischer] 1773 31.03.1773

Række 2 bind 15 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.15.1 Det forvandlede Danmark, eller U-partiske Tanker over de nyere Forandringer. Godiche, tilkiøbs hos Thehandler Hans Møller 8°, 48 [Heldvad; E. Holm: Holstein] 1772 18.05.1772
2.15.2 Tre Forslage og Planer til det Geistlige Reformations-Verk, som ikke kom i Stand i Struensees Tid. 1.) Om at afskaffe Geistligheden reent, og overalt indføre verdslige Præster. 2.) Om at formindske Geistligheden, og afsette den største Deel Præster. 3.) Om at klippe Geistlighedens Indkomster og ophøre Præsternes Tiende. Til Bestyrkelse for de Philopatreianske Sætninger. Opofrede den samtlig nærværende Geistlighed, af Forfatteren, forhen Præst i Wendsyssel i Nørre-Jylland. P.H. Høecke 8°, 40 ? 1772 29.04.1772
2.15.3 Velmeente Erindringer i Anledning af Hr. Cancellie-Raad Martfelts Forslag til en Reformations Commission, til Anlæg af en Plan for Oeconomie- Commerce- og Finantz-Væsenet i Dannemark. Morten Hallager 8°, 50 Gustav Strømboe 1772 29.07.1772
2.15.4 Secilia Anders Datters Skrivelse til Argus, hvori hun med inderlig Bøn beder ham, at han dog vil forbarme sig over hende, og være hende behielpelig i, at hun maa beholde sin Silke Kaabe, og ved sin Forbøn mage det saa hos Hr. **** at han ikke vil skille hende ved al sin Verdens Velfærdt. F.C. Godiche 8°, 16 ? 1772 14.08.1772
2.15.5 Secilia Anders Datters anden Skrivelse til Argus! Som Giensvar, paa det til hende fra ham udkomne No. 40 af hans Blade anden Aargang. Morten Hallager 8°, 16 ? 1772 14.10.1772
2.15.6 Pro Memoria imod [Oeders] Raisonnements over Enke-Casser; visende Land-Militair-Etatens Pensions-Casses Prærogativ frem for den i Forslag bragte Contributions-Casse. Morten Hallager 8°, 30 ? 1772 14.03.1773
2.15.7 Von den neulich vorgefallenen Veränderungen beym Lotto. J. R. Thiele 8°, 16 ? 1773
2.15.8 Tanker om den nylig forefaldne Forandring ved Tallotteriet. Oversadt af det Tyske. J. R. Thiele 8°, 16 ? 1773
2.15.9 Vort Tall-Lotteries Historie, med Efterretning om hvad der er vundet og tabt samt hvad der endnu kan tabes og vindes derved for de Kongelige Danske Undersaatter, som spiller og ikke spiller derudi, Til Nyt-Aar 1773. P.H. Høecke 8°, 48 ? 05.02.1773
2.15.10 Sendschreiben eines deutschen Schulmeisters zu Kopenhagen, an die General-Administration der zu Kopenhagen und Altona errichteten Zahlenlotterie. Wegen eines einseitig und eigenmächtig falsch erklärten Original-Lottozettels, und wegen ihres veränderten Plans und Original-Billete, Von VirtVs Grata Fidesque VincVnt. Im Jahr 1773 den 1ten März. J. R. Thiele 8°, 46 ? 1773
2.15.11 Sende-Brev fra en Tydsk Skolemester i Kiøbenhavn, til General-Administrationen for det i Kiøbenhavn og Altona oprettede Tal-Lotterie. I Anledning af en paa een Side og egenmægtig for falsk erklæret Original-Lotterieseddel og i Henseende til deres forandrede Planer og Original-Billetter. Af VirtVs Grata Fidesque VincVnt. Oversat af det Tydske, I Aaret 1773 den 1ste Martii. J. R. Thiele 8°, 48 ? 1773
2.15.12 Geschichte vom Taschenbuche. [I Anl. af en mellem Henning Fr. Bargum og W. von Maurer oprettet kontrakt.] ? Altona 8°, 24 [H.F. Bargum og W. Von Maurer ?] 1773
2.15.13 Patriotiske Erindringer ved det uden vedbørlig Authorisation oprettede General Commissions Directorium. Morten Hallager 8°, 24 ? 1772 06.10.1772
2.15.14 Plan og Conditioner til et General-Auctions-Directorium, hvorunder bestyres en perpetuerende Auction, som med første skal anlægges paa et beqvemt Sted her i Staden ved Hans Tange Morten Hallager 8°, 16 Hans Tange 1772 31.07.1772
2.15.15 En gammel erfaren Statsmands politiske [Briller afbildet] tienlige til den grandseende Publici [Næse afbildet] J. R. Thiele 8°, 16 ? 1772 05.08.1772

Række 2 bind 16 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.16.1 Den Patriotiske Sandsigers Første Deel. Indeholdende: Religionen, dens Sammenhæng med Regieringen, de geistlige Personer og Embeder, og de Anstalter, som sigter til at vedligeholde Religionen og at danne Geistlige. P.H. Høecke 8°, 294 [C. Thura] 1771 09.09.1772
2.16.2 Dom udi Sagen Luxdorphs håndskrevne kopi 12 blade
2.16.3 Den Patriotiske Sandsigers Bedrifter, Bedømmelse og Dom. J. R. Thiele 8°, 16 [Niels Prahl] 1773 23.04.1773
2.16.4 til Etatsraad og Politimester Christian Fædder [1-2] til Rector og Professores ved Kiøbenhavns Universitet [3-4; begge om Niels Prahl og foregående skrift] Luxdorphs håndskrevne kopi 4 blade 1773 24.05.1773

Række 2 bind 17 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.17.1 Den paaseende Bias. [1ste til Syvende stykke] ? 8°, 128 [J. L. Bynch] ? [1772] 14.01.1772 (1), 24.01.1772 (2), 05.06.1772 (3-4)
2.17.2 Statsmanden et Ugeblad. No. 1-2 ? 8°, 16 [J. L. Bynch] ? [1772] 17.06.1772, 24.06.1772
2.17.3 Anti-Statsmanden. No. 1-3 ? 8°, 32 [J. L. Bynch] ? [1772] 01.07.1772 (1-2)
2.17.4 En virkelig Adelsmands Betænkninger over den indbildte Statsmand og Anti-Statsmand. P. H. Høecke 8°, 16 ? 1772 10.07.1772
2.17.5 Brev til Statsmanden Hr. Josias Leopold Bynch fra Rosentorne. J. R. Thiele 8°, 16 [ P. C. Abildgaard] 1772 19.08.1772
2.17.6 Et Moralsk Perse-Jern til at udperse de politiske Kryller og Statsmands Rynker som findes i somme Skribenteres Hierner. Skrevet til en Skræder-Dreng af en Skræder-DrenG. P. H. Høecke 8°, 16 ? 1772 02.09.1772
2.17.7 Josias Leop. B...s [i.e.: Bynchs] eller den igien opstandne Wendekaabes merkværdige Levnet og sande Forhold. Til Fornøyelse for Elskere af alle Lærde Folk opsat, og til Trykken befordret af Hans gamle Ven. A.F. Stein 8°, 16 ? 1772 24.08.1772
2.17.8 JUSTI Betænkninger over Paul Vendekaabes eller JOSIAS LEOPOLD BYNCHS Poenitentseprædiken og Afbigts-Brev. J. R. Thiele 8°, 16 ? 1772 12.08.1772
2.17.9 Ode til Poul Wendekaabe eller J. L. B. som et svagt luende Offer helliget Hans høje Fortienester og rare Sindets Gaver. Morten Hallager 8°, 8 ? 1772 17.08.1772
2.17.10 Poenitentse Taarer til at slukke det svagt luende Offer, eller Apologie for Oden til Paul Vendekaabe. J. R. Thiele 8°, 8 ? 1772 19.08.1772
2.17.11 Den Homiletiske Journal. Eller Kritik over Præsternes Prædikener udi Kiøbenhavns Kirker. [Nr. 1-5]. J.R. Thiele 8°, 104 [Josias Bynch] 1772 30.10.1772 (1), 04.11.1772 (2), 06.011 (3), 20.11.1772 (5)
2.17.12 Anti-Journalen, eller Betænkninger over den Homiletiske Journal. Nr. 1-3. A.F. Stein 8°, 63 [Martin Brun] 1772 27.11.1772 (1.0), 04.12.1772 (1.1), 11.12.1772 (2), 05.01.1773 (3)
2.17.13 De Retsindiges Critiqve over den Homiletiske Journal. Skrevet af en Weldømmende. P.H. Høecke 8°, 16 [Martin Brun] 1772 01.12.1772
2.17.14 Den politiske Kandestøber. Et Ugeskrift copieret af Josias Leopold Bynch. [No. 1.] J.R. Thiele 8°, 32 Josias Leop. Bynch 1772 01.12.1772

Række 2 bind 18 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.18.1 Blandinger. [No. 1-7 Lørdag 10. Oktober - 21. November 1772] J.R. Thiele 8°, 112 [red. J.C. Tode] 1772 09.11.1772 (3), 18.11.1772 (4), 25.11.1772 (5)
2.18.2 RECENSION over de i No. 1 af Blandingerne indeholdte Materier [No. 1-4] H.J. Graae 8°, 40 [H.C. Hersleb] 1772 24.11.1772
2.18.3 Andres Tanker. [No. 1-7. Den 23. Oct. 1772-. Dec. 1772.z9 Morten Hallager 8°, 112 Oversatte stykker, bl.a. af Swift og Lessing. 1772 21.10.1772 (1), 04.11.1772 (3)
2.18.4 Adskillige Anmærkninger og Fortælninger med videre. [No. 1-2] ? 8°, 16 ? 06.05.1772
2.18.5 Den ifra Maanen hiemkomne Politicus et Ugeblad [No. 1-5] Forlægger Mette Margrethe Bie [Høecke] 8°, 40 J.C. Bie ? [1772] 29.09.1772 (1), 20.10.1772 (4)
2.18.6 Dag-Runden et Uge-Blad. [No. 1.-4. Juli-August 1772] Morten Hallager 8°, 40 ? 1772 24.07.1772
2.18.7 Andfin Amundsen Nordmand ved den paa nye oprettede Kongelige Liv-Vagts Uge-blade, som hver Fredag skal udgives, og indeholde adskillige opmerksomme Betragtninger, som tager sin Begyndelse fra den 8. Maji. [No. 1-5 – 8. maj-5.juni 1772] L.N. Svare 8°, 40 ? 1772 03.07.1772
2.18.8 Den Kiøbenhavnske Læse-Sahl, eller en Blanding af Litteraturen, indeholdende: galante, historiske, lærte, kritiske, moralske, satiriske, politiske, alvorlige og skiertsende Materier saavelsom de daglige iblant os og i vore Tider indtræffende Begivenheder. (Prøvenummer og No. 1-2) L.N. Svare 8°, 40 ? 1772 forår 1772
2.18.9 Det Kiøbenhavnske muntre Borger-Sældskab. [Forberetning og No. 1-3] ? 8°, 30 ? ? [1772] 18.03.1772
2.18.10 Forsøg til et nyt Ugeblad uden Titul: Saa skal man ey laste Titelen; I disse kritiske Tider maae man forekomme Alt. No. 1. Morten Hallager 8°, 8 ? 1772
2.18.11 De Kiøbenhavnske Løgnere. Et Politisk og Patriotisk Ugeskrift. [Forberedelse og No. 1-2] Gyldendal/ Hallager 8°, 32 ? 1772 18.12.1772
2.18.12 Critisk Journal over alt hvad der er skrevet i Anledning af den 17de Januarii. [1-2. Hefte] A.F. Stein 8°, 24 +32 [I.C. Grave ?] HLS 1772 26.02.1772 (1), 05.06.1772 (2)

Række 2 bind 19 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.19.1 Zuverläszige Nachricht von der in Dännemak den 17ten Jenner 1772 vorgefallenen grossen Staatsveränderung, den Lebensumständen der merkwürdigsten Personen des königlichen dänischen Hofes wie auch der Staatsgefangenen nebst den Umständen ihrer Gefangennehmung [...] in einem Schreiben eines Reisenden zu C. an seinen Freund in H. Halle, J.G. Trampe 8°, 106 ? J.F.S. 1772 22.06.1772
2.19.2 Besondere Nachrichten von den Opfern der Staaten sowohl als auch von den Opfern der Gerechtigkeit dieses Achtzehnten Jahrhunderts; besonders aber von denen in Dännemark in diesem Jahre hingerichteten gewesenen Grafen Struensee und von Brandt. Pelim [Flensborg] 8°, 264 [Johann Friedrich Camerer] 1772 02.02.1773

Række 2 bind 20 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.20.1 Zuverläßige Nachricht von der zu Copenhagen am 17ten Januar 1772. geschehenen großen Staatsveränderung und Gefangennehmung einiger Staatsverbrecher. Aus dem Dänischen übersetzt. ? 8°, 24 ? 1772
2.20.2 Entdeckung der wahren Absichten des Staatssystems der Dänischen Regierung enthaltend die wahren Ursachen der letztern Revolution zu Copenhagen. Auf glaubwürdige Schriften gegründet von Christian Adolph Rothes [...] ursprünglich französisch zu Hamburg herausgegeben. ? 8°, 56 ? 1772
2.20.3 Zuverläßige Nachricht von der letztern Staatsveränderung in Dänemark von Ihro Majestät der Königin Caroline Mathilde während Ihrer Gefangenschaft auf dem Schlosse zu Kroonenburg eigenhändig entworfen und ohnlängst dem Grafen von *** zur Prüfung zugesandt. Nach dem Original abcopirt und aus dem Englischen übersetzt. Rotterdam J.F. Ebert 8°, 40 ? 1772
2.20.4 Nachricht von der letzten Staatsveränderung in Dänemark von Ihro Majestät der Königin Caroline Mathilde eigenhändig entworfen in Ihrer Gefangenschaft auf dem Schlosse Kroonenburg und den Grafen von *** zugeeignet. Aus dem Englischen. London ? 8°, 52 ? 1773
2.20.5 Histoire de la derniere révolution arrivée en Danemark, écrite de la propre main de Sa Majesté la Reine Caroline Mathilde pendant sa détention au Chåteau de Kroonenbourg; Envoyée de peus peu au Comte de ***. Copié sur l'Original, traduite de l'Anglois. Rotterdam J.F. Ebert 8°, 24 ? 1772
2.20.6 Sittliche Frage: Warum mußten die Königin von Dännemark Carolina Mathildis, und die Grafen Johann Friedrich von Struensee und Enewold von Brandt in Kopenhagen arretiret, erstere von ihrem Gemahle geschieden, und letztere zum Tode verurtheilet und hingerichtet werden? Von einem dänischen Zuschauer gründlich beantwortet. Elisäum, beim Grafen von Struensee und Brandt 5777. ? 8°, 80 ?
2.20.7 Entdecktes Geheimnis der fürgegangenen Staatsveränderung Dännemarks. ? 8°, 16 ? 1772
2.20.8 Entwurf zu einer Vertheidigung für die regierende Königinn von Dänemark Carolina Mathilda. ? 8°, 28 [Martfelt ?] 1773
2.20.9 Leben, Begebenheiten und unglückliches Ende der beyden Dänischen Grafen Struensee und Brand; aus zuverläßigen Nachrichten gezogen, und von einem Freunde der Wahrheit aufgesetzet. ? 8°, 64 ? 1772
2.20.10 Versuch einer Lebensbeschreibung der beyden Hingerichteten Grafen Struensee und Brandt aus Zuverläßigen Nachrichten ausgezogen. Mit Ihren Abbildungen. ? 8°, 62 ? 1773
2.20.11 Graf Struensee am Rande seiner irdischen Zernichtung; von J.C.v.G. ? [Mannheim] 8°, 16 [J.C. von Gritsch] 1772
2.20.12 Gespräch im Gefängniss zwischen Brand und Struensee, worinn letztere einen merkwürdigen Traum erzählt. ? 8°, 8 ?
2.20.13a Anmerkungen zur Brandtischen Bekehrungsgeschichte. (Zu der auf 3 Bogen gedruckten alten Edition.) ? 2 blade ?
2.20.13b Sämtliche Anmerkungen zu den Bekehrungs-Geschichten der beyden Grafen Struensee und Brandt. Hamburg und Leipzig, Hechtel 8°, 30 ? 1773
2.20.14 Weissagung von der gewiß zu erwartenden Erfüllung des alten Sprichworts: Tandem bona caussa triumphat. ? 8°, 60 [J. W. F. Von Krohne] 1773
2.20.15 Martin Velten eine Komische Oper in 3 Aufzügen. [titelbladet skrevet på et tæppe på et stik] Leipzig, J.H. Heinsius 8°, 120 [Komp.: Carl Christian Agthe (1778) Textverf.: Christian Felix Weiße] HLS 1773

Række 2 bind 21 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.21.1 Et Lands almindelige Lyksalighed. En Præken paa Taksigelsesfesten den 1. December 1773. holden til Høimesse i Trinitatis Kirke N. Møller 8°, 32 J. Chr. Schönheyder 1773 B.T. 20.12.1773
2.21.2 Eine wahre und ungeheuchelte Gottesfurcht als das sicherste Mittel ein Reich aufrecht zu halten, Vorgestellet in einer Rede am verordneten allgemeinen Danksagungs- und Gebetsfeste auf den 1. December 1773. F.C. Godiche 8°, 38 M. Christian Bastholm 24.12.1773
2.21.3 Vormittagspredigt in der deutschen Petrikirche in Kopenhagen, am allgemeinen Dank- und Bettage den 1sten Decemb. 1773. über Psalm. 85, 10-14. [derefter Nachmittags […] über Psalm 125, 9-12] ? 8°, 12 [Balth. Münter]
2.21.4 Hvad et Folk skylder Gud, til hvis Velstand han har viist en besynderlig Løst, forestilled i En Froe-Prædiken for Holmens Meenighed i Kiøbenhavn Paa dcn anordnede Almindelige Takke- og Bede-Fæst den 1. December 1773. […] H.J. Graae 8°, 46 Hans Henrik Tybring 1774
2.21.5 Guds mægtige Forsorg for de Gode, og de Grændser, han setter for de Onde. Forestillet i en Prædiken, som paa den allernaadigst anordnede Bede- og Taksigelses-Dag den 1. December 1773. over Texten den 125de Davids Psalme er holden til Aftensang i Roeskilde Dom-Kirke, [...] F.C. Godiche 8°, 70 Christian Holst 07.01.1774
2.21.6 Et gudfrygtigt Lands Lyksalighed forestillet i en Prædiken over den paa den almindelige Takke- og Bede-Fest, den 1ste December 1773, allernaadigst anordnede Høymesse-Text Ps. 85, v. 10-14 for Oddens Menighed M. Hallager/ Gyldendal 8°, 32 Johan Grundtvig 1774
2.21.7 De ved Psalmisten David beskrevne og belovede Gyldne Tider, betragtede i en Prædiken over Psalm. 85, 10 v. til Enden, holden paa den anordnede Bede- og Taksigelses-fest den 1. December 1773 for Reerslew og Rudswedbye Meenigheder M. Hallager 8°, 32 Friderich Randrup
2.21.8 Davids Bøn og Tanker om et Lands Lyksalighed, betragtet paa de Danskes Bede- og Takkefest den 1 December 1773. F.C. Godiche 8°, 40 M. Johan Arnd Dyssel 1774
2.21.9 Høimesse Prædiken holden paa den […] anordnede Almindelige Takke- og Bede-Fest den 1 December 1773. Adresse Contoirs Bogtrykkerie 8°, 24 Andreas Møller 1773
2.21.10 Syv Saligheder under Syvende CHRISTIANS Regiering […] udledede af den anordnede Høymesse-Text paa den Allernaadigst anbefalede Takke- og Bede-fest den 1. December 1773. […] holden for Hiardemaal-Meenighed i Thye under Aalborg Stift […]. J. P. Holtsberg, Aalborg 8°, 10 Ferdinand Ulrich Friderich Treu 1774
2.21.11 En Prædiken over den Anordnede Text til Høimesse paa den Allernaadigst anbefalede Takke og Bede-Fest den 1 December 1773. Holden for Herringe Meenighed Adresse Contoirs, Odense 8°, 40 Peter Christian Steenvinkel 1774 B.T. 04.02.1774
2.21.12 Den rette Betalning for Guds ubetalelige Velgierninger. Forestillet til Høimesse paa den allernaadigst anordnede Takke- og Bede-Fest den 1 December 1773, for Søndre-Sogns eller Sorte-Brødre Kirkes Menighed i Viborg, C.H. Mangor, Viborg 8°, 112 Dr. Christian Michael Rottbøll 1773
2.21.13 A ??? O. Høymesse-Texten paa den anbefalede Takke- og Bede-Fest den 1. Decembr. 1773. tilligemed Aftensangs-Texten, brugt til Indgang, forklarede for Uggilt og Taars Meenigheder [Alfa og Omega] J. P. Holtsberg, Aalborg 8°, 36 Hans Boje 1774
2.21.14 Dännemarks glückliche Aussicht in die Zukunft bey seinem jetzigen Dankfeste. Am 1sten December, als dem allerhöchstverordneten allgemeinen Dank-und Bet-Tage, seiner Gemeine vorgestellet […] an der Christ- und Garnisons-Kirche in Rendsburg. H.C. Grund, Hamburg 8°, 32 Wolf Christian Matthiae 1773
2.21.15 Taknemmelig Erindring af Herrens Godhed mod Kongen, det Kongelige Huus og Tvilling-Rigerne, udi en Prædiken […] paa den almindelige Takke- og Bede-Fæst den 1ste December 1773 […] udi Vestre-Mølands Præstegiæld under Christianssand Stift i Norge. L.N. Svare 8°, 48 Ephraim Jæger 1774
2.21.16 Prædiken over Høimesse-Texten paa den almindelige Takke- og Bede-Fest den 1 Dec. 1773. P. H. Høecke 8°, 20 ? 1773 17.12.1773
2.21.17 Korte Betragtninger over Fredsommeligheds Dyd og Nytte for det ganske Menneskelige Kiøn, og om Krigens ødelæggende Følger. opvakte ved Erindringen af den for Danmark saa lykkelige Dag, den 16 Nov. 1773. C.H. Mangor, Viborg 8°, 30 ? 1774
2.21.18 Da Orlog-Skibet paa 74 Canoner, som i Anledning af det Kielsche Districts Afstaaelse til den Danske Regiering blev siden kaldt Wagrien […] udgik af Stabelen […] blev følgende Tale […] holden af J. Hee. Manus 35s Hee

Række 2 bind 22 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.22.1 Til Danmark og Norge paa den 17de Januarii, Deres Frelsnings-Dag. Af J***B***. [Tronhiem, den 17 Januarii 1774] A. F. Stein 8°, 132 ? 1774 02.02.1774
2.22.2 Danmarks og Norges Skyldighed imod Hans Kongelige Høihed Arveprints Frederik, Deres Talsmand og Skyts-Engel. Udgiven paa Allerhøistsammes Fødsels-Dag den 11. October 1773. Aalborg 8°, 80 ? 08.10.1773
2.22.3 Tvilling-Rigets Taksigelse til Hans Kongelige Høihed. Arve-Prins Frederik! Udgiven i Anledning af Hans liøye Formæling 1774. Christiania 8°, 62 ? 1774 21.10.1774
2.22.4 Texten Til Musikken, som opføres ved Talen [holdet paa Hs. Kongl. Majestets høye Fødsels-Fest d. 29. Januarii 1774 i det Kgl. Norske Videnskabernes Forsamling], af Cantor Müller] [Tronhiem] 2 blade Cantor Müller [1774]
2.22.5 Das Andenken verdienstvoller Prinzen, welche die dänische Geschichte in merkwürdigen Beyspielen aufstellt, in einer Rede am ellften October als an dem hohen Geburtsfeste Sr. Königlichen Hoheit des Erbprinzen Friederichs etc etc : in dem grössern academischen Hörsaal in der Versammlung der hiesigen litterarischen Societät erneuert von W.E. Christiani Kiel, M.F. Bartsch 8°, 32 W.E. Christiani 1774
2.22.6 Nordens nyeste vigtige Glædes Tid. En Beretning med Ønsker til uforglemmelig Erindring om den af alle troe Undersaatter ønskede Ægte-Foreening imellem Hans Kongelige Høyhed vor dyrebare Arveprinds, Prinds Friederich, og Den Durchlauchtigste Prindsesse Sophia Friederica, Prindsesse af Meklenborg-Schwerin-Güstrow. Fuldbyrdet ved Hoffet i Schwerin ved Procuration den 11 October 1774, hvorefter det høye Bilager paafuigte i Kiøbenhavn efter Prindsessens Ankomst dertil. A. F. Stein 8°, 16 ? 1774
2.22.7 Dannemarks og Norges nye Glædes Grund, ved at see sin inderligt elskede Arveprinds Hans Kongelige Høihed Prinds Friderich […] forenet med en af de fuldkomneste Prindsesser, Prindsesse Sophia Friderica, [...] ved det høie Bilagers Fuldbyrdelse paa Christiansborg den 21 Oct. 1774. P. H. Høecke 8°, 8 ? 1774
2.22.8 Opmuntring til Guds Priis for Nordens Glæde i October Maaned 1774, da alle troe Undersaatters Ønsker forenedes for Hans Kongelige Høihed Arveprinds Friderich og Hendes Høifyrstelige Durchlauchtighed Sophia Friderica. P. H. Høecke 8°, 8 ? 1774
2.22.9 Høytids-Fryd ved den høyeste Formæiing imellem Hans Kongelige Høyhed vor naadigste Arveprinds Friderich […] og den Durchlauchtigste naadigste  Prindsesse Sophia Friderica […]  paa Christiansborg i den kongel. Residentzstad Kiøbenhavn den 21 October 1774. Melodie: Allerdeyligste Climene etc. J.R. Thiele 8°, 8 ? 1774
2.22.10 Konge-Hoffets Fryd og Flor Giør al Landets Glæde stor. En Glædskabs-Sang til Erindring om alle troe Danske og Norske Undersaatters Fornøyelse over [...] Arveprinds Friderichs [...] Lyksalighed ved den ønskede Ægteforeening med [...] Princesse Sophia Friderica [...] i October Maaned 1774. J.R. Thiele 8°, 8 ? 1774
2.22.11 Til Hans Kongelige Høihed Arveprinds Friderichs og Hendes Durchlauchtighed Princesse Sophia Frederica […] den 11 October 1774. Morten Hallager fol. enkeltblad ? 1774
2.22.12 Ufuldkommen Beskrivelse over Den fuldkomne og uforlignelige Ære-Port. FRIDERICO ET SOPHIÆ FRIDERICÆ SACRUM. [Med xylografisk titelbillede.] ? 8°, 8 ? 1774
2.22.13 Den Fredelighed som giør en Kongeslægt lyksalig, Forestillet i en offentlig Tale til Erindring af Hans Kongelige Høiheds, Arve-Prins Friderics høje Formæling d. 21. Octobr. 1774, for det Kongelige Norske Videnskabers Selskab ved Ole Irgens. Tronhiem, J.C. Winding 8°, 32 Ole Irgens 1775
2.22.14 Tale om Den aabenbarede Religions Indflydelse i de verdslige Videnskaber, Holden paa Hans Kongelige Majestæts Høye Fødsels-Dag den 29 Januarii 1775 for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Forsamling ved Ole Irgens. Tronhiem J.C. Winding 8°, 32 Ole Irgens 1775
2.22.15 En høistværdig og dydig Prinds hans velfortiente Roes og Ihukommelse. Oversat i Dansk af et gammelt Latinsk Skrift, som er skrevet til Amiens i Frankerig eller Ambiunum. J.R. Thiele 8°, 16 ? 1773 01.09.1773
2.22.16 Et hierteligt Ønske over Kongen og Dronningen, Printserne og Det Kongelige Arvehuus, samt høye Raad og Lærere […] forfattet ganske enfoldig i Kiøbenhavn den anden Pinsedag 1773, Af en Læg og ustuderet Borgere fra Norge, som og søger i Christo, Naade, Morten Hallager 8°, 8 ? 1773
2.22.17 De Norske Fieldes Gienlyd af Indbyggernes Fryde-sang, i Anledning af at Hans Kongelige Majestæt allernaadigst haver frikiendt de Norske for de Beskyldninger, som endeel Ildesindede og udenlandske Avis Skrivere have tilføjet dem, og at Monarken i sit Æreskrift har behaget at kalde dem sine tappre og troe Undersaatter. Hvori og erindres de Velgierninger, som Monarken har udviist mod Norge i Aaret 1772. Synges med den Melodie: Bladene tuskes og drives af Vinden. ? 8°, 8 ? 1773
2.22.18 De Norskes Sorg og Klage over Den bedrøvelige og dyre Tid, Som hærskede i Kongeriget Norge Ao. 1772 og 1773. Da Sæden, som stod saa dejlig og overflødig, blev af Natte-Kulde fordærvet, saa at paa mange Gaarder neppe en Tønde godt Korn er indhøstet. Fremstillet udi I en nye Viise under den Melodie: Jeg raaber fast, o HErre, etc. ? 8°, 8 ? 1773
2.22.19 En Beklagelses Sang over Agerøe Hoved-Kirke, Som Ved stærk Torden-Ild blev antændt og lagt i Aske den 19de Decembr. 1772, […] ? 8°, 8 Ole Tronsøn Eykrem 1773
2.22.20 Norges Tak- og Lov-sang til Kongen og det Høy.Kongel. Huus, da Hendes Kongel. Høyhed. Princesse Lovise med høye Gemahl [...] Prins Carl af Hessen med elskelige Princesse-Datter Marie Reiste igiennem Froens Sogn i Gulbrandsdahlen over Dovrefield til Tronhiem den 22. Julii 1773. Tilligemed En Gienlyd fra de Nordenfieldske. Tronhiem 8°, 8 ? 1774
2.22.21 Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid. A.F. Stein 8°, 16 [P.F. Suhm] 1774 05.10.1774
2.22.22 Euphron. En Fortælling. Lauritz Simmelkiær 8°, 80 [P.F. Suhm] 1774 23.01.1775 (if. Bruuns Suhm-bio s. 138: 28.11.1774)
2.22.23 Da Orlog-Skibet paa 60 Canoner kaldet Elephanten i Aaret 1769 i November Maaned udløb af Stabelen […] Manus 30 s. J. Hee
2.22.24 Da Orlog-Skibet paa 74 Canoner kaldt Princesse Sophia Friderica udløb af Stabelen […] Manus 37 s. J Hee
2.22.25 Briefe der Hochseeligen Fürstin zu Schleswig-Holstein-Sonderburg an Ihren Durchlauchtigsten Gemal und Prinzes Tochter. Leipzig und Jena, Fischer 8°, 32 1772

Række 2 bind 23 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.23.1 En Dansk Patriots Betenkning over de ved Trykken udgivne Kommando-Ord for den Kongelige Danske Armee. Viborg 8°, 36 [Casp. Pet. Rothe] 1773
2.23.2 Svar til Forfatteren af en Dansk Patriots Betænkning over de ved Trykken udgivne Kommando-Ord for den Kongel. Danske Armee. Berling 8°, 16 ? 1773 25.06.1773
2.23.3 Beviis at Lotteriers Fremgang er Europæ Fald og Staternes Ødeleggelse. N. Møller 8°, 30 [Otto Diderich Lütken] 1771 26.07.1773
2.23.4 Historie om Tal-Lotteriet og dets forunderlige Indflydelse paa det menneskelige Gemyt. J. R. Thiele 8°, 16 ? 1773 03.08.1773
2.23.5 Til Kongen! Om Tallotteriets onde Følger i de Danske Stater. A.F. Stein 8°, 22 ? 1773
2.23.6 Tall Lotterie Spionen. No. 1. H.J. Graae 8°, 8 ? 1773 26.04.1773
2.23.7 En kort, men fuldstændig Maade, at kunde vide 1 eller 2 Tal af de som trækkes i Tal-Lotteriet, ved Hielp af en her hosføiet grundig Tabel. Sander og Morthorst 8°, 16 ? 1773 20.08.1773
2.23.8 Drømmebog for de som spille i Tal-Lotterie. Af det Italienske. Morten Hallager 8°, 32 ? 1774
2.23.9 Lystig Underretning om Drømme-Tal i Tal-Lotteriet, som viser Maaden man skal tage Tallene efter paa det man har drømt. ? 8°, 8 ? 1774 01.04.1774
2.23.10 En lystig Lotterie-Viise. Synget af een, som havde drømt om Støvle, Kruus, Paryk, Skoe, og tog derpaa: No. 5, 7, 9, 2. Morten Hallager 8°, 8 ? 22.11.1774
2.23.11 Den italienske Tallvælgere, som opdager den i Genua hemmelige Kunst, ved hvilken, formedelst tvende Tærmnger, enhver kan fordeelagtig indsætte sine Penge i Tall-lotteriet. Morten Hallager Fol. pat. ? [1773] 01.04.1774
2.23.12 Afbildning paa det Kongelige Danske Tall-Lotteries Trækning, tilligemed Tabeller over de i Kiøbenhavn og Altona udkomne Nummere. [Træsnit.] ? Fol. Pat. ? 1773
2.23.13 En nye Vise om gode Penge, som det allerfortreffeligste Middel, at giøre Mennesker lykkelige, […] Under Melodie: Jeg var kun en halvvoxen Tøs etc. J.R. Thiele 8°, 8 ?
2.23.14 Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge. Morten Hallager 8°, 12 ?
2.23.15 Politiske Spille-regler for de tilladelige og meest brugelige Spil i Vertshuusene. Simmelkiær 8°, 28 Kebslein 1774 08.03.1774
2.23.16 Poschernes Triumpf og Fiskebeensskiørternes Landflygtighed. P.H. Høecke 8°, 24 ? 1775 22.03.1775
2.23.17 Supplicanten. En Tragi-Comoedie i fem Optoge. Morten Hallager 8°, 62 1774
2.23.18 Gavebrev for Velædle Hr. Niels Jacobsøns og Mad. Anna Maria Wandborgs Gave, paa To Tusinde og Fem Hundrede Rixdaler. Dat : Lemvig den 20 Januari 1774. Viborg 8°, 30 Wandborg 1774 05.08.1774
2.23.19 Nordenzons Forestilling om fattige Enkemænd og Enker at blive ved fastsat Lov, hensiddende i uskiftet Boe, indtil de indlod sig i nyt Ægteskab igien, […] A.F. Stein 8°, 24 [Olav Neve] 1773
2.23.20 De igien antagne Børns Lovsang til Kongen, da de atter bleve indtagne i det Kongelige Wäisenhuus den 11 October 1773. P.H. Høecke 8°, 8 ? 1773 08.10.1773
2.23.21 Synge-Tanker om Børne-Skuffen ved Friderichs Hospital, som skal lukkes den 30te April 1774. ? 8°, 8 ? 22.11.1774
2.23.22 Tanker og Betragtninger, i Rosenborg-Hauge anden Pintsedag den 31te Mai Aar 1773. J. R. Thiele 8°, 8 ? 1773 11.06.1773
2.23.23 Blaae Taarns Spøgelse-Fangers Samtale om deres forventede Dom; […] Kan synges under den bekiendte Melodie: Saa skal da Glasset løbe. ? 8°, 8 ?
2.23.24 Larses Sygdom, Død og Begravelse, […] Kan synges, som: Jeg er en fremmet blant alle. P.H. Høecke 8°, 8 ? 1774
2.23.25 Mettes Viise i blaa Taarn. […] Kan synges som: Min Fader var en Ridder saa fin. Trykt i dette Aar. ? 8°, 15 ?
2.23.26 Dætte Brøv tæ men kære Las Nilsen fraa Mætte Jensdotter […] ? to blade ?
2.23.27 Viise om Nissen i Nærheden af Kiøbenhavn 1774. ? 8°, 8 ? 22.11.1774
2.23.28 En nye Viise, indeholdende Et Raad til Nissen. ? 8°, 8 ?
2.23.29 Denne Sorte Haand Spørges om det er Nissens i Blaataarn, […] ? 8°, 8 ?
2.23.30 Morten desperat, bliver af hans Kone sadt i Pesthuset, ? 8°, 8 ? 22.11.1774
2.23.31 En mærkværdig Samtale med den uforglemmelige Matrone Kirsten Phil og en gammel Nordmand, seeneste Sanct Hans-Nat den 24 Juni Klokken 1 Slæt. J.R. Thiele 8°, 8 ? 1773 28.06.1773

Række 2 bind 24 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.24.1 Forslag til den offentlige Oeconomies Forbedring i Danmark. H.J. Graae 8°, 48 ? 1773
2.24.2 Om Overdaadighed, samt om Klædedragts Orden og Skikkelse, saa og om anden Eqvipage, Prydelser og Udstafferinger, som bruges til Overfloed. A.F. Stein 8°, 48 [Olav Neve?] 1773
2.24.3 Beretning om Agerdyrknings-maaden i Jylland, Holsteen og Lolland. Indsendt til Xet Patriotiske Sælskab i Bergen. Bergen Hans Mossin 8°, 22 [Hans Mossin] 1773
2.24.4 Anmærkninger i Anledning af Hr. Oberlandmaaler Bugges Afhandling og Beviis for Hegnets Deeling efter Hartkorn, m. v. See Adresse-Contoirets Efterretning, No. 177. Simmelkiær, Adressekontoret 8°, 22 [Jochum Frederik Lütken ?] 1774 09.12.1774
2.24.5 Anders Jydes Anmærkninger over 1.) Lübeckers Priisskrift om Aarsagerne til høye Kornpriser. 2.) Philocosmus, samme Materie angaaende. 3.) Priisskriftet No. XIII. i Danmarks og Norges ekonomiske Magazins 7de Bind: angaaende, Mueligheden og Nytten af en bestandig fastsat Jevnvegt i Kornpriserne. 4.) Priisskriftet No. XII. i bemeldte Magazins 7de Bind: angaaende, hvad der meest opmuntrer til Flittighed, lave eller høye Priser paa Levnetsmidler. 5.) Westenholtz Priisskrift om Bondestandens Folkemængde. [Anders Jyde] F.C. Godiche 8°, 178 [Otto Didrik Lütken] 1773 03.01.1774
2.24.6 Betænkninger over Hr. Johann Ludvig Lübeckers Betragtninger over Aarsagerne til Korn-Mangelen og høye Korn-Priis i Dannemark, samt om de beste Hielpe-Midler til at forekomme samme. Samme Skrift er trykt 1772 hos Hr. Møller, og kiendt for priisværdigt. [undertegnet "Modsigere", med udhævelse af ordets første bogstav] F.C. Godiche 8°, 72 ? 1773 03.01.1774
2.24.7 Kort men tillige nyttig Anledning, hvorledes Humle-Avlen fordeelagtig kan foretages. Viborg, Mangor 8°, 8 ? 1774
2.24.8 Grundig og fuldstændig Anviisning til Have-Væsenet, som indeholder, hvorledes man skal anlegge, dyrke og vedligeholde: I. En Frugt-Have, II. En Blomster-Have, III. En Kiøkken-Have, […] Viborg 8°, 24 Ivar Dam Just 1772 18.04.1775
2.24.9 Den gudfrygtige og lyksalige Bonde, som beder og arbeider, og forstaaer sig meget vel paa Bøndernes Fordeel. Sorø, Lindgren 8°, 48 [C.A. Thielo] 1760 01.10.1773
2.24.10 Nordenzons Forestilling om publiqve Verksteds-Huuse, eller Haandgiernings-Skolers Indretninger, hos Hospitaler, og Fattiges Forsorgs-Huuse, saa og hos Tugthusene, til nyttige Haand-Arbeider at bestille, […] A.F. Stein 8°, 16 [Olav Neve] 1773
2.24.11 Om Handelens Rettelse og Forbedring efter Rigernes Tarv. Ved egne og andres Erfaringer eftertænkt og skreven ved EVEN WALO. A.F. Stein 8°, 54 [Olav Neve] 1773
2.24.12 Nordenzons Forestilling om fornødne Friheder for Qvindekiønnet, til at ernære sig med alle Slags lette Haandgierninger, som de havde lært, eller vilde lade sig lære, uagtet om Arbejdet eller Haandteringen henhørte under visse Haandverks-Lauge, (…) A.F. Stein 8°, 24 [Olav Neve] 1773
2.24.13 Den Christelige Haandverks-Svend; Tilligemed en Fortale, som er stilet til Mestere, Herrer og Hosbonder, […] nu paa Dansk oversat. A.F. Stein 8°, 96 C.H. v. Bogatzki 1770 01.10.1773
2.24.14 Afhandling, Indeholdende Besvarelse Paa Det Spørsmaal: Hvor vidt det kunde ansees Gavnligt eller Skadeligt, at Rund-Fisk bliver virket i Romsdals Fogderie og Tronhiems Stift? Bergen, Dedechen 8°, 28 Lyder Schultz 1775

Række 2 bind 25 Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
2.25.1 Fornuftige og Moralske Breves Første Hæfte om Religionen i Staten, ved D. Huusfeld, Sognepræst til Nyested. (1-10 Breve) A.F. Stein 8°, 78 D. Huusfeld 1773 01.09.1773
2.25.2 Samling af de Kirke-Psalmer, som bruges ved Skriftemaal her i Viborg; tilligemed Bønnen, som til at læses paa samme Tid, af Biskoppen er forfattet, efter Ministerii giorte Forslag og Begiering. Viborg, Mangor 8°, 28 [Chr. Mich. Rottbøl] 1773
2.25.3 Efterretning om Prædikanterne i forestaaende Faste i vor Frue- eller Dom-Kirken her i Viborg, samt om Texterne og Psalmerne, som til hver Dag bruges, saavel som paa Lang-Fredag. Viborg, Mangor 2 blade ? 1775
2.25.4 VI. Abschieds-Predigt über Johannis 15, 16. am 2. Sonntage nach Ostern 1775, In der deutsche Petri Kirche zu Kopenhagen gehalten, ? 8°, 32 F.G. Resewitz [1775] 01.05.1775
2.25.5 Des Proselyten aus dem Judenthum, Johann Ferdinand Eckstein Ueberzeugungsgründe, das Jesus der Christen die erfüllte Hoffnung Israels sey. Am Tage der Taufe desselben herausgegeben […] P.H. Høecke 8°, 52 Johannes Schack Himmark 1774 11.11.1774
2.25.6 Adskillige curieuse Anmærkninger og Efterretninger om den bekiendte lærde Emanuel Svedenborg. Uddraget af adskillige af hans Skrifter. Simmelkiær, Adressekontoret 8°, 40 [E. Balling] 1774 01.02.1775
2.25.7 Den Sælskabelige Stræbsomhed for Videnskabernes Vedligeholdelse og Tilvext, som en vigtig Pligt, Forestillet i En Tale ved Tiltrædelsen som Vice-Præses i Det Kongelige Norske Videnskabers Sælskab den 12 April 1774. [med Sekretererens Lor. Wittrups, Svar] Trondhiem, J.C. Winding 8°, 32 Ole Irgens [1774]
2.25.8 Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Tab ved Hans Høyærværdigheds Hr. Biskop Johan Ernst Gunneri Død. Trondhiem, J.C. Winding 8°, 8 J. Nordal Brun 1773
2.25.9 Forslag til Studeringers bedre Fremgang i de Latinske Skoler. Morten Hallager 8°, 28 J.N. Danæus 1775 09.05.1775
2.25.10 En velmeent Forestilling, om de unge Studerende fra de Latinske Skoler udi Norge, hvorlunde de, med mindre Bekostning og mindre Besvær, kunde blive forfremmet og forsørget, til Rigets større Gavn, end som hidindtil har været. A.F. Stein 8°, 24 Even Walo 1773
2.25.11 Afskeed fra den latinske Skole i Horsens i en Tale holden d. 11 October 1773. Af Peder Tetens, Stiftsprovst i Ribe. Viborg, Mangor 8°, 32 Peder Tetens 1775
2.25.12 Til Nordmænd om Troeskab mod Kongen og Kierlighed til Fædrenelandet, I Anledning af Einer Tambeskiælver Tronhiem, Winding 8°, 32 J. Nordahl Brun 1773
2.25.13 Tvende Viiser om det vigtige, som skal tildrage sig, nemlig Sammenkomsten paa Himmelen med de fem Planeter: Jupiter, Mars, Venus, Merkurius og Maanen, som skeer i Morgenstunden d. 8 May 1774. ? 8°, 8 ? 1774
2.25.14 Himmelsk Væjr-Calender, eller adskillige forsøgte Mærker paa tilkommende Væjrligt af de himmelske Legemer, Luft-Syner og Væjret selv. […] samlede og udgivne af Henrik Tonning, Dr. L.N. Svare 8°, 40 Henrik Tonning 1775
2.25.15 Morpionade. Et Helte-Digt. [herefter i håndskrift: Til Kongen. Da ieg har været saa uhældig at tryke et lidet Skrift kaldet Morpionade […] – En henvendelse fra J.R. Thiele om fritagelse for bøde, med svarene fra magistraten ved Braem, Chr. Bruun, etc.] J.R. Thiele 8°, 24 ? [Chresten H. Pram] HLS 1774
2.25.16 Et Landsbye Brev indeholdende kritiske Betænkninger over Morpionade. [efter teksten vedlagt et enkelt efterlysningsblad efter et mistet nodehæfte; i håndskrift tilføjet overvejelser over hvorvidt forfatteren er den efterlysende Scalabrini eller snarere en vis Sarti ude på at smæde ham] Simmelkiær, Adressekontoret 8°, 14 ? 1774
2.25.17 Bies Tanker i de møiefulde Stunde dedicerede til hans fraværende Melicerte. P.H. Høecke 8°, 34 J.C. Bie 1773 01.12.1773
2.25.18 Brev til Den Ædelmodigste Prinds Friderik, fra den ulyksalige J.C. Bie. A.F. Stein 8°, 16 J.C. Bie 1773
2.25.19 Frieheds Tab beskrevet i en Klage-Sang under den Melodie Ak Friehed, søde Frieheds etc. J.R. Thiele 8°, 8 J.C. Bie 1774 24.01.1774
2.25.20 Fortegnelse over de Bøger og Skrifter som faaes i Adresse-Contoirs Gaarden, og som 1774. derfra ere udgivne. Simmelkiær, Adressekontoret 8°, 8 Simmelkiær 1774

Kvartbindet: Trykkefrihedens Skrifter efter 17. Jan. 1772

Kvartbindet Forrige bind Næste bind

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
3.1 Tanker over Jule-Aftens Feyde 1771. Morten Hallager 4°, 8 [Jacob Langebek] 1772 17.01.1772
3.2 Tanker over Jule-Aftens Feyde 1771. Skreven af Forfatteren til nye Prøve af Skrivefriheden. Tredje Oplag igiennemseet af Forfatteren og forøget med Anmærkninger. Morten Hallager 4°, 8 [Jacob Langebek] 1772
3.3 Frimodige Tanker over Den saa uventede som store Hevnens Dag, den 17de Januarii 1772. A.F. Stein 4°, 72 [Jacob Langebek] [1772] 30.03.1772
3.4 Til Kongen. Brødrene Berling 4°, 8 P.F. Suhm 1772 27.01.1772
3.5 Seltnes Denkmahl patriotischer Freymüthigkeit, und großmüthiger Königlicher Wahrheitsliebe. ? 4°, 8 [P.F. Suhm] 05.02.1772
3.6 I anledning af Herr Conferenz-Raad P. F. Suhms ypperlige Tale til KONGEN ere disse Tanker opsatte og Ham tilegnede. P. H. Høecke 4°, 4 ? 1772 05.02.1772
3.7 De Retsindiges Kritik over Hr. Conferentsraad Peter Friederich Suhms Moraler til Kongen. Opsat efter manges Begiering af en Veldømmende. J.R. Thiele 4°, 40 [J.L. Bynch] 1772 21.02.1772
3.8 Erindringer ved den Veldømmendes Kritik over Suhms Moraler. Af den Giennemlæsende. A.F. Stein 4°, 20 på Harvards kopi med håndskrift: "Schønheyder. Doctor Theolog." 1772 26.02.1772
3.9 Til Hr. Conferents-Raad SUHM i Anledning av hans Brev til Kongen Ao. 1772. Dedechen, Bergen 4°, 8 ?
3.10 Tillad os at takke Dig, Du store Dannemarks og Norges Patriot! Tillad os at tegne her Dit uforglemmelige Navn, Hr. Conferentsraad SUHM! for at sætte disse Taksigelses Linier i en klarere Glands. [Uden Titelbl.] ? 4°, 4 ?
3.11 Tronhiems Kongelige privilegerede Adresse-Contoirs Ugentlig Udgivende Efterretninger 6te Aargang No. 12. [på forsiden: Til Forfatteren af det Skrift: Til Kongen.] Tronhiem, Adressekontoret 4°, 4 Nissen 20.03.1772
3.12 Et Brev til Hr. Konferentsraad Peter Frid. Suhm. ? 4°, 12 Josias Leopold Bynch 27.07.1772
3.13 Et Digt over Frieheden. Skreven i et kummerfuld Fængsel af [segl] J.R. Thiele 4°, 16 [J.L. Bynch] HLS 1772 04.08.1772
3.14 J.A.C. Ode über Dännemarks Errettung den 17 Jänner 1772. Zum Druck gegeben von B. Niels Møller 4°, 4 [J.A. Cramer] ? [1772]
3.15 Ob Hostem Patriae Devictum A.D. XVII. Ianuarii MDCCLXII. P.H. Høecke 4°, 8 [J.A. Cramer] ? [1772]
3.16 Afbrudte Tanker i Anledning af Beskiermelses-Dagen den 17de Januarii 1772. af E. B. P.H. Høecke 4°, 20 [E. Balling] 1772 21.02.1772
3.17 Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772. A.F. Stein 4°, 8 ? 04.02.1772
3.18 Den Uforglemmelig Fredag den 17 Januar. 1772. Som under den Allerhøyestes besynderlig Forsyn og Varetægt tilbragte Kongen Fred og Landet Frelse. A.H. Godiche 4°, 10 Jens How Schive
3.19 Det frelste Tvilling-Riges Fryd over sin elskte og frelste Konge paa Allerhøistsammes høie Fødsels Dag den 29 Januarii 1772. A.F. Stein 4°, 8 ? 04.02.1772
3.20 Rigernes Bøn til Kongen, at Han vil handhæve det Gode, men afhielpe det Onde, som under Struensee er stiftet, paa Allerhøjstsammes Fødsels Dag den 29de Januarii 1772. A.F. Stein 4°, 8 ? 07.02.1772
3.21 Nordens Glæde forestillet i en Ode i Anledning af Kong Christian den Syvendes høye Fødsels-Fest den 29 Januarii 1772. P.H. Høecke 4°, 8 ? 12.02.1772
3.22 Forræderiets og Troeskabs Striid i Anledning af forrige Cabinets-Minister Greve Struensees Befalning til (S. T.) Hr. Obrist og Stadshauptmand Søren Treeld, om Kiøbenhavns Borgerskabs Gevæhrers Aflevering. Til skyldigst Æreminde fra en Borger. P.H. Høecke 4°, 8 ? 1772 10.03.1772
3.23 For Kongen. Bondestandens underdanigste Ihukommelse af Dagen den 17de Januarii 1772, allerunderdanigst nedlagt den 5te Martii i Bondestandens Navn, Morten Hallager 4°, 16 H. Hansen 1772 10.06.1772
3.24 From the LONDON CHRONICLE for February 4, 1772, No 2363. Altona? Leiden? folio enkeltblad ? 1772 04.02.1772
3.25 Nouvelles extraordinaires de divers endroits numero X du mardi 4. Février, 1772, Etienne Luzac, Leiden 4°, 8 ? 1772 04.02.1772
3.26 Supplement a la Gazette de Cologne XX du mardi, 10 mars 1772. Köln 4°, 4 ? 1772 10.03.1772
3.27 De til Forsendelse med Posten alene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender, Mandagen den 30te Martii [s. 2 langt indlæg imod De Leidenske Efterretninger af 4de Febr.] Brødrene Berling 4°, 4 ? 1772 30.03.1772
3.28 Stockholms Post-Tidningar Af den 6. Februarii År 1772. Iohan Georg Lange 4°, 4 ? 1772 06.02.1772
3.29 En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben. ? 4°, 4 ? 19.05.1772
3.30 En accurat Afbildning paa Grev Brandts Grevelige Vaaben. ? 4°, 4 ? 10.05.1772
3.31 Struensees Poenitentse og Tale til sine Medskyldige i Fængselet. P.H. Høecke 4°, 8 ? 14.02.1772
3.32 Schreiben an den König von dem Grafen von Struensee, oder allerunterthänigste Bitte für sich und seine Mitgefangenen, um einige Erleichterung og Befreyung von den wohlverdienten Strafen. […] Bey Gelegenheit des Königl. Gebuhrtsfestes ? 4°, 8 [Martin Brun]
3.33 Lettres écrites par un anonyme à Enevold Brandt, et trouvées dans le porte-feuille, qu'il avoit toujours porté sur lui. Peter Steinmann, boghandler 4°, 16 [G.A. Braem] 1772 06.07.1772
3.34 Breve fra en Ubenævnt til Enevold Brandt, fundne i den Brevtaske, som han bestandig havde baaret hos sig. Oversatte efter den franske Original. Peter Steinmann, boghandler 4°, 16 [G.A. Braem] 1772 06.07.1772
3.35 Briefe eines Ungenannten an Enevold Brandt, welche in der Brieftasche, die dieser beständig bey sich trug, gefunden sind. Aus dem Französischen übersetzt. Peter Steinmann, boghandler 4°, 16 [G.A. Braem] 1772 06.07.1772
3.36 Dom, afsagt af den anordnede Inquisitions-Commision paa Christiansborg Slot, den 25. Aprilis 1772 over Johan Friderich Struensee. Med den paafulgte Kongelige Approbation af 27. Aprilis 1772. F.C. Godiche 4°, 32 Guldberg, Luxdorph m.fl. 1772 08.05.1772
3.37 Dom, afsagt af den anordnede Inquisitions-Commision paa Christiansborg Slot, den 25. Aprilis 1772 over Enevold Brandt. Med den paafulgte Kongelige Approbation af 27. Aprilis 1772. F.C Godiche 4°, 8 Guldberg Luxdorph m.fl. 1772 08.05.1772
3.38 Sentence prononcée, par la Commission d'Enquête autorisée à cette effet et tenue au Château de Christiansbourg le 25 d'avril 1772, contre Jean Frideric Struensée et approuvée par Le Roi le 27. du mois susdit. Traduite sur l'original. Copenhague. Peter Steinmann, boghandler 4°, 32 Guldberg, Luxdorph m.fl. 1772 08.05.1772
3.38a Sentence prononcée, par la Commission d'Enquête autorisée à cette effet et tenue au Château de Christiansbourg le 25 d'avril 1772, contre Enevold Brandt, avec l'approbation Du Roi donnée le 27 Avril 1772. Peter Steinmann, boghandler 4°, (33-40) Guldberg, Luxdorph m.fl. 1772 08.05.1772
3.39 Urtheile der Königlichen Inquisitions-Commission über die Grafen, Struensee und Brandt, mit der darauf erfolgten Königlichen Approbation. Aus dem Dänischen übersetzt. A.F. Stein 4°, 40 Guldberg, Luxdorph m.fl. 1772 08.05.1772
3.40 Staats-und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 12 Februar 1772. Num. 25 Hamburg 4°, 4 1772 12.02.1772
3.41 Staats-und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 28 Februar 1772. Num. 34 Hamburg 4°, 4 1772 28.02.1772
3.42 Staats-und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 3 April 1772. Num. 54 Hamburg 4°, 4 1772 03.04.1772
3.43 Staats-und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 15 April 1772. Num. 61 Hamburg 4°, 4 1772 15.04.1772
3.44 Staats-und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 18 April 1772. Num. 63 Hamburg 4°, 4 1772 18.04.1772
3.45 Staats-und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 22 April 1772. Num. 65 Hamburg 4°, 4 1772 22.04.1772
3.46 Staats-und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 25 April 1772. Num. 67 Hamburg 4°, 4 1772 25.04.1772
3.47 Staats-und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 29 April 1772. Num. 69 Hamburg 4°, 4 1772 29.04.1772
3.48 Staats-und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 2 May 1772. Num. 71 Hamburg 4°, 4 1772 02.05.1772
3.49 Kayserlich privilegirte Hamburgische Neue Zeitung 1. May, 1772. 70. Stück. Hamburg 4°, 4 1772 01.05.1772
3.50 Kayserlich-privilegirte Hamburgische Neue Zeitung 2. May, 1772. 71. Stück + Extrablatt Hamburg 4°, 6 1772 02.05.1772
3.51 Mannheimer Zeitung 6. April 1772. Num. XXVIII. Mannheim 4°, 4 1772 06.04.1772
3.52 Mannheimer Zeitung 9. April 1772. Num. XXIX + Zugabe Mannheim 4°, 6 1772 09.04.1772
3.53 Kobberstik af medalje med Dronning Juliane Marie fra 1777. Medaljen fra arveprinsens fødselsdag 11. Oktober 1776 Stik med ledsagende håndskreven kommentar af Luxdorph M. Haas [1776] 11.10.1776

Fortegnelse paa alle de Skrifter som Trykfriheden har givet Anledning til.

Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
4.1.1 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 1-2 Kanneworff 1771 18.02.1771
4.1.2 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 3-4 Kanneworff 1771 06.03.1771
4.1.3 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 5-6 Kanneworff 1771 06.04.1771
4.1.4 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 7-8 Kanneworff 1771 15.04.1771
4.1.5 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 9-10 Kanneworff 1771 30.04.1771
4.1.6 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 11-12 Kanneworff 1771 29.05.1771
4.1.7 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 13 Kanneworff 1771 07.06.1771
4.1.8 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 14 Kanneworff 1771 17.06.1771
4.1.9 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 15 Kanneworff 1771 05.07.1771
4.1.10 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 16 Kanneworff 1771 10.07.1771
4.1.11 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 17 Kanneworff 1771 26.07.1771
4.1.12 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 18 Kanneworff 1771 23.08.1771
4.1.13 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 19 Kanneworff 1771 23.08.1771
4.1.14 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 20 Kanneworff 1771 03.09.1771
4.1.15 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 21 [Der annonceres 25. sept. for Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifters "Første, Andet og Syvende Stykke"; antagelig en fejlhøring af "Første- og Andettyvende Stykke"] Kanneworff 1771 [25.09.1771]
4.1.16 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 22 Kanneworff 1771 [25.09.1771]
4.1.17 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 23 Kanneworff 1771 30.09.1771
4.1.18 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 24 Kanneworff 1771 23.10.1771
4.1.19 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, Register Kanneworff 1771
Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
4.2.1 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 1 Kanneworff 1772 08.11.1771
4.2.2 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 2 Kanneworff 1772 15.11.1771
4.2.3 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 3 Kanneworff 1772 15.11.1771
4.2.4 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 4 Kanneworff 1772 15.11.1771
4.2.5 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 5 Kanneworff 1772 13.12.1771
4.2.6 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 6 Kanneworff 1772 13.12.1771
4.2.7 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 7 Kanneworff 1772 26.02.1772
4.2.8 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 8 Kanneworff 1772 26.02.1772
4.2.9 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 9 Kanneworff 1772 26.02.1772
4.2.10 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10 Kanneworff 1772 26.02.1772
4.2.11 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 11 Kanneworff 1772 10.03.1771
4.2.12 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 12 Kanneworff 1772 04.05.1772
4.2.13 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 13 Kanneworff 1772 04.05.1772
4.2.14 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 14 Kanneworff 1772 04.05.1772
4.2.15 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 15 Kanneworff 1772 04.05.1772
4.2.16 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 16 Kanneworff 1772 22.05.1772
4.2.17 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 17 Kanneworff 1772 22.05.1772
4.2.18 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 18 Kanneworff 1772 24.06.1772
4.2.19 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 19 Kanneworff 1772 24.06.1772
4.2.20 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20 Kanneworff 1772 17.08.1772
4.2.21 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 21 Kanneworff 1772 17.08.1772
4.2.22 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22 Kanneworff 1772 17.08.1772
4.2.23 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23 Kanneworff 1772 21.09.1772
4.2.24 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 24 Kanneworff 1772 21.09.1772
4.2.25 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 25 Kanneworff 1772 02.10.1772
4.2.26 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 26 Kanneworff 1772 20.10.1772
4.2.27 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 27 Kanneworff 1772 20.10.1772
4.2.28 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 28 Kanneworff 1772 13.11.1772
4.2.29 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 29 Kanneworff 1772 13.11.1772
4.2.30 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 30 Kanneworff 1772 18.11.1772
4.2.31 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, Register Kanneworff 1772
Ref. nr. Titel Bogtrykker/forlægger Format, sider Forfatter Udg.år Averteret
4.3.1 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 1 Gyldendal 1773 01.12.1772
4.3.2 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 2 Gyldendal 1773
4.3.3 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 3 Gyldendal 1773
4.3.4 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 4 Gyldendal 1773
4.3.5 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 5 Gyldendal 1773
4.3.6 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 6 Gyldendal 1773
4.3.7 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 7 Gyldendal 1773
4.3.8 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 8 Gyldendal 1773
4.3.9 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 9 Gyldendal 1773
4.3.10 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 10 Gyldendal 1773
4.3.11 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 11 Gyldendal 1773
4.3.12 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12 Gyldendal 1773
4.3.13 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 13 Gyldendal 1773
4.3.14 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 14 Gyldendal 1773
4.3.15 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 15 Gyldendal 1773
4.3.16 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 16 Gyldendal 1773
4.3.17 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 17 Gyldendal 1773
4.3.18 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 18 Gyldendal 1773
4.3.19 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 19 Gyldendal 1773
4.3.20 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 20 Gyldendal 1773
4.3.21 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 21 Gyldendal 1773
4.3.22 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 22 Gyldendal 1773
4.3.23 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 23 Gyldendal 1773
4.3.24 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 24 Gyldendal 1773
4.3.25 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 25 Gyldendal 1773
4.3.26 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 26 Gyldendal 1773
4.3.27 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 27 Gyldendal 1773
4.3.28 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, Til Læserne Gyldendal 1773
4.3.29 Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, Register Gyldendal 1773

Top bind 4.3   Sidetop

Kommentarer til kolonneoverskrifterne

Ref.nr. Entydigt referencenummer bestående af to eller tre tal adskilt af punktum, fx 1.2.3 eller 3.1. I nogle tilfælde anvendes også et bogstav, fx 1.15.1b.
Format, sider Sidetallet er en tidligere opgørelse. Nødvendige inddelinger i webportalen kan visse steder give ændrede sidetal.
Bogtrykker/forlægger Kan eventuelt også indeholde en stedbetegnelse. Et spørgsmålstegn (?) angiver usikkerhed.
Forfatter Tilskrevne forfattere til anonyme og pseudonyme skrifter angivet i kantet parentes efterfulgt af kilde efter følgende nøgle:
LUX: Luxdorph;
ECM: Ehrencron-Müller;
HLS: Horstbøll-Langen-Stjernfelt.
Et spørgsmålstegn (?) angiver usikkerhed.
Udg.år Udgivelsesår.
Averteret Dato for avertering i Adresseavisen eller Berlingske Tidende. For avisartikler: udgivelsesdato eller -måned.